Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Aiemmin vuokrattuna olleiden tonttien myyminen / siirtymäajan säännösten soveltaminen

MliDno-2018-1297

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto käsitteli edellisen kerran tonttien hinnoittelua ja tonttien luovutusperiaatteita kokouksessaan 12.6.2017. Kokouksessa päätettiin uudistaa kaupungin tonttien hinnoittelu sekä muut luovutusperiaatteet. Päätös tuli voimaan 1.1.2018 lukien kuitenkin siten, että uusien ensi kertaa luovutettavien tonttien osalta sitä sovelletaan heti ja että aiemmin vuokralla olleita tontteja myydään vuoden 2019 loppuun saakka kaupunginvaltuuston päätökseen 11.11.2013 § 132 mukaisella hinnoittelulla. 

Vuoden 2013 tontinluovutusperiaatteissa on seuraava tonttien hinnantarkastusta määrittävä ehto: Teknisellä lautakunnalla on oikeus harkintansa mukaan tontin maaperä-, sijainti yms. tekijöiden perusteella alentaa edellä mainittuja omakoti- ja rivitalotonttien yksikköhintoja enintään 20 % ja korottaa enintään 200 %. Vuoden 2013 päätöksessä ei ole hinnantarkastusmekanismia kerrostalotonteille. Nyt on kuitenkin katsottu, että hinnantarkastusmekanismi olisi tarpeellinen myös kerrostalotonttien osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuuston päätökseen 12.6.2017 § 38 tehdään seuraava lisäys:

Aiemmin vuokralla olleita tontteja myydään vuoden 2019 loppuun saakka kaupunginvaltuuston päätöksen 11.11.2013 § 132 mukaisella hinnoittelulla, mutta kuitenkin siten, että kaupunkiympäristölautakunnalla on oikeus alentaa myytävien kerrostalotonttien yksikköhintoja enintään 20 % ja korottaa enintään 200 %. Siirtymäajan käyttämiseksi riittää, että tontinostaja on ilmoittanut kirjallisesti kaupungille halukkuutensa tontin ostoon vuoden 2019 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.