Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Tontin 491-6-4-4 myyminen / Asunto-osakeyhtiö Mikkelin Säästötalo

MliDno-2019-658

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Asunto-osakeyhtiö Mikkelin Säästötalon kerrostalo sijaitsee Kirjalassa osoitteessa Sammonkatu 22, tontilla 491-6-4-4. Tontti on vuokrattu Mikkelin kaupungilta ja sen vuokrasopimus on voimassa 30.9.2019 asti. Tontilla on rakennusoikeutta 1.500 k-m2. Valtuuston päätöksen 12.6.2017 § 38 mukaisesti aiemmin vuokralla olleita tontteja voi lunastaa omaksi valtuuston päätöksen 11.11.2013 § 132 mukaisella hinnoittelulla. Tässä tapauksessa päätöksen 11.11.2013 § 132 mukainen hinta on 62,63 €/k-m² elinkustannusindeksin pisteluvun 1.888 tasossa. Päätöshetken hintatasoon (elinkustannusindeksin pisteluku 1950) muutettuna hinta on 64,69 €/k-m2. Tontin kauppahinnaksi päätöshetken hintatasossa muodostuu siten 64,69*1.500 = 97.035 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää myydä tontin 491-6-4-4 Asunto-osakeyhtiö Mikkelin Säästötalon -nimiselle yhtiölle, jolle tontti on aiemmin ollut vuokrattuna. Kauppahinta on 97.035 € ja muut kaupan ehdot ovat tavanomaiset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asunto-osakeyhtiö Mikkelin Säästötalo, maaomaisuuspalvelut/Jukka Piispa, talouspalvelut, yleishallintotiimi/Anja Kotilainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16