Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Markkinaoikeuden päätös hankinta-asiaan

MliDno-2018-1144

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Taksi Valtter Puikkonen on asiamiehenään Jussi Seppänen Asianajotoimisto Moisander & Vainio Oy:stä toimittanut oheisen oikaisuvaatimuksen koskien vs. teknisen johtajan päätöstä § 4 koskien Mikkelin kaupungin asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelun hankintaa 2018-2021.

Esitiedot

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut 3 750 000 euroa. Tarjouspyyntö oli jaettu eri kohteisiin. Valituksen kohteena olevan reitin hinta on vuodessa voittaneella tarjouksella 237 306,20 euroa/v, alv 0 % (190 koulupäivää x 1 248,98 e).  Tarjouspyyntö on toimitettu julkaistavaksi 29.5.2018 Hilma-ilmoituskanavan kautta. Tarjouspyyntö on julkaistu 31.5.2018. Hankintailmoituksen numero on 2018/S 102-233330. Hankinnan sopimuskausi on 1.11.2018 - 31.10.2021 ja lisäksi mahdollisuus optioon ajalle 1.11.2021 – 31.10.2022. Päätös on annettu tiedoksi sähköisesti 04.07.2018 klo 14:37. Tiedoksianto on sisältänyt otteen viranhaltijapäätöksestä valitusosoituksineen ja vertailutaulukon. Hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu tai pantu muutoin täytäntöön.

Mikkelin kaupungin vastine

Hankintayksikkö kiistää esitetyt vaatimukset perusteettomina.

Kantaja Taksi Valtter Puikkonen asiamiehenään luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja varatuomari Jussi Seppänen vaatii Mikkelin kaupungille jättämässään oikaisuvaatimuksessa, että Mikkelin kaupungin 04.07.2018 tekemä joukkoliikenteen hankintapäätös kumotaan siltä osin kuin se kohdistuu kohteen 4 (Haukivuoren alue) liikennöitsijän valintaan. Mikkelin kaupunki katsoo, että hankintamenettelyssä ei ole tapahtunut virhettä, Mikkelin kaupunki on toiminut hankinnassa hankintalain määräysten mukaisesti.

Kohteen 4 (Haukivuoren alue) voittanut Tilausliikenne Linjakas Oy on tarjouksessaan 2.7.2018 nro 182330 vakuuttanut, että ”Tarjoukseni täyttää kohteeseen tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyt ehdottomat vaatimukset, kuten liitteessä 2 mainitut bruttosopimusliikenteen yleiset ehdot, liitteessä 4 mainitut kalustovaatimukset ja liitteessä 5.1 mainitut ajoneuvolaitevaatimukset” ja tarjoaja on sitoutunut tarjouksen jättäessään noudattamaