Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Määräalan myyminen tilasta 491-417-3-204/SBS Kiinteistöt Oy

MliDno-2018-1806

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
  • Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunki osti 18.12.2018 ********* määräalan tilasta Sirkolanmäki 491-417-3-204. Kaupunki on neuvotellut em. määräalan aluetta olevan KL-korttelin 9 osan myymisestä SBS Kiinteistöt Oy:lle. Myytävän alueen pinta-ala on 33.695 m2 ja rakennusoikeus e=0,3. Myytävä alue on asemakaavan mukaisesti liikerakennusten korttelialuetta, jolle saa rakentaa myymälä- ja varastorakennuksia paljon tilaa vaativalle erikoiskaupalle. Myytävän alueen hinnaksi muodostuu kaupunkiympäristölautakunnan Tikkalan alueelle vahvistaman hinnoittelun mukaisesti 185.300 euroa. Kaupan kohteesta ei ole tarpeen teettää erillistä kiinteistöarviota, koska Kuntalain 131 §:n mukaisesti hankintakustannuksia voidaan pitää markkina-arvon osoittimina, kun alueen ostamisen ja myymisen välillä on kulunut vain lyhyt aika.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää myydä SBS Kiinteistöt Oy:lle pinta-alaltaan 33.695 m2 olevan määräalan tilasta Sirkolanmäki (kiinteistötunnus 491-417-3-204). Määräala käsittää osan KL-korttelialueesta 9 liitekartan mukaisesti. Kauppahinta on 185.300 euroa ja kaupan muut ehdot ilmenevät liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta. Kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

SBS Kiinteistöt Oy, maaomaisuuspalvelut/Jukka Piispa, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16