Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Asemakaava ja asemakaavan muutos koskien Mikkelin 28. kaupunginosaa (Visulahti) / Ojaniitty 2

MliDno-2018-1996

Valmistelija

  • Päivi Rahikainen, kaavoittaja, paivi.i.rahikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suunnittelualue

Kaava ja kaavamuutos koskee Visulahden kortteleita 39, 40 ja 43 sekä suojaviher-, lähivirkistys-, pysäköinti- sekä katualueita. Kaava-alue sijaitsee Visulahdessa valtatie 5 pohjoispuolella rajautuen seuraaviin katu- ja tiealueisiin; Huusharjunrinne, Purolaaksontie, Ojaniitty ja valtatie 5.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 3,94 hehtaaria, ja kokonaisrakennusoikeus on 6 321 k-m² jakautuen asumiselle, liiketiloille ja yleiseen käyttöön osoitetuille korttelialueille. Kaupunki on alueen suurin maanomistaja, Purolaaksontien palvelutalon tontti on yksityisessä omistuksessa.

Kaava-alue on pääosin rakentamatonta lukuun ottamatta palvelutaloa.

Hankkeen käynnistyminen ja kaavaprosessi

Kortteliin 39 AP -korttelialueelle on vuonna 2018 rakennettu palvelutalo poikkeusluvalla.  

Kortteliin 43 KTY -korttelialueelle haettiin poikkeamislupaa kesällä 2018 tarkoituksena rakentaa n. 750 k-m² päiväkoti. Kaupunkisuunnittelu totesi, että poikkeaminen vaarantaa lainvoimaisen kaavan toteutuksen ja päiväkodin rakentaminen tulisi mahdollistaa asemakaavan muutoksella. Poikkeamisen yhteydessä kuultiin naapureita, jotka eivät vastustaneet hanketta, mutta liikenteen järjestäminen herätti kysymyksiä.

Laki mahdollistaa valtuustolle osoitetun päätösvallan delegoinnin muille toimielimille. Yleis- ja asemakaavat ovat yleensä hyväksytty kaupunginvaltuustossa, mutta esim. vuonna 2017 Tikkalan pohjoisosassa sijaitseva teollisuusalueen asemakaava hyväksyttiin kaupunginhallituksessa. Delegointi mahdollistaa nopeamman käsittelyn, ja kaupunkisuunnittelu on hyödyntänyt sitä varovaisesti, tämän vähäisen asemakaavamuutoksen ollessa ensimmäinen kaavahanke, joka tuodaan pelkästään lautakuntakäsittelyyn.

Asemakaavan muutos laitettiin vireille 5.11.2018. Maankäyttö- ja rakennuslaissa todetaan, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) ei vaadita vähäisissä asemakaavan muutoksissa. Kaupunkisuunnittelu on tästä huolimatta laatinut OAS:n ja asettanut sen nähtäville ajalle 5.11. - 19.11.2018. Naapureita on kuultu jo poikkeamisen yhteydessä, mutta OAS:sta saadut kommentit tuodaan esille kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa, ja ne otetaan huomioon samalla, kun ehdotusvaiheen palaute käydään läpi ja tehdään tarvittavat muutokset kaavaan.

Kaavalle asetetut tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää asemakaavamerkinnät vastaamaan toteutunutta rakentamista ja mahdollistaa päiväkodin sekä asumisen lisärakentamisen alueella.

Laadittavat selvitykset

Kaavaa varten tehdään meluselvitys, ja sen perusteella merkitään tarvittavat suojaustoimenpiteet kaavakarttaan ja määräyksiin. Selvitys valmistuu loppuvuodesta.

Kaavaratkaisun sisältö ja perustelut

Asemakaavamuutoksella vahvistetaan toteutunut tilanne korttelissa 39; palvelutalon tontti ja kortteli merkitään (AL) asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Samalla yhdistetään korttelit 39 ja 40 yhdeksi korttelialueeksi. Kortteli 40 (TY) poistuu. Osa Ojaniityn katualueesta liitetään kortteliin 39. Lähivirkistysalueelle rakennettu telemasto on merkitty kaavaan (EMT) korttelialueeksi, samaiselle alueelle jo rakennettu pumppuasema on merkitty kaavaan (et) merkinnällä. Korttelissa 43 (AP) asuinpientalojen merkintä säilyy entisellään ja vanhan kaavan (KTY) merkintä on muutettu (Y) merkinnäksi mahdollistaen päiväkodin rakentamisen.

Maankäyttösopimusta ei tarvita, sillä yksityiselle tuleva lisärakennusoikeus ei ylitä 500 k-m²:iä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä alustavasti 28. kaupunginosan (Visulahti) kortteleita 39, 40 ja 43 sekä suojaviher-, lähivirkistys-, pysäköinti- sekä katualueita koskevan asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, paikalliset asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Savonlinnan maakuntamuseo, Museovirasto, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Vesa Himasen varajäsen Anne Korhola saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelupalvelut/Tarkkanen Ilkka, Rahikainen Päivi, Avelin Kirsi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.