Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Valtuustoaloite: Mikkelistä HINKU-kunta

MliDno-2018-2071

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Heli Kauppinen ym. esittivät 8.10.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Esitämme, että Mikkelin kaupunki lähtee mukaan Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeeseen.

HINKU kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat. HINKU-hankkeessa kunta sitoutuu valtuuston päätöksellä tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kunta sitoutuu määrittelemään lähiajan kasvihuonekaasupäästötavoitteensa sekä lisäksi tärkeimmät keinot tavoitteeseen pääsemiseksi vähintään kerran viidessä vuodessa.

Suomessa on tällä hetkellä 42 HINKU-kuntaa, mutta mukana ei vielä ole yhtään kuntaa Etelä-Savosta. HINKU-hankkeen mukana tehdyt uudet ratkaisut ovat olleet kunnille kustannustehokkaita ja tukeneet alueen työllisyyttä ja mainetta.

Tänään julkaistu Kansainvälisen ilmastopaneelin raportti osoittaa, että ilmastonmuutoksen torjumisessa ei ole hetkeäkään hukattavaksi. Ilmastonmuutoksen suurimmat riskit voidaan kuitenkin yhä välttää, kun toimiin ryhdytään rohkeasti. Merkittävä osa ilmastonmuutoksen torjuntaan vaikuttavista teoista ja päätöksistä, kuten rakentamisen ohjaus, kaavoitus ja liikenteen suunnittelu, tapahtuu kuntatasolla. Mikkelinkin on kannettava vastuunsa ja tehtävä entistä enemmän.

Aktiivisuus ilmastonmuutoksen torjunnassa synnyttää kaupunkiin myös uutta työtä ja toimeentuloa. Siksi Mikkelin on syytä ottaa oma paikkansa edelläkävijöiden joukossa, osana HINKU-verkostoa.

Mikkelissä 8.10.2018

Heli Kauppinen
Nina Jussi-Pekka, Kerttu Hakala, Veli Liikanen,
Minna Pöntinen, Mikko Siitonen, Jarmo Lautamäki"

Päätösehdotus

.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Marko Vuorinen, kaupunginpuutarhuri, marko.vuorinen@mikkeli.fi
 • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Heli Kauppinen, Nina Jussi-Pekka, Kerttu Hakala, Veli Liikanen, Minna Pöntinen, Mikko Siitonen ja Jarmo Lautamäki ovat tehneet 8.10.2018 valtuustoaloitteen, että Mikkelin kaupunki lähtee mukaan kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) - hankkeeseen.

HINKU (Kohti hiilineutraalia kuntaa) –hanke alkoi kokeiluhankkeena 11 vuotta sitten. Hanke sai alkunsa yritysjohtajien ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) halusta yllättää yhteiskunta. Hankkeen keskeinen lähtökohta on, että kunnan johto saadaan sitoutumaan päästövähennystavoitteeseen.

Mukaan alussa lähti muutamia pienempiä kuntia. Tällä hetkellä kuntia on mukana 42. Mikä tahansa kunta voi liittyä Hinku-verkostoon ilmaiseksi, mikäli se sitoutuu kunnanvaltuuston päätöksellä verkoston pelisääntöihin ja tavoittelemaan 80 prosentin vähennystä kasvihuonekaasupäästöissä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 päästötasosta.

Hinku-kriteerit on päivitetty huhtikuussa 2014.

Tavoite

 • Kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Prosessit

 • Kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan.
 • Kunta liittyy työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittyvät kunnat liittävät ensisijaisesti asuinrakennuskantansa asuinkiinteistöjä koskevaan toimenpideohjelmaan.
 • Kunta nimeää yhteyshenkilön, joka toimii tiedonvälittäjänä kunnan ja SYKEn välillä.
 • Kunta perustaa Hinku-työryhmän, jossa on edustettuna tärkeimmät hallinnonalat. Työryhmä pyrkii aktiivisesti vähentämään eri hallinnonalojen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Työryhmä voi olla sama kuin esimerkiksi kunnan johtoryhmä tai Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen työryhmä.
 • Työryhmä ja yhteyshenkilö vastaavat seuraavista tehtävistä:
  • Kunnalle laaditaan vuosittain suunnitelma päästöjä vähentävistä investoinneista. Investoinnit hyväksytään seuraavan vuoden talousarviossa.
  • Kunnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suunnitelma eli vuosikello, joka osoittaa, millä toimenpiteillä ja investoinneilla kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään koko kunnan alueella. Vuosikello sisältää suunnitellut investoinnit sekä keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseen.
  • Kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet kootaan vuosittain ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä Energialoikka-verkkopalvelussa. Toimenpiteisiin liitetään mahdollisuuksien mukaan saavutetut päästövähennykset. SYKE voi tarvittaessa täydentää tiedot Energialoikkaan.
  • Kunnan henkilöstölle ja kunnanvaltuustolle tiedotetaan vuosittain hankkeen saavutuksista.
  • Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille viestitään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.


Hiilineutraaliuteen päästään, kun kunta kompensoi ne päästönsä, joita se ei alueellaan saa vähennettyä. Kunta voi kompensoida fossiilisista energialähteistä peräisin olevan toiminnan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Kompensointi voi tapahtua kotimaisten tai ulkomaisten hankkeiden avulla tai esimerkiksi ostamalla ja mitätöimällä EU:n päästöoikeuksia. Metsien hiilinieluja on mahdollista käyttää kompensoinnissa.

