Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö 2019

MliDno-2017-1419

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle laadittiin uusi toimintasääntö, joka hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.6.2017 ja lupa- ja valvontajaostossa 29.6.2017. Toimintasääntöä on päivitetty lautakunnan päätöksellä 19.12.2017. Tavoitteena on ollut delegoida päätösvaltaa viranhaltijoille kaikissa niissä tapauksissa, joissa se on perusteltua ja mahdollista. Etenkin kaupunkiympäristölautakunnan tehtäväkenttä on niin laaja, että kokousten asiamäärä kasvaisi kohtuuttoman suureksi ja asioiden käsittely muodostuisi hitaaksi, ellei tehtäviä olisi delegoitu viranhaltijoille aikaisempaa enemmän. Kaupunkiympäristölautakunnalle siirtyivät entisen teknisen lautakunnan ja sen jaoston tehtävät, maaseutu- ja tielautakunnan tehtävät yksityistielain mukaisia toimituksia lukuun ottamatta sekä entisen rakennuslautakunnan hallinnolliset tehtävät sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävät. Lupa- ja valvontajaosto käsittelee lähinnä rakentamiseen liittyviä lupa-, valvonta ja pakkokeinoasioita sekä yksityistielain mukaisia toimituksia. Lautakunnalla on edelleen otto-oikeus valtaosaan viranhaltijapäätöksistä ja lähes kaikista asioista muutoksenhaku tapahtuu toimielimelle tehtävällä oikaisuvaatimuksella.

Suurin osa muutoksista johtuu palvelualueen virkaorganisaation sisäisistä järjestelyistä. Niillä on järjestelty viranhaltijoiden keskinäistä toimivaltaa aikaisempaa tarkoituksenmukaisemmaksi ja toimivammaksi ja vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Näillä sisäisillä muutoksilla ei ole siirretty toimielinten päätösvaltaa viranhaltijoille. Päätösvaltaa käyttävien viranhaltijoiden sijaisuudet on nyt määritetty toimintasäännössä eikä sijaisuuksista tarvitse tehdä erillisiä päätöksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen osalta päätösvalta on selvyyden ja yhtenäisen linja turvaamiseksi haluttu palauttaa yhdelle ennalta nimetylle viranhaltijalle (kaavoitusinsinööri), kun nykyisin kaavoituspäällikkö päättää toimivallan jakamisesta tapauskohtaisesti. Kaavoitusinsinööri sijoitetaan organisaatiossa rakennusvalvontaan, jolloin kaikki rakentamiseen liittyvät lupa- ja valvonta-asiat ovat saman tulosalueen alla. Poikkeamisista kuullaan kaupunkisuunnittelua.

Vuokraus- ja käyttöpalveluiden palvelupäällikön tehtäviin siirretään aiemmin kiinteistöjohtajan päätösvaltaan kuulunut asunto-osakkeiden, rakennusten ja muun vastaavan irtaimen omaisuuden myynnistä päättäminen, omaisuuden arvo on kaupungin hankintasäännön mukaisesti enintään 100 000 euroa. Jos arvo on enintään 300 000, päätösvalta on teknisellä johtajalla. Tilapalvelut keskittyy jatkossa kaupungin omistaman ja hallitseman rakennuskannan ja toimitilojen hankkimiseen ja ylläpitoon.

Allekirjoitusoikeus rakentamiseen liittyvissä lupa- tai hyväksyntähakemuksissa ja ilmoituksissa sekä avustushakemuksissa on jatkossa selvyyden vuoksi vain palvelualuejohtajalla.

Rakennusvalvonnan osalta kaikki lupapäätökset on tähän asti tehnyt johtava rakennustarkastaja, mutta työmäärää ja vastuuta on pakko jakaa niin, että alle 500 neliömetrin kokoiset hankkeet, joissa ei poiketa kaava- tai muista määräyksistä, tulevat kaikkien rakennustarkastajien päätettäväksi lupa- ja valvontajaoston vahvistaman aluejaon mukaisesti. Lvi-tarkastajan päätösvaltaan kuuluvat asiat on siirretty omaksi kohdakseen.

Lupa- ja valvontajaostolle kaupungin hallintosäännön mukaan kuuluvaa toimivaltaa on delegoitu viranhaltijoille toimintasäännön kohdissa 3.3. ja 5.7. Niiden osalta toimintasääntö edellyttää myös jaoston hyväksyntää. Jaosto käsittelee toimintasääntöä omalta osaltaan 21.2.2019.

Sellaiset asiat, jotka ovat jo vireillä ja valmistelussa toimintasäännnön muutosten tullessa voimaan, käsittelee ja päättää se viranhaltija, jonka  päätösvaltaan asia kuului vireilletuloaikana. 

Niitä viranhaltijoita, joiden päätösvaltaan ja toimenkuvaan toimintasäännön muutoksilla on merkittävä vaikutus, on kuultu valmistelun yhteydessä.

Liitteenä on esitys uudeksi toimintasäännöksi sekä nykyinen toimintasääntö, johon esitetyt muutokset on merkitty keltaisella pohjalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasäännön liitteenä olevassa muodossa ja määrää, että uutta toimintasääntöä noudatetaan 1.3.2019 alkaen kuitenkin niin, että ennen tätä päivää vireille tulleet asiat päättää se viranhaltija, jolle toimivalta on kuulunut asian tullessa vireille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosalueet ja tulosyksiköt

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16