Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Toritaksan uudistaminen vuodelle 2019

MliDno-2019-425

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin nykyinen toritaksa on ollut voimassa 1.5.2018 lähtien.

Toritaksa, jossa määrätään toripaikkojen hinnat, liittyy torisääntöön. Taksa tarkistetaan vuosittain ja se koskee Hallitustoria, Haukivuoren toria, Anttolan toria sekä Ristiinan toria. Torien ylläpidon kustannukset kasvavat kunnossapitokustannusten, jätehuollon yms. kustannusten noustessa.

Taksaehdotukseen on laskettu pääosin noin 1,5 %:n suuruinen vuosikorotus ja hinnat pyöristetty tasasummaan. Koko torin hinta peritään tapahtumista (ei normaalit torimyyntipaikat), joihin varataan yli 10 paikkaa. Hinnat esitetään sekä verollisina että verottomina. Toripaikan pitkäaikainen vuokra (yli 1 vuosi) on verotonta, lyhytaikaisiin (alle 1 vuosi) vuokriin lisätään arvonlisävero.

Uusi taksa tulee voimaan samanaikaisesti uuden torisäännön kanssa 1.5.2019.

Uudesta toritaksaehdotuksesta on pyydetty Mikkelin Torikauppiaat ry:n lausunto. Torikauppiasyhdistyksellä ei ollut muutettavaa.

Liitteenä on voimassa oleva taksa 2018 sekä uusi taksa 1.5.2019 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan toritaksan. Toritaksa tulee voimaan 1.5.2019, ja sitä noudatetaan välittömästi päätöksissä ja sopimuksissa, jotka koskevat ko. päivän jälkeisiä varauksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Torikaupanvalvoja, Mikkelin Torikauppiaat ry, vuokraus ja käyttöpalvelut/Linda Asikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16