Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Mikkelin kaupungin kunnallisteknisten- ja viherrakennustöiden puitejärjestely 2019-2021, optio 1v + 1v

MliDno-2019-426

Valmistelija

  • Maini Väisänen, kaupungininsinööri, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hankintasäännön ja sisäisen hankintaohjeen (KH 17.12.2018 § 465) mukaisesti taloudellisesti merkittävistä hankinta-arvoltaan yli 1 000 000 euroa (ilman arvonlisäveroa) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä ennen julkaisua lauta- ja johtokunnissa niiden omia toimialojaan koskevissa hankinnoissa.

Tarjouspyyntö koskee infrakohteiden urakointia pääsääntöisesti keskeisellä kaupunkialueella. Lisäksi myös Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa ja Suomenniemellä on tämän sopimuksen piirissä olevia töitä.

Puitejärjestely on jaettu viiteen (5) osa-alueeseen. Tämän hankintaprosessin perusteella valitaan kuhunkin osa-alueeseen ne urakoitsijat, joiden kanssa tehdään puitesopimus. Urakoitsija toimii puitesopimuksen mukaisilla kohteilla päätoteuttajana. Kaupunki kilpailuttaa erikseen tämän puitejärjestelyn ulkopuolella kohteet, joissa aikataulu ja suunnitelmavalmius sen mahdollistavat.

Tarjouspyynnön osa-alueet:

Osa-alue 1. Vaativa katukohde/vesihuolto
Tarjouspyynnön kohteena on urakka "Peitsarin kadut"  

Osa-alue 2. Pieni katukohde
Tarjouspyynnön kohteena on kohteena urakka "Ratamonkatu".

Osa-alueiden 1 ja 2 tarjousten mukaan laaditaan sopimukset puitejärjestelyyn. Ko. töihin voi kuulua mm. katu ja vesihuoltolinjojen rakentamista sekä muita infraan liittyviä rakentamistöitä.

Osa-alue 3. Viher - ja leikkipaikkojen rakennustyöt
Tarjouspyynnön kohteena on urakka "Brahentien leikkipaikan vaihe 1 peruskorjaus". Viherrakennustöiden urakalla toteutettavat kohteet sisältävät mm. vihertyöt, kasvualustatyöt, istutukset, nurmetukset, leikkivälineiden ja kalusteiden pystytykset sekä muut mahdolliset viheralueiden rakentamiseen liittyvät työt.

Osa-alueen 4. Yksikköhinnat
Urakoitsijat valitaan koneiden, työnjohdon ja miestyön yksikköjen hintojen perusteella pieniin infrarakentamisen tuntikohteisiin.

Osa-alue 5. Pilaantuneen maan kunnostustyöt
Tarjouspyynnön kohteena on mallikohde, jota ei sellaisenaan toteuteta.

Tarjouksen voi jättää yhdestä tai useammasta osa-alueesta. Kuhunkin osa-alueeseen valitaan tilaajan tarpeita vastaava määrä urakoitsijoita. Mikkelin kaupunkikonserniyhtiöt voivat hyödyntää puitejärjestelyä.

Hankinnan sopimuskausi kaikkien kohteiden osalta on lainvoimaisesta hankintapäätöksestä kaksi (2) vuotta, lisäksi varataan mahdollisuus kahteen vuoden optioon.

Hankinnan arvioitu kokonaiskustannus huomioiden optiokaudet on 3 500 000 euroa.

Hankintojen erityispiirteet on tunnistettu. Tarjouspyyntöluonnoksen perusteella tehdään usean toimittajan puitejärjestely osa-alueittain. Tarjouspyyntöluonnos on toimitettu esityslistan mukana oheismateriaalina. Hankintasopimuksen ehdot on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Mikkelin kaupungin kunnallisteknisten - ja viherrakennustöiden puitejärjestelyn 2019-2021 + optiot koskevat tarjouspyyntöasiakirjat julkaistavaksi tarjouspyyntöluonnoksen mukaisilla periaatteilla sekä oikeuttaa palvelualueen tekemään asiakirjoihin pieniä muutoksia.

Kaupunkiympäristölautakunta siirtää hallintosäännön 45 §:n nojalla hankintapäätöksen tekemisen tämän hankinnan osalta tekniselle johtajalle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristö, kaupunkisuunnittelu, Metsäsairila Oy, Vesilaitos

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.