Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistöjenhoidon urakan option käyttöönotto ajalle

MliDno-2015-1622

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyi 27.8.2015 § 31 Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistöjenhoidon, alueiden 1 (läntinen) ja 2 (itäinen), urakoitsijaksi YIT Kuntatekniikka Oy:n sopimuskaudeksi 1.7.2016 - 30.6.2019. Sopimukseen sisältyi lisäksi kaksi optiovuotta.

Sopimuksen mukaan tilaaja ilmoittaa urakoitsijalle mahdollisesta optiokauden käyttöönotosta kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Alkuperäinen sopimus on voimassa 30.6.2019 asti.

YIT Kuntatekniikka Oy on 27.1.2016 allekirjoitetulla kauppakirjalla myynyt kiinteistöliiketoiminnan Caverion Suomi Oy:lle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistöjenhoidon, alueiden 1 ja 2, urakan kahden vuoden optio otetaan käyttöön ja sopimusta jatketaan entisin ehdoin Caverion Suomi Oy:n kanssa ajalle 1.7.2019 - 30.6.2021. 

Päätös

Keskustelun aikana Veli Liikanen esitti, että optiota ei käytetä ja hankinta kilpailutetaan niin, että sopimuskausi alkaa vuoden 2020 alusta. Jaana Strandman kannatti Liikasen esitystä.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Veli Liikasen vastaesityksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Tilapalvelut/Jani Koikkalainen, Caverion Suomi Oy/Kari Pitkänen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16