Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Mikkelin kaupungin asfaltointityöt vuonna 2019 ja 2020 sekä mahdolliset optiovuodet 2021 ja 2022 (2v + 1v + 1v)

MliDno-2019-427

Valmistelija

  • Pekka Kammonen, yhdyskuntatekniikan insinööri, Pekka.Kammonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hankintasäännön ja sisäisen hankintaohjeen (KH 17.12.2018 § 465) mukaisesti taloudellisesti merkittävistä hankinta-arvoltaan yli 1 000 000 euroa (ilman arvonlisäveroa) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä ennen julkaisua lauta- ja johtokunnissa niiden omia toimialojaan koskevissa hankinnoissa.

Tarjouspyyntö koskee kaupungin asfalttikohteiden urakointia. Urakkaan kuuluvat tarjouspyynnössä lueteltujen kohteiden asfaltointi-, pohja- ja jyrsintätyöt. Lisäksi urakkaan kuuluvat päällystystöihin kiinteästi ja ajallisesti liittyvät maarakennus-, reunakivi- ja kiveystyöt sekä katualueen katuvihreän työt.

Hankinnan sopimuskausi 2019-2020 on lainvoimaisesta hankintapäätöksestä vuoden 2020 loppuun saakka. Lisäksi varataan mahdollisuus kahteen vuoden optioon 2021 -2022.

Hankinnan arvioitu kokonaiskustannus huomioiden optiokaudet on 4 000 000 euroa.

Hankintojen erityispiirteet on tunnistettu. Tarjouspyyntöluonnos on toimitettu esityslistan mukana oheismateriaalina. Hankintasopimuksen ehdot on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy tarjouspyyntöasiakirjat Mikkelin kaupungin asfaltointityöt vuonna 2019 ja 2020 sekä mahdolliset optiovuodet 2021 ja 2022 julkaistavaksi tarjouspyyntöluonnoksen mukaisilla periaatteilla sekä oikeuttaa palvelualueen tekemään asiakirjoihin pieniä muutoksia.

Kaupunkiympäristölautakunta siirtää hallintosäännön 45 §:n nojalla hankintapäätöksen tekemisen tämän hankinnan osalta tekniselle johtajalle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristö

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.