Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Rantakylän yhtenäiskoulun kivikoulun korjaustyöt

MliDno-2015-2308

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Osa Rantakylän yhtenäiskoulun käyttäjistä on kokenut saavansa oireita sisäilmasta niin sanotun kivikoulun puolella. Kivikoulu on rakennettu vuonna 1956 ja se ei ole ollut viimeisimmän peruskorjauksen piirissä.

Rakennukseen tehdyissä tutkimuksissa on havaittu rakennusajalle tyypillisiä rakenneratkaisuja, jotka ovat osittain vaurioituneet. Nämä voivat vaikuttaa kiinteistön sisäilman laatuun. Kellarikerroksessa, jossa on teknisen käsityön luokka sekä varastotiloja, on havaittu rakenteissa kosteusvaurioita ja mikrobikasvustoa sekä lattiapinnoitteessa paikallisia vaurioita. Lisäksi kiinteistössä oli ilmavuotoja rakenteiden läpi. Sisäilman laatuun on näiden rakenteellisten ongelmien lisäksi vaikuttanut puutteet ilmanvaihtojärjestelmän suodatuksessa sekä tiloissa ollut runsas yläpölykertymä.

Kohteeseen on perustettu kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä. Työryhmä on pyytänyt Mikkelin kaupungin terveysvalvonnalta lausuntoa Rantakylän kivikoulusta. Terveysvalvonnan lausunnon mukaan rakennuksessa on terveydensuojelulain tarkoittama terveyshaitta, jonka poistamiseksi toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin. Mikäli korjaustoimet tehdään kohtuullisessa ajassa ja suojaavat toimenpiteet voidaan toteuttaa, ei terveydensuojeluviranomaisen asettamia käyttörajoituksia tarvita.

Kohteen korjaustarpeet painottuvat rakennuksen kellaritilaan. Korjauksen kustannusten määrittämiseksi voidaan yksikköhintana pitää suuruusluokkaa 1500 €/m². Tämän lisäksi on ulkopuolisia kustannuksia. Laseknnallinen kustannustaso on 1 M euron suuruusluokassa. Tämä korjaus sisältää kellarin osalta lattian tuplalaatan purkamisen, ulkopuolen vedenpoistojärjestelmien uusimisen, salaojat, sokkelieristyksen, seinien mineraalivillojen poistamisen sekä sisäpuolen pintojen korjaukset. Rakennuksen ylemmissä kerroksissa havaitut puutteet ovat pieniä ja helposti korjattavissa. Kustannusarvio ei sisällä tilojen käyttötarkoituksen muutoksia.

Kellaritiloihin on Rantakylän koulun viimeisimmässä remontissa suunniteltu rakennettavaksi myös koulun puku- ja pesuhuonetiloja. Näitä ei ole toteutettu. Hankkeen aikana todettiin kohteessa rakenteissa olevia ongelmia. Näiden tilojen laskennallinen kustannustaso on n. 250 000 euroa.

Vaihtoehtoinen ratkaisu kellaritilojen korjaukselle on tehdä vain tarvittavat purkutyöt ja pakolliset korjaukset sekä poistaa tilat tämän jälkeen käytöstä. Tämä ratkaisu vaatii kuitenkin korvaavat teknisen käsityön tilat uudisrakennukseen. Tällaisen ratkaisun kustannusarvio on kivikoulun osalta noin 0,4 M€ ja uudiskohteen hinta on noin 1,6 M€ eli yhteensä 2 M€.

Hankkeen suunnittelu aloitetaan syksyllä 2019 ja toteutusajankohta sovitaan yhdessä käyttäjien kanssa. Hankkeen toteutukselle ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle päätettäväksi, että Rantakylän koulun kivikoulun teknisen käsityön tilat sekä ulkovälinevarasto korjataan. Muut kellarissa sijaitsevat tilat esitetään purettavaksi, jonka jälkeen tilat poistettaisiin käytöstä. Rakennuksen ulkopuoliset salaoja- ja sadevesijärjestelmät sokkelieristyksineen esitetään uusittaviksi tarvittavilta osin. Kustannusarvio täsmentyy suunnittelun yhteydessä. Korjaustoimenpiteisiin varaudutaan investointiohjelman puitteissa.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta pyytää asiasta kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunnon liitettäväksi kaupunginhallituksen esittelytekstiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.