Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Torisäännön tarkastaminen

MliDno-2019-424

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Voimassa oleva torisääntö on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa  30.1.2018 § 5, ja se on ollut voimassa 1.5.2018 alkaen.

Torisäännössä annetaan määräykset torikaupasta ja torialueilla harjoitettavasta muusta toiminnasta. Torisääntö koskee myös kävelykadulla järjestettäviä tapahtumia.

Torin esiintymislavan rakentaminen aiheuttaa keväällä torin eteläpään paikkojen käyttöön rajoituksia.Toripaikkojen varaamisessa noudatetaan voimassa olevaa käytäntöä, eli mikäli vapautuvalle, tai uudelle paikalle, on useampia hakijoita, paikka arvotaan.

Toripaikkavuokra määräytyy kaupunkiympäristölautakunnan vuosittain määräämän taksan mukaan. Torikaupanvalvojan vapaapäivien ja lomien tuuraus on ulkoistettu Mikkelin Torikauppiaat ry:n hoidettavaksi.

Mikkelin Torikauppiaat ry:n lausunto 6.2.2019:

Kohta 2. Toiminnan rajoitukset: Torikauppiasyhdistyksellä ei ole mitään toritapahtumia vastaan, mutta he toivoisivat, että kesäsesongin aikana järjestettävät isot tapahtumat mahtuisivat torille ilman, että tori tyhjennetään kauppiaista kojuineen tai siirretään vaikeasti purettavien kojujen paikkaa.

Muuten ei muutoksia torisääntöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan torisäännön. Torisääntö tulee voimaan 1.5.2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Torikauppiaat ry, torikaupanvalvoja, vuokraus ja käyttöpalvelut/Linda Asikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16