Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Mikkelin kaupungin infran konsulttipalveluiden puitejärjestely 2019-2021, optio 2 v

MliDno-2019-423

Valmistelija

  • Antero Cederström, suunnitteluinsinööri, Antero.Cederstrom@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hankintasäännön ja sisäisen hankintaohjeen (KH 17.12.2018 § 465) mukaisesti taloudellisesti merkittävistä hankinta-arvoltaan yli 1 000 000 euroa (ilman arvonlisäveroa) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä ennen julkaisua lauta- ja johtokunnissa niiden omia toimialojaan koskevissa hankinnoissa.

Tarjouspyyntö koskee yhdyskuntateknisten suunnittelutöiden, työmaavalvonnan ja turvallisuuskoordinaattorin sekä ympäristöteknisten konsulttipalvelujen tehtäviä. Hankintaa koskevat työt ovat yksilöimättömiä. Kilpailutuksen perusteella valitaan ne toimittajat, joiden kanssa solmitaan sopimukset em. palvelujen tuottamisesta (puitesopimus). Toimeksiannot koskevat erikseen sovittavien kohteiden tehtäväalueita tai osaa niistä. Toimeksiantoihin sisältyvät tehtävät ja niiden laajuus määritellään yksityiskohtaisesti hankkeittain. Tarjouksen voi jättää yhdestä tai useammasta tehtävästä. Kuhunkin osa-alueeseen valitaan tilaajan tarpeita vastaava määrä palveluntuottajia. Mikkelin kaupunkikonserniyhtiöt voivat hyödyntää puitejärjestelyä.

Hankinnan sopimuskausi kaikkien kohteiden osalta on lainvoimaisesta hankintapäätöksestä kaksi (2) vuotta, lisäksi varataan mahdollisuus kahden vuoden optioon.

Hankinnan arvioitu kokonaiskustannus huomioiden optiokausi on 1 900 000 euroa.

Hankintojen erityispiirteet on tunnistettu. Tarjouspyyntöluonnoksen perusteella tehdään usean toimittajan puitejärjestely osa-alueittain. Tarjouspyyntöluonnos on toimitettu esityslistan mukana oheismateriaalina. Hankintasopimuksen ehdot on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä.

Tarjouspyynnön osa-alueet:
Osa-alue 1: Aluesuunnittelu
Osa-alue 2: Katu- ja vesihuollon suunnittelu
Osa-alue 3: Liikennesuunnittelu
Osa-alue 4: Liikennevalosuunnittelu
Osa-alue 5: Viherympäristösuunnitelmat
Osa-alue 6: Ympäristötekniset konsulttipalvelut
Osa-alue 7: Yhdyskuntatekniikan hankkeiden maastotyöt
Osa-alue 8: Siltaisännöinti
Osa-alue 9: Työmaavalvonta
Osa-alue 10: Turvallisuuskoordinaattori

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Mikkelin kaupungin infran konsulttipalveluiden puitejärjestelyä 2019-2021 + optio koskevat tarjouspyyntöasiakirjat julkaistavaksi tarjouspyyntöluonnoksen mukaisella periaatteella sekä oikeuttaa palvelualueen tekemään asiakirjoihin pieniä muutoksia.

Kaupunkiympäristölautakunta siirtää hallintosäännön 45 §:n nojalla hankintapäätöksen tekemisen tämän hankinnan osalta tekniselle johtajalle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristö, kaupunkisuunnittelu, Vesilaitos, Metsäsairila Oy

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.