Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Rahulan koulun myynti määräalalla kiinteistöstä 491-434-0006-0050

MliDno-2019-1323

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki ja Norolan nuorisoseura ry (Rahulan kylätoimikunta) ovat neuvotelleet kiinteistökaupasta, jolla kaupunki myy Rahulan koulurakennuksen tontteineen Norolan nuorisoseura ry:lle kauppahintaan 100 euroa.
Koulukokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä suuremmasta rakennuksesta; koulu ja liikuntasali. Tässä kaupassa myydään ainoastaan koulurakennus, ja liikuntasalirakennus jää edelleen Mikkelin kaupungin omistukseen. Koulukiinteistö myydään omalla 6000 m2 tontilla (liitekartasta ilmenevä määräala kiinteistöstä 491-434-0006-0050). Edullinen kauppahinta perustuu Mikkelin kaupunkistrategian strategisten ohjelmien tavoitteisiin lisätä muun muassa yhteisöllisyyttä, arjen aktiivisuutta sekä hyvinvointia. Ostajan aikomuksena on hyödyntää rakennusta kylätalo -periaatteella, missä kyläläiset voivat järjestää esimerkiksi juhlia ja muita tapahtumia sekä hyödyntää piha-aluetta kokoontumispaikkana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää myydä Rahulan koulurakennuksen tontteineen (6000 m2, kts. liitekartta) Norolan nuorisoseura ry:lle (Rahulan kylätoimikunta) kauppahintaan 100 euroa sekä valtuuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan ja toteuttamaan lopullisen kauppakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Norolan nuorisoseura ry, vuokraus- ja käyttöpalvelut, tilapalvelut, kaupungingeodeetti, kaupunkiympäristölautakunnan pj., tekninen johtaja, kaupunginhallituksen pj., yleishallintotiimi/Anja Kotilainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00