Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Jyväskyläntien risteysalueen asemakaavamuutoksen aiesopimukset

MliDno-2019-659

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Jyväskyläntien sekä Otavankadun / Vanhan Otavantien risteysalueelle toteutetaan lähivuosina kiertoliittymäratkaisu, joka korvaa paikalla nykyisin olevan liikennevalo-ohjatun risteysjärjestelyn. Uusi liittymäratkaisu mahdollistaa aiempaa suurempien liikennemäärien sujuvan liikkumisen alueella. Liikenteen suuremmat määrät ja parempi liikkuvuus mahdollistaisivat alueen muuttumisen nykyistä enemmän liikerakentamisen suuntaan kaupan alueeksi, mutta alueen asemakaavat eivät tue tätä ajatusta.

Kaupunki on talven aikana neuvotellut risteysalueen merkittävimpien maanomistajien kanssa alueen maankäytön muutostarpeista. Neuvotteluissa on välittömästi noussut esiin maanomistajien ja kaupungin yhteinen intressi alueen kehittämiseksi. Tämän johdosta on päätetty aloittaa risteysalueen ympäristön kortteleihin kohdistuva asemakaavan muutosprosessi. Koska alue on kokonaan yksityisten hallinnassa, kaupungin omistaessa vain yhden tontin (tontti, jolla sijaitsee Teboil-huoltoasema), on alueelle katsottu parhaaksi laatia kaupungin ja maanomistajien väliset aiesopimukset asemakaavan muutoksen käynnistämisestä. Alueen neljä merkittävintä maanomistajaa ovat hyväksyneet liitteenä olevat sopimusluonnokset ja tarkoitus on, että samaa sopimusmallia ja samoja sopimusehtoja noudattaen kaavamuutosalueelle voisi tulla vielä lisääkin alueen maanomistajia kaupungin sopimuskumppaneiksi ja siten mukaan kaavamuutosalueeseen. Tällaista menettelyä ei Mikkelissä aiemmin ole kaavamuutosten yhteydessä sovellettu. Toisaalta tämän kaltaisia kaavamuutosalueita ei kaupungissa ole aiemmin ollutkaan.

Ehkä merkittävin asia aiesopimuksissa on, että niissä sovitaan siitä, että maankäyttökorvausta ei peritä. Näin tehtäisiin siitä huolimatta, että maanomistajan omistamalla alueella kaavan käyttötarkoitus muuttuu teollisuus- ja varastorakentamisesta liikerakentamisen mahdollistavaksi ja alueen rakennusoikeus kasvaa. Selitys tälle on se, että keskusta-alueella noudatettavan kaltainen maankäyttökorvaus voisi merkittävästi hidastaa tämän alueen maankäytön muuttumista uuden asemakaavan mahdollistamaan suuntaan. Kiinteistöjen uuteen tehokkaampaan käyttöön muuttaminen edellyttää kaikissa tapauksissa nykyisen rakennuskannan purkamista ja mahdollisia maaperän phdistamistoimenpiteitä, jotka merkittävästi vähentävät maanomistajan uuden asemakaavan toteuttamisesta saamaa arvonnousua. Keventäessään maanomistajien investointien kulurakennetta maankäyttökorvauksen perimättä jättäminen oletettavasti nopeuttaa muutosta, mikä on kaikkien osapuolten yhteinen tahtotila.

Muutoin aiesopimusten sisältö on tavanomainen, sillä sopimuksiin on kirjattu se prosessi, mistä sovitaan ja osapuolten tahtotilat sekä vastuut ja velvoitteet suhteessa tähän prosessiin.

Lopullinen asemakaavamuutosalueen laajuus määrittyy solmittavien sopimusten mukaisesti siten, että sellainen maanomistaja, joka ei solmi sopimusta, ei voi olla mukana tässä kaavamuutoksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevat sekä mahdolliset näiden lisäksi laadittavat, vastaavan sisältöiset aiesopimukset asemakaavan muutoksen käynnistämisestä sovellettaviksi osana kaavanmuutosprosessia Jyväskyläntien risteysalueella.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Marja Kauppi ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.