Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Valtuustoaloite aurinkopaneelien käyttömahdollisuuksien selvittäminen kaupungin kiinteistöissä

MliDno-2018-2375

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Valtuutettu Arto (Seppänen*) Seppälä (*kirjoitusvirheen korjaaminen 13.8.2019 hallintolaki 51 §) ym. esittivät 12.11.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupungilla on lähivuosina edessä historian mittavin uudisrakentaminen omistamissaan kiinteistöissään. Aurinkovoima on tällä hetkellä maailman nopeimmin kasvava sähkön- ja lämmöntuotantotapa. Aurinkopaneelien hinta on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana noin 70 prosenttia. Tämän lisäksi järjestelmät ovat kehittyneet.

Aurinkosähköjärjestelmien kehittyessä aurinkosähköstä on tullut taloudellisesti kannattava uusiutuvan energian lähde. Suomessa riittää valoa energiatuotantoon. Toisin kuin yleisesti ajatellaan, Suomessa aurinkoenergia toimii itseasiassa hyvin. Nykyisin päästään jopa  Saksan lukuihin. Maalis - lokakuu on aurinkosähkön kannalta parasta aikaa Suomessa. 

Mikkelin kaupunki voi selvityksessä hyödyntää alueen sähköyhtiöiden osaamista ja myös alueella toimivien aurinkopaneeliyhtiön osaamista ja tuotteita.

Esitän selvityksen tekemistä aurinkopaneelien käyttömahdollisuuksista Mikkelin kaupungin omistamissa kiinteistöissä uudisrakennuksia suunniteltaessa, peruskorjattaessa tai laajennettaessa vanhoja kiinteistöjä.

Arto Seppälä sd
Paavo Barck, Hannu Tullinen, Markku Aholainen,
Satu Taavitsainen, Soile Kuitunen, Hanne Vainio,
Jenni Tissari, Jarno Strengell"

Päätösehdotus

.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaikissa kaupungin uudisrakennushankkeissa huomioidaan suunnitteluvaiheessa uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet. Näitä uusiutuvia energialähteitä ovat mm. energiakaivot, aurinkokeräimet sekä aurinkosähkö. Uusien kohteiden sähkökeskuksiin tehdään myös varaukset mahdollisen tulevan aurinkopaneelijärjestelmän lisäämisen vuoksi. Näin ollen aurinkopaneelijärjestelmiä voidaan asentaa kohteisiin jälkikäteen, vaikkeivät ne olisi vielä rakentamisajankohtana taloudellisesti järkevää toteuttaa.

Saneerauskohteiden osalla aurinkosähkön lisääminen tarkastellaan kohdekohtaisesti. Suunnitteluvaiheessa tarkastellaan aina vaihtoehtoja energian säästämiseksi. Aurinkosähkö huomioidaan yhtenä vaihtoehtona etenkin maaseutuverkon alueella, jossa siirtohinnat ovat suurempia ja järjestelmän tuoma säästö on näin ollen kaupunkiverkkoaluetta huomattavasti parempi.

Aurinkokeräimiä on toteutettu kaupungin kohteissa Kyyhkylän kuntoutuskeskukseen ja Naisvuoren päiväkotiin. Aurinkopaneeleita on asennettu Rantakeitaalle ja Suomenniemen kirjastoon. Näistä Rantakeitaan aurinkopaneelit toteutettiin vuonna 2016 yhteistyössä konserniin kuuluvan ESE:n kanssa, jotta kaupungin tilapalveluiden ja ESE:n asiantuntemusta järjestelmiin saatiin vahvistettua. Tällä hetkellä tilapalveluiden suunnittelussa on aurinkopaneeleiden lisääminen tulevaan Haukivuoren päiväkotiin.

Aurinkojärjestelmien kannattavuus on parantunut etenkin maaseutuverkon alueella. Laitteistojen taloudellinen hyöty ei ole toistaiseksi merkittävää pitkien takaisinmaksuaikojen vuoksi. Aurinkopaneelijärjestelmien asentamisella tuemme kuitenkin vihreää ajattelua ja kehitämme Mikkelin ekologista imagoa. Nykyjärjestelmillä aurinkopaneeleiden koroton takaisinmaksuaika on noin 15 vuotta ja aurinkokeräimien noin 10-15 vuotta. Laskelmassa ei ole otettu mukaan huoltotarpeita.

Aurinkoenergia soveltuu parhaiten kohteisiin, jossa se saadaan hyödynnettyä heti tuotantopaikalla. Koulut ja päiväkodit ovat kiinni kesäaikaan silloin, kun energiantuotanto on suurimmillaan. Tämä vaikuttaa oleellisesti järjestelmien kannattavuuteen. Esimerkiksi aurinkokeräimillä saadaan tuotettua kesällä tehokkaasti kuumaa vettä, mutta sen tarve on marginaalista pelkän käyttöveden osalta, eikä kesäaikana tarvita lämmitysjärjestelmää.

Aurinkojärjestelmien kannattavuutta on tarkasteltu useisiin kaupungin kiinteistöihin, mutta suurin osa näistä on jätetty toteuttamatta kannattamattomina. Kaupungilla on kuitenkin jatkuvasti intressi seurata aurinkojärjestelmien kehitystä ja toteuttaa hankkeita sitä mukaa, kun ne saadaan tehtyä järkevillä kustannuksilla ja toimivina ratkaisuina. Parhaiten tämä uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksien tarkastelu tapahtuu silloin, kun rakennuksessa tehdään muitakin järjestelmien muutoksia. Kaupungin energiainsinööri on avainasemassa näissä hankkeissa tarkastelemassa eri toteutusmallien hyödyntämismahdollisuuksia sekä takaisinmaksuaikoja. Erikseen toteutettavalle, useita kiinteistöjä koskevalle tarkastelulle ei näin ollen katsota olevan tarvetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.