Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Vastaus Mikkelin liitoskuntien alueiden siisteyden parantamiseksi

MliDno-2018-1842

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

17.8.2018 ilmestyneessä Maaseudun tulevaisuudessa oli kasvitieteilijä ja luontotoimittaja Seppo Vuokon kirjoittama vierailijakolumni Mikkelin kaupungin ja muiden kuntaliitoskaupunkien syrjäisempien alueiden ylläpidon ja huollon tilanteista. Linkki kolumniin: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/vieraskolumnit/artikkeli-1.284917

Kolumni on herättänyt keskustelua siitä, miten Mikkelin kaupunki huolehtii entisten kuntataajamien syrjäisempien alueiden asukkaiden, kesäasukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyytensä sekä alueiden siisteydestä. Siisteys on suuri tekijä myös alueiden imagon muodostamisessa.

Siisteyskysymys on ollut esillä myös muun muassa Suomenniemen kesäasukastapaamisessa. Tapaamisessa saadussa palautteessa toivottiin nykyistä parempaa kesäajan roskahuoltoa.

Alueiden yleinen siisteys ja kunto puhuttavat mikkeliläisiä myös muiden aluejohtokuntien alueilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Laaditaan Mikkelin kaupungille aloiteluonnos Mikkelin liitoskuntien alueiden siisteyden parantamiseksi. Luonnospohja aloitteelle oheismateriaalina. Esitetään muille aluejohtokunnille aloitteeseen osallistumista. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

17.8.2018 ilmestyneessä Maaseudun tulevaisuudessa oli kasvitieteilijä ja luontotoimittaja Seppo Vuokon kirjoittama vierailijakolumni Mikkelin kaupungin ja muiden kuntaliitoskaupunkien syrjäisempien alueiden ylläpidon ja huollon tilanteista. Linkki kolumniin alla:

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/vieraskolumnit/artikkeli-1.284917

Kolumni on herättänyt keskustelua siitä, miten Mikkelin kaupunki huolehtii entisten kuntataajamien syrjäisempien alueiden asukkaiden, kesäasukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyydestä sekä alueiden siisteydestä. Siisteys on suuri tekijä myös alueiden imagon muodostamisessa.

Siisteyskysymys on ollut esillä myös muun muassa Suomenniemen kesäasukastapaamisessa. Tapaamisessa saadussa palautteessa toivottiin nykyistä parempaa kesäajan roskahuoltoa. Alueiden yleinen siisteys ja kunto puhuttavat mikkeliläisiä myös muiden aluejohtokuntien alueilla.

Näiden seikkojen johdosta Suomenniemen aluejohtokunta laatii Mikkelin kaupungille aloitteen Mikkelin liitoskuntien alueiden siisteyden parantamiseksi. Suomenniemen aluejohtokunta on esittänyt muille aluejohtokunnille, mukaan lukien Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, aloitteeseen osallistumista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Teija Räihä, teija.raiha@esedu.fi

Keskustellaan osallistumisesta Suomenniemen aluejohtokunnan alulle panemaan, Mikkelin kaupungille osoitettuun aloitteeseen Mikkelin liitoskuntien alueiden siisteyden parantamiseksi. Keskustellaan aloiteluonnoksen sisällöstä ja Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan lisäyksistä aloiteluonnokseen. Aloiteluonnos esitetään kokouksessa.

Päätös

Aluejohtokunta kävi yleiskeskustelua aloitteeseen liittyen, keskusteltiin mm.

 • Jäteastioiden ja lajittelupisteiden määrästä ja sijainnista.
 • Lajittelupisteiden väärinkäytöksistä ja roskaamisesta, keinoista näiden ehkäisyyn. 

 

Aluejohtokunta päätti osallistua aloitteen laadintaan yhdessä muiden aluejohtokuntien kanssa.

Valmistelija

Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta on 10.9.2018 kokouksessaan laatinut

aloiteluonnoksen Mikkelin liitoskuntien alueiden siisteyden parantamiseksi. Aloiteasia sai alkunsa reaktiona 17.8.2018 ilmestyneessä Maaseudun tulevaisuudessa olleeseen kasvitieteilijä ja luontotoimittaja Seppo Vuokon kirjoittamaan vierailijakolumniin Mikkelin kaupungin ja muiden kuntaliitoskaupunkien syrjäisempien alueiden ylläpidosta ja huollon tilanteista. Linkki kolumniin: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/vieraskolumnit/artikkeli-1.284917

Kolumni on herättänyt keskustelua siitä, miten Mikkelin kaupunki huolehtii entisten kuntataajamien syrjäisempien alueiden asukkaiden, kesäasukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyytensä sekä alueiden siisteydestä. Siisteys on suuri tekijä myös alueiden imagon muodostamisessa. Alueiden yleinen siisteys ja kunto puhuttavat mikkeliläisiä myös muiden aluejohtokuntien alueilla.

