Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Valtuustoaloite: Kokoontumistiloilla elinvoimaa, kaupunkiympäristölautakunnan kommentti

MliDno-2018-1768

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Petri Pekonen esitti 20.8.2018 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupunginvaltuusto on tänään hyväksynyt Mikkelin kaupunkistrategian strategiset ohjelmat.

Hyvän elämän ohjelman, kestävän kasvun ohjelman ja elinvoimaohjelman.

Hyvinvoinnin edistäminen korostuu entisestään. Hyvän elämän ohjelman painopisteiksi on hyväksytty yhteisöllisyys, aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin.

Kuten strategisissa ohjelmissa todetaan, asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kunnan lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, jota toteutetaan laajassa verkostoyhteistyössä. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen kytkeytyy tiiviisti kaupungin elinvoimaan ja kestävään kasvuun.

Nyt hyväksytyt ohjelmat pitää viedä käytännön tasolle koko laajassa Mikkelissä.

Asukkaiden keskuudesta on tuotu huolta riittävistä ja toimivista kokoontumistiloista, kun alamme toteuttaa kouluverkon tiivistämistä. Miten kokoontumistilat säilyvät jatkossa eri puolella Mikkeliä?

Keskustan Mikkelin valtuustoryhmä suhtautuu erittäin vakavasti tähän kysymykseen ja haluaa, että kaikki keinot tutkitaan tilojen jäämiseksi lähelle käyttäjiä niin kantakaupungissa, kuin kauempana kylillä.

Jotta kaupungin kokoontumistiloja voidaan säilyttää ja käyttäjät niitä käyttää, Keskustan valtuustoryhmä esittää tutkittavaksi erilaisia malleja kaupungin vuokratilojen vuokraus käytännöissä, mm. etäisyydet tulee ottaa huomioon ja kaupungin tulee tutkia mahdollisuutta vyöhykehinnoitteluun.

Mikkelissä 20.8.2018

Keskustan Mikkelin valtuustoryhmä

Kirsi Olkkonen, Heikki Nykänen, Pekka Pöyry,
Petri Pekonen, Seija Kuikka, Päivi Ylönen,
Taina Harmoinen, Noora Ruuth, Outi Kauria"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään joulukuussa 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Keskustan valtuustoryhmä on tehnyt 20.8.2018 valtuustoaloitteen kokoontumistilojen säilyttämisen merkityksestä hyvinvoinnille ja elinvoimaisuudelle.

Valtuustoaloitteessa on kaksi kohtaa, joihin pyydettiin selvitystä:

  • Kokoontumistilojen saavutettavuus koko Mikkelin alueella
  • Tilojen hinnoittelumalli.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.9.2018 § 99 valtuuttanut sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmistelemaan vastausta valtuustoaloitteeseen. Koska asia liittyy keskeisin osin kaupungin kiinteistöjen käyttöön, valmistelua on tehty yhteistyössä vuokraus- ja käyttöpalvelut -yksikön kanssa.

Kokoontumistilojen saavutettavuus

Kaupunkirakenneselvityksen yksi tavoite on talouden tasapainottaminen. Tässä yhtenä keinona on kaupungille tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen. Tämä on huomioitu myös toimenpiteiden kustannusvaikutuksissa, mikä tarkoittaa sitä, että odotetut kustannussäästöt eivät toteudu täysimääräisesti, mikäli tarpeettomista kiinteistöistä ei luovuta.

Kokoontumistilojen tarve on olemassa, siksi tulee pohtia erilaisia kumppanuusmalleja, joissa tilojen saavutettavuutta voidaan paremmin turvata. Kumppanuustalo-ajattelu lähtee siitä, että järjestöt yhdessä ottavat vastuun tiloista ja niiden ylläpidosta ja kaupunki subventoi jollakin menetelmällä tätä. Kumppanuustaloa ollaan kokeilemassa vuoden 2019 aikana, ja siitä saatavia kokemuksia voidaan hyödyntää myös muiden kokoontumistilojen suhteen. Kumppanuustaloa varten on nimetty järjestöjen keskuudesta suunnittelutyöryhmä, johon kaupungin edustajana osallistuu Matti Laitsaari.

Kokoontumistilojen hinnoittelu

Kaupungin omistamien tilojen vuokra perustuu kyseistä kiinteistöstä aiheutuviin kuluihin. Alueperustaista hinnoittelua ei ole käytetty. Kaupungin omistamien tilojen käytön periaatteisiin otetaan kantaa palvelusuunnitelmassa.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteeseen laaditun vastineen kommentoitavaksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen täydennettynä kaupunkiympäristölautakunnan huomioilla vastineena kokoontumistilojen saatavuutta koskevaan valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue on pyytänyt kaupunkiympäristölautakunnalta lausuntoa Keskustan Mikkelin valtuustoryhmän 20.08.2018 tekemään valtuustoaloitteeseen "Kokoontumistiloilla elinvoimaa".

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää antaa lausuntonaan sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle seuraavaa:
Kaupungin hallinnoimia tiloja tulee olemaan myös tulevaisuudessa laajalti kaupunkialueella, sisältäen taajama-alueet. Katsomme, että edullisia, monipuolisia ja moneen käyttötarkoitukseen soveltuvia tiloja, on kuntalaisille tarjolla kattavasti. Esimerkiksi Lähemakitaloon sijoittuvaa Kumppanuustaloa valmistellaan yhteistyössä Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen sekä kolmannen sektorin kanssa. Haukivuorella kokoontumistiloja, koulutilojen lisäksi, on saatavilla muun muassa kirjastolla sekä Haukivuoritalolla. Ristiinassa kokoontumistilana toimii koulukeskus. Suomenniemellä kohteita ovat muun muassa kirjasto sekä koulutilat. Anttolassa tiloja löytyy esimerkiksi Anttola-talolta. Edellä mainittujen kohteiden lisäksi kaupungin omistuksessa on yksittäisiä, muita käyttöön osoitettavissa olevia tiloja, kaikilla alueilla.

Kaupungin tarjoamat tilat ovat edullisia, jotta käyttö on mahdollista kaikille kuntalaisille tasavertaisesti. Hinnoittelu perustuu lähtökohtaisesti kiinteistön omistajalle aiheutuviin kustannuksiin. Vuokraus- ja käyttöpalvelut katsovat, että tiloja on saatavilla kustannustehokkailla hinnoilla koko kaupunkialueilla ja taajamissa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.