Kaiken kaikkiaan Hinku-kunnat ovat vuosien 2007 – 2015 aikana vähentäneet päästöjään 29 %. Eniten päästöjään vähensivät Iin kunta (50 %), Kitee ja Lieksa (36 %) sekä Lohja ja Rauma (35 %).  Muissa Hinku-kunnissa päästöjä vähennettiin keskimäärin 23 prosenttia. Päästöt kasvoivat vuodesta 2015 – 2016 kuitenkin kaksi prosenttia. Syynä tähän oli liikennepolttoaineiden bio-osuuden pieneneminen ja vuoden 2016 kylmyys.

Vertailun vuoksi todetaan, että Mikkelissä on kasvihuonekaasupäästöjä seurattu 1990-luvulta lähtien. Vuodesta 2007 lähtien päästöjen laskemisesta on huolehtinut Benviroc Oy, mikä on tuottanut Mikkelistä vuodesta 2010 alkaen vuosittaisen CO2-raportin, mikä on käytetyin kuntien ja kaupunkien päästölaskentapalvelu. CO2-raportin kunnissa asuu yhteensä yli 70 % suomalaisista ja palvelu on kasvanut vuosittain. Kuntia on mukana tässä laskennassa tällä hetkellä noin 90. Vuosina 2010 – 2016 Mikkelin kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 28 %.

Valitettavaa on, ettei HINKU-laskenta ja CO2-raportin laskenta eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.

Suomessa on Hinku-verkoston rinnalla muitakin ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäkuntia ja verkostoja. Kansallisia ovat mm. FISU-verkosto, Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto, Climate Leadership Coalition, Covenant of Mayors –sitoumus, Kuntaliiton Kuntien Ilmastokampanja, Energiatehokkuussopimus 2017 – 2025 jne.

Mikkeli on ollut mukana Kuntaliiton koordinoimassa Kuntien Ilmastokampanjassa sen alusta, vuodesta 1998 lähtien ja Energiatehokkuussopimuksessa.

Kuntaliitto on uusinut omaa ilmastotyötään Kuntien ilmastokampanjasta kaikille avoimeksi IlmastoKunnat-alustaksi.

IlmastoKunnat -toiminta on viestintää ja vuorovaikutusta verkostojen välille ja yli. Kun ilmastokampanja perustettiin, se oli kuntien ainoa ilmastoasioiden yhteistyöverkosto Suomessa. Nyt 20 vuoden kuluessa verkostoja on syntynyt lukuisia.

Kuntaliiton tavoitteena on kuntien, seutujen ja maakuntien ilmastotyön ja erilaisten hankkeiden ja verkostojen saattaminen yhteen. Näin saavutetaan parhaiten pitkäjänteisiä tuloksia, välitetään tietoa toisten tekemisistä, opitaan toisiltamme ja kehitetään mahdollisesti jotain uutta ja kaikkia hyödyttävää. Yhteistyö ja jatkuva vuoropuhelu valtiovallan ja maakuntien kanssa on tässä edelleen välttämätöntä.

Mikkelin ilmasto- ja energiastrategia 2010 – 2020 päivitetään vuosien 2019 – 2020 aikana. Voimassa olevassa strategiassa asetettu lähiajan päätavoite ”Kasvihuonekaasupäästöt Mikkelissä ovat vähentyneet vähintään 30 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä (ja 80 % vuoteen 2050 mennessä)” tullaan saavuttamaan. Mikkelissäkin hiilineutraalius (esimerkiksi muodossa: päästöjä vähennetään 80 % ja loput kompensoidaan vuoteen 2030 mennessä) tultaneen asettamaan uudeksi tavoitteeksi. Tähän pääseminen vaatii paljon työtä eri toimijoiden kesken. Eniten haastetta tulee aiheuttamaan niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin liikenneperäisten kasvihuonekaasupäästöjen merkittävä alentamistarve ja alentaminen. Mikkelin alueen päästöistä (265 kt CO2) noin 40 % on tieliikenneperäisiä (107 ktCO2). Valtaosa liikennepäästöistä on päätieliikenteestä peräisin olevaa.

Tässä työssä tarvitaan kaikkia toimenpiteitä, mitä on käytettävissä kuntatasolla. Yritykset tekevät omaa osuuttaan ja valtion tulee tehdä merkittävä osuus työn onnistumisessa myös valtakunnallisesti erityisesti liikenteen päästöjen vähentämiseksi ja hiilineutraaliuteen pääsemiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä olevan lausunnon vastauksena tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Keskustelun aikana Veli Liikanen esitti, että lautakunnan lausuntoon lisätään maininta, että lautakunta esittää kaupungin osallistumista HINKU-hankkeeseen. Kerttu Hakala kannatti Veli Liikasen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Veli Liikasen vastaesitystä kannattavat äänestävät ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 jaa ääntä (Vesa Himanen, Marita Hokkanen, Markku Himanen, Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Mali Soininen, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen, Jaakko Väänänen ja Terhi Taskinen) ja 3 ei ääntä (Veli Liikanen, Kerttu Hakala ja Jaana Strandman).

Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.