Luonnospohja aloitteelle on oheismateriaalina. Suomenniemen aluejohtokunta on esittänyt muille aluejohtokunnille aloitteeseen osallistumista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta yhtyy Suomenniemen aluejohtokunnan aloitteeseen, joka koskee Mikkelin syrjäseutujen ja reuna-alueiden entistä parempaa huomioimista osana Mikkelin markkinointia ja imagon luomista. Anttolan aluejohtokunta esittää Suomenniemen aluejohtokunnalle seuraavia lisäyksiä aloitteeseen:

 • Syrjäisimpien seutujen maamerkkien, levähdyspaikkojen, jätteiden keräyspaikkojen ja muiden mahdollisten matkailijoiden käytössä olevien kohteiden siisteys on ensimmäisiä asioita, joihin matkailija kiinnittää huomiota. Näiden samaiset kohteet ovat matkailijoiden lisäksi kuitenkin myös alueella asuvien mikkeliläisten aktiivisessa käytössä ja niiden asianmukainen kunto ja käytettävyys ovat myös vakituisten asukkaiden asuinmukavuuteen vaikuttavia seikkoja.
 • Alla esitetyt kunnostus- ja huoltotoimet kuuluvat osittain Etelä-Savon ELY-keskuksen vastuisiin. Kaupungin tulee esittää ne tarvittavin osin eteenpäin Etelä-Savon ELY-keskukselle.
 • Toimenpiteet:
  • Mikkelin kaupungin tulisi kartoittaa kuntataajamien levähdyspaikat, joita Anttolan alueella ovat: Parkkilan, Kääriälän suoran, Tervahaudan ja Väätämönsalmen levähdyspaikat.
  • Samalla näille levähdyspaikoille tulee asettaa opastaulut.
  • Levähdyspaikkojen kohdalla tulee myös huolehtia siitä, että ne eivät ole puutavaran tai muun kuljetuksen varastointipaikkoja.
  • Anttolan ohitustien liikenteenjakajien kunto tulee huolehtia siistiksi ja kunnossapito saattaa ympärivuotiseksi.
  • Kaupungin tulee kunnostaa ja huolehtia Anttolan sataman ja Lotjasaaren sataman välinen kävelytie sekä Lotjasaaren alue kokonaisuudessaan.
  • Mikkelin kaupungin on selvitettävä, olisiko nyt kunnossapidon ulkopuolelle jääneiden kohteiden kunnossapito ja huolto toteutettavissa paikallisia yrittäjiä ja yhdistyksiä hyödyntäen ostopalveluina. Tämä ratkaisu edistäisi alueiden elinvoimaa, asukkaiden ja muiden toimijoiden osallisuutta sekä olisi positiivista Mikkelin ja sen alueiden imagon luomisen näkökulmasta.
  • Mikkelin kaupungin on edistettävä markkinoinnillaan myös kaupungin syrjäisempien seutujen ja reuna-alueiden matkailua. Käsitämme markkinoinnin tässä yhteydessä laajasti, kattaen myös ympäristöstä huolehtimisen ja alueiden siisteyden ja houkuttelevuuden.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta on 10.9.2018 kokouksessaan laatinut aloiteluonnoksen Mikkelin liitoskuntien alueiden siisteyden parantamiseksi. Aloiteasia sai alkunsa reaktiona 17.8.2018 ilmestyneessä Maaseudun tulevaisuudessa olleeseen kasvitieteilijä ja luontotoimittaja Seppo Vuokon kirjoittamaan vierailijakolumniin Mikkelin kaupungin ja muiden kuntaliitoskaupunkien syrjäisempien alueiden ylläpidosta ja huollon tilanteista. Linkki kolumniin: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/vieraskolumnit/artikkeli-1.284917

Kolumni on herättänyt keskustelua siitä, miten Mikkelin kaupunki huolehtii entisten kuntataajamien syrjäisempien alueiden asukkaiden, kesäasukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyytensä sekä alueiden siisteydestä. Siisteys on suuri tekijä myös alueiden imagon muodostamisessa. Alueiden yleinen siisteys ja kunto puhuttavat mikkeliläisiä myös muiden aluejohtokuntien alueilla.

