Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Saimaan rantayleiskaavan muutos, Valkolan kylä, tila Iida 491-469-1-87

MliDno-2018-2287

Valmistelija

  • Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 18 päivänä kesäkuuta 2019 päivätyn rantayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan aloitteesta.

Kaava-alue sijaitsee Saimaan Ukonveden länsirannalla noin 10 km Mikkelin keskustasta etelään Valkolan kylässä ja käsittää tilan Iida 491-469-1-87. 

Kaavan tavoitteena on muuttaa olevan yleiskaavan mukainen maa-ja metsätalousalue loma-rakennuksen rakennuspaikaksi (RA). 

Tilalle Iida 491-469-1-87on haettu poikkeamislupaa, mutta sitä ei ole myönnetty, koska tila on merkitty voimassa olevaan yleiskaavaan maa- ja metsätalousalueeksi (M-1). Näin ollen tilan rakentamisoikeus on tutkittava ja selvitettävä yleiskaavan muutoksella.

Tila Iida RN:o 1:87 omistajien tavoitteena on saada kauppakirjalla 29.1.1951 rakennuspaikaksi pidätetty alue rakennuspaikaksi. Tilan koko on 3000 m2. Maanomistajien  mielestä Saimaan rantayleiskaavan laatimis- ja hyväksymisvaiheessa on tapahtunut selvä virhe. Maanomistajien mielestä tilan Iida alue olisi Saimaan rantayleiskaavassa pitänyt hyväksyä emätilaksi ja merkitä lomarakennuspaikaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 15.11.2018.—15.1.2019 välisen ajan.

Kaupunkisuunnittelupalvelujen toimesta lähetettiin 24.10.2018 päivätty kaavaluonnos asiakirjoineen sekä kirjelmä, jonka mukaan asianosaisille varattiin 30 pv aikaa esittää lausuntonsa ja mielipiteensä kaavahankkeesta.

Kaavaluonnos käsitti 10 tilan alueen Valkolan kylän alueella. Alueen ja naapurialueiden maanomistajia ja muitakin osallisia kuultiin kaupunkisuunnittelun toimesta.  Mielipiteissä ja muistutuksissa esitettiin muutosta puoltavia ja vastustavia mielipiteitä, joten esitetyllä kaavamuutoksella ei olisi päästy yhteisiin tavoitteisiin. Näin ollen yleiskaavan muutos on rajattu koskemaan yksinomaan Iidan tilan 491–469-1-87 aluetta.

Luonnoksesta on antanut lausuntonsa Etelä-Savon ELY- keskus, joka esitti, että OAS:sta käy riittävällä tavalla selville suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet, muuta ei pysty tarkemmin arvioimaan kaavaluonnosta kaavaselostuksen puutteen vuoksi.

Kaavanlaatija on laatinut vastineet annettuihin mielipiteisiin. Yhteenveto muistutuksista ja kaavan laatijan vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä 3.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Saimaan rantayleiskaavan muutosehdotuksen Valkolan kylä tila Iida koskien tilaa Iida 491-469-1-87, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta,  Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.