Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Wc:n hankkiminen Rantapuistoon

MliDno-2018-901

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan Rantapuistoa käytetään monipuolisesti moniin tarkoituksiin. Puistossa on muun muassa lasten leikki- ja uimapaikka sekä matonpesupaikka. Lisäksi Rantapuistossa järjestetään monenlaisia tilaisuuksia. Puiston puutteena on kuitenkin se, että siellä ei ole yleisövessaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta esittää, että Rantapuistoon rakennetaan yleisö-wc.

Päätös

Ristiinan aluejohtokunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että Rantapuistoon rakennetaan yleisö-wc.

Valmistelija

  • Marko Vuorinen, kaupunginpuutarhuri, marko.vuorinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan aluejohtokunta on tehnyt §18 25.4.2018 kokouksessaan aloitteen kaupunkiympäristölautakunnalle, että Mikkelin kaupunki rakentaa Ristiinan Rantapuistoon yleisen wc:n.

Ristiinan Rantapuisto sijaitsee Ristiinan taajamassa Brahentien ja Saimaantien risteyksen eteläpuolella Saimaan rannassa. Kaavamerkinnät alueella ovat katuaukio tai tori ja etelässä VP puisto sekä edustan saaressa VV uimaranta-alue. Kaava on saanut lainvoiman 17.5.1983. Yleisesti alueesta puhutaan Uikkalan nimellä. Alue on kaupungin omistuksessa.

Matonpesupaikka sijaitsee kaavan mukaisella katu tai torialueella. Muita toimintoja ovat puistoalueella sijaitsevat leikkikenttä ja uimapaikka, hiekkapintainen torialue, maalla sijaitseva laituri/terassialue, veneenlaskuluiska ja edustan saaressa yleinen uimaranta. Ristiinan pursiseura ylläpitää alueen venelaiturit.

Hiekkapintaisella torialueella pidetään suurempia tapahtumia. Kesällä esimerkiksi Saimaan ympäriajo historiallisilla ajoneuvoilla tapahtuma, Mölkkytapahtuma yms. Talvella talvirieha ja joulutapahtuma jossa sytytetään Ristiinan yhteisen joulukuusen valot.

Puistoalueen käyttäjät ovat toivoneet alueelle yleisövessaa.

Mikkelin kaupungilla julkisilla alueilla läpi vuoden käytössä olevat yleiset vessat sijaitsevat Mikkelin torilla, ja Kirkkopuistossa.

Mikkelin satamassa, Anttolan satamassa, Otavan satamassa ja Ristiinan Kaukaanrannan satamassa on kesäajan käytössä olevat wc tilat, joissa on Otavaa lukuun ottamatta mahdollisuus suihkutilojen käyttöön. Uimarannoilla yleisövessat ovat joko kompostikäymälöitä tai viemäriverkostoon liitettyjä kesäajan vessoja. Haukivuoren sataman osalta uimarannan yleisövessa on satamakioskissa.

Ristiinassa yleiset vessat sijaitsevat Kaukaanrannan asiointilaitureiden läheisyydessä (kontti) ja ns. uikkalan saaressa uimarannan yhteydessä (kompostikäymälä).

Ristiinan Rantapuiston tapahtumien aikana tapahtumanjärjestäjien kuuluu huolehtia tarvittavista yleisövessojen hankinnasta. Sama käytäntö on Mikkelissä ja yleisesti koko Suomessa. Osassa tapahtumia järjestäjät ovat tehneet yhteistyötä alueen lähellä toimivien ravaintola/kahvilayrittäjien kanssa. Bajamaja tyyppiset ratkaisut toimivat tapahtumissa, mutta eivät pitempiaikaisessa käytössä.

Ristiinan kunnan aikana 1990- luvulla lähellä matonpesupaikkaa on ollut kesäaikana yleinen vessa. Vessasta on jo tuolloin jouduttu luopumaan ilkivallan ja jatkuvan sotkemisen vuoksi.

Oletettavaa on, että ilkivalta ja jatkuva sotkeminen ei ole Rantapuistossa vähentynyt.

Ristiinan taajama sijaitsee niemessä, jonka muoto aiheuttaa oman haasteensa. Esimerkiksi yleisillä alueilla sijaitsevia venelaitureita on viidessä kohtaa niemen alueella. Tämän perusteella käymälätarvetta olisi viidessä eri kohdassa.

Kustannusvaikutus:

Konttityyppisen vessan hankinta asennuksineen on minimissään arviolta 40 000 €. Lisäksi tulevat vuosittain jatkuvat ylläpito- ja korjauskulut.

Yleisövessan hankinta Ristiinan Rantapuistoon ei sisälly kaupunkiympäristölautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelmaan eikä suunnitelmakauden 2020-2023 hankeisiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä annetun vastauksen ja päättää, että Ristiinan Rantapuistoon ei rakenneta tässä vaiheessa yleisövessaa ja lähettää vastauksen tiedoksi Ristiinan aluejohtokunnalle.

Päätös

Keskustelun aikana Jaana Vartiainen esitti, että Ristiinan rantapuistoon rakennetaan kompostoiva yleisö-WC vuoden 2019 aikana. Jaakko Väänänen kannatti Jaana Vartiaisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Jaana Vartiaisen vastaesitystä kannattavat äänestävät ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä (Veli Liikanen ja Mali Soininen) ja 11 ei ääntä (Jaana Vartiainen, Jaakko Väänänen, Markku Himanen, Vesa Himanen, Jaana Strandman, Marja Kauppi, Terhi Taskinen, Paavo Puhakka, Kerttu Hakala, Hannu Tullinen ja Marita Hokkanen).

Puheenjohtaja totesi Jaana Vartiaisen esityksen tulleen hyväksytyksi.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Ristiinan aluejohtokunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16