Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kaupunkiympäristölautakunnan toimintakertomus 2018

MliDno-2019-403

Valmistelija

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymisestä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Talouspalveluiden ohjeiden mukaan on lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden annettava toimintakertomustiedot talouspalveluille tilinpäätöksen kokoamista varten 28.2.2019 mennessä. Talouspalveluille on toimitettu valtuustotason toimintakertomus. Liitteenä olevassa toimintakertomuksessa on laajemmat kuvaukset kunkin tulosalueen toiminnasta.

Toimintakertomuksen rakenne:

 • palvelusuunnitelman toteutuminen
 • talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat
 • valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi
 • tunnusluvut ja maisemataulukot
 • investointien toteutuminen
 • erillinen liite sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

 

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden kaupunkikehitys, kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut, rakennusvalvonta ja maaseutu- ja lomituspalveluiden toimintatuotot ylittyivät 963 908 euroa. Toimintakulut ylittyivät 321 627 euroa. Toimintakate oli 576 428 euroa parempi kuin muutetussa talousaviossa. Toimintakulujen ylitykset johtuivat mm. lisääntyneistä ennalta-arvaamattomista väistötilatarpeista, joukkoliikenteen lisääntyneistä kuljetuskustannuksista, rakennusten purkukustannuksista ja ympäristövastuuvarausten lisäyksestä sekä esim. Laiturikadun ja siilokorttelin puhdistuskustannusten lisäyksestä.

Maaseutu- ja lomituspalveluiden tuloihin tehtiin jo lokakuussa määrärahamuutos. Lautakunnan tulot ja menot alittuivat pääosin lomituspalveluiden Melalta saatavista tuloista, henkilöstömenojen alituksesta, mikä vaikutti vastaavasti myös tuloihin. Lokakuussa tehtyyn tulojen alitukseen 383 000 euroa nähden tulojen vähennys oli n. 50 000 euroa. Toimintakulut alittuivat 292 185 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia, joten kaupunkiympäristölautakunta esittää toimintakuluihin ylitystä 321 627  euroa.

Investoinnit

Kaupunkiympäristölautakunnan vastuulla olevien infra-aluepalveluiden ja tilapalveluiden investointien kokonaismenot eivät ylittyneet, mutta hankkeiden välisiä määrärahasiirtoja on tehty vuoden aikana. Sekä hankkeiden väliset määrärahasiirrot että tulojen muutokset on käsitelty kaupunginvaltuustossa (§ 151/10.12.2018). Tarkempi selvitys näistä on toimintakertomuksen investointiosassa.

Kaupunginvaltuustolle esitetään vielä hyväksyttäväksi menojen määrärahaylitykset (yli 5 %) ja tulojen alitukset vuodelta 2018 seuraavasti:

Menot

 • Hanke 146500000001 Maa- ja vesialueiden hankinta 196 000 euroa
 • Hanke 146100000031 Taidemuseon (Akselin vuokratilaremontti) 300 000 euroa
 • Hanke 146200009001 Rantakylän koulu 380 000 euroa
 • Hanke kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyö:
 • Koulu ja esiopetus, lukion keittiö 54 000 euroa
 • Julkiset rakennukset, virastotalon 2. kerroksen muutostyöt 61 000 euroa
 • Hanke 146300004034 Graanin rantaväylä 192 000 euro
 • Hanke kadut yhteinen määräraha 159 000 euroa

Tulojen vähennykset:

 • Hanke 146100000030 Mikkelin kyläverkko-hanke -95 000 euro
 • Hanke maa- ja vesialueiden myynnit -332 000 euroa, koska kaikki myynnit eivät onnistuneet vuoden 2018 puolella

Tulojen lisäykset/korjaukset:

 • Hanke 146200011010 Hiirolan VPK paloaseman kalustohallin avustus+VPK:n laskutus +53 000 euroa
 • Energiataloudellliset investoinnit, tulojen vähennys lokakuun seurannassa, mutta tulo 8 000 euroa kuuluu Anttolan yhtenäiskoulun avustukseksi
 • Suojakallionpuiston omatoimikorttelikenttä (Tupala) avustus 12 000 euroa ja lentoaseman avustus 36 000 euroa tulevat vuodelle 2019

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia, joten esitetään toimintakuluihin ylitystä 321 627 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2018 toimintakertomuksen ja esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi huomioiden käyttötalouden määrärahamuutokset ja investointien menojen ylitykset ja tulojen vähennykset/lisäykset/korjaukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut/Tiia Tamlander, Tiina Viskari, Timo Rissanen, Maini Väisänen, Jarkko Hyttinen, Sari Valjakka, Kari Mikkonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.