Luonnospohja aloitteelle on oheismateriaalina. Suomenniemen aluejohtokunta on esittänyt muille aluejohtokunnille aloitteeseen osallistumista. Mikkelin pitäjän aluejohtokunta päätti kokouksessaan 12.9.2018 osallistua aloitteen laadintaan yhdessä muiden aluejohtokuntien kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Teija Räihä, teija.raiha@esedu.fi

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta yhtyy Suomenniemen aluejohtokunnan aloitteeseen, joka koskee Mikkelin syrjäseutujen ja reuna-alueiden entistä parempaa huomioimista osana Mikkelin markkinointia ja imagon luomista. Mikkelin pitäjän aluejohtokunta lisää mahdolliset tarkennukset aloitteeseen asian käsittelyn yhteydessä, huomioiden myös muiden aluejohtokunnan lisäykset kyseiseen aloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin. Lisäksi aluejohtokunta piti Anttolan aluejohtokunnan lausunnossa esille otettuja asioita hyvänä ja yhtyy Anttolan aluejohtokunnan lausuntoon.

Valmistelija

Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta on 10.9.2018 kokouksessaan laatinut aloiteluonnoksen Mikkelin liitoskuntien alueiden siisteyden parantamiseksi. Aloiteasia sai alkunsa reaktiona 17.8.2018 ilmestyneessä Maaseudun tulevaisuudessa olleeseen kasvitieteilijä ja luontotoimittaja Seppo Vuokon kirjoittamaan vierailijakolumniin Mikkelin kaupungin ja muiden kuntaliitoskaupunkien syrjäisempien alueiden ylläpidosta ja huollon tilanteista. Linkki kolumniin: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/vieraskolumnit/artikkeli-1.284917

Kolumni on herättänyt keskustelua siitä, miten Mikkelin kaupunki huolehtii entisten kuntataajamien syrjäisempien alueiden asukkaiden, kesäasukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyytensä sekä alueiden siisteydestä. Siisteys on suuri tekijä myös alueiden imagon muodostamisessa. Alueiden yleinen siisteys ja kunto puhuttavat mikkeliläisiä myös muiden aluejohtokuntien alueilla.

Luonnospohja aloitteelle on oheismateriaalina. Suomenniemen aluejohtokunta on esittänyt muille aluejohtokunnille aloitteeseen osallistumista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta yhtyy Suomenniemen aluejohtokunnan aloitteeseen, joka koskee Mikkelin syrjäseutujen ja reuna-alueiden entistä parempaa huomioimista osana Mikkelin markkinointia ja imagon luomista. Ristiinan aluejohtokunta lisää mahdolliset tarkennukset aloitteeseen asian käsittelyn yhteydessä, huomioiden myös muiden aluejohtokunnan lisäykset kyseiseen aloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta on 10.9.2018 kokouksessaan laatinut aloiteluonnoksen Mikkelin liitoskuntien alueiden siisteyden parantamiseksi. Aloiteasia sai alkunsa reaktiona 17.8.2018 ilmestyneessä Maaseudun tulevaisuudessa olleeseen kasvitieteilijä ja luontotoimittaja Seppo Vuokon kirjoittamaan vierailijakolumniin Mikkelin kaupungin ja muiden kuntaliitoskaupunkien syrjäisempien alueiden ylläpidosta ja huollon tilanteista. Linkki kolumniin: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/vieraskolumnit/artikkeli-1.284917

Kolumni on herättänyt keskustelua siitä, miten Mikkelin kaupunki huolehtii entisten kuntataajamien syrjäisempien alueiden asukkaiden, kesäasukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyytensä sekä alueiden siisteydestä. Siisteys on suuri tekijä myös alueiden imagon muodostamisessa. Alueiden yleinen siisteys ja kunto puhuttavat mikkeliläisiä myös muiden aluejohtokuntien alueilla.

Luonnospohja aloitteelle on oheismateriaalina.

Suomenniemen aluejohtokunta on esittänyt muille aluejohtokunnille aloitteeseen osallistumista. Muut aluejohtokunnat ovat ottaneet osaa yhteisaloitteeseen, ja aluejohtokuntien lisäykset ovat luettavissa seuraavista pöytäkirjaotteista:

 • Ristiinan aluejohtokunta: http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Ristiinan_aluejohtokunta/Kokous_14112018/Suomenniemen_aluejohtokunnan_valmistelem(14723)
 • Mikkelin pitäjän aluejohtokunta: http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Mikkelin_pitaumljaumln_aluejohtokunta/Kokous_7112018/Suomenniemen_aluejohtokunnan_valmistelem(14281)
 • Anttolan aluejohtokunta: http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Anttolan_aluejohtokunta/Kokous_29102018/Suomenniemen_aluejohtokunnan_valmistelem(14221)

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta yhtyy Suomenniemen aluejohtokunnan laatimaan aloitteeseen, joka koskee Mikkelin syrjäseutujen ja reuna-alueiden entistä parempaa huomioimista osana Mikkelin markkinointia ja imagon luomista. Haukivuoren aluejohtokunta ehdottaa, että aloitteeseen kirjataan selvästi myös taajamien nurmikoiden siisteys ja leikkaus kesäaikana koskien erityisesti kaupungin puutarha- ja tilahallinnon vastuulla olevia alueita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Maini Väisänen, kaupungininsinööri, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta on tehnyt 15.1.2019 aloitteen Mikkelin liitoskuntien alueiden siisteyden parantamiseksi. Aloite on saapunut kirjaamoon 12.3.2019. Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut on saanut aloitteen sähköpostilla 9.5.2019. Metsäsairilalta on pyydetty vastausta heidän toimialueensa kysymyksiin. Vastaukset liitteessä 1.

Valtateiden levähdyspisteet:

Kuten aluejohtokunta toteaa, valtateiden levähdyspisteistä huolehtiminen kuuluu ELY-keskukselle.

Opastetaulut:

Mobiililaitteiden ansiosta paperisten karttojen käyttö ja tarve on vähentynyt. Opastaulut ovat olleet jatkuvan ilkivallan kohteina taajamien rajoilla. Taulut ovat huonokuntoisia ja epäsiistejä. Tarkoituksena on vähitellen luopua tämän tyyppisistä opastauluista. Tällä hetkellä kaupungin mittauspalveluilla ei ole ajantasaisia opaskarttoja Suomenniemen ja Ristiinan osalta, joten opastauluja ei voida uusia. Uusien menetelmien käyttöä taajamien opastuksessa ja palvelujen tarjoamisessa olisi hyvä pohtia yhdessä aluejohtokuntoien kanssa.

Viheralueet:

Mikkelin kaupunki hoitaa asemakaavoitetulla alueella  olevat viheralueet valtakunnallisen viheralueiden ns. ABC-hoitoluokituksen mukaisesti.  A hoitoluokat ovat paremmin hoidettuja puistoalueita, B-hoitoluokat ovat niittyjä ja avoimena pidettäviä alueita ja C – hoitoluokat puisto- ja virkistysmetsiä. Tällä hoitoluokituksella määritellään tehtävät hoitotoimenpiteet ja hoidon intensiivisyys sekä varmistetaan luonnon monipuolisuus ja monimuotoisuus. Metsäalueita hoidetaan metsänhoitosuunnitelmien mukaisesti. Katuviheriöiden hoidossa käytetään samaa hoitoluokitusperiaatetta. Kaupungin omistamien kiinteistöjen pihojen hoidossa käytetään myös samaa periaatetta. Kiinteistöjen kohdalla hoitotyöt on monessa tapauksessa sisällytetty vuokrasopimuksiin.  Taloudellisten resurssien niukkuuden vuoksi hoidettavia alueita on jouduttu ja joudutaan siirtämään vähemmän hoitotyötä vaativiin hoitoluokkiin, osittain jopa kokonaan hoidon ulkopuolelle. Tämä näkyy luonnollisesti koko kaupungin ilmeessä. Aluejohtokuntien alueella olevia kaupunginosia hoidetaan tasavertaisesti koko Mikkelin alueella. Tämä on tärkeää alueen asukkaiden kuten myös matkailullisesta näkökulmasta. Tavallisin palaute Mikkelin kaupungille on hoitamattomista alueista, jotka ovat kolmannen osapuolen omistamia ja hallinnassa. Näitä ovat esimerkiksi yksityiset kiinteistöt, yhteisomistuksessa olevat osakaskunnat ja alueet sekä valtion omistamat alueet (väylävirasto ja valtion kiinteistöt).

Aluejohtokuntien alueella on erityisesti panostettu  Haukivuoren keskustaan ja satamaan.  Ristiina ja Anttola odottavat kaavatyön etenemistä. Suomenniemellä ja Otavassa kaupungin omistuksessa on vain pienet alueet.

Aluekeräyspisteet:
Metsäsairila Oy:n vastaus

Pienjäteasemat:
Metsäsairila Oy:n vastaus

Ostopalvelut:
Metsäsairila Oy:n vastaus

Kaupunkiympäristön alueurakat on kilpailutettu ja uusi kilpailutus on lähdössä vuoden 2019 lopulla.

Talkootyö:
Metsäsairila Oy:n vastaus

Kaupunkiympäristö tukee talkootyötä. Aluejohtokunnat voivat tehdä ehdotuksia talkoista.

Muuta:
Aloitteessa esitetyistä toimenpiteistä osa on käynnistetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa annetun selvityksen sekä liitteessä 1. olevan Metsäsairila Oy:n lausunnon ja lähettää sen tiedoksi aluejohtokunnille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aluejohtokunnat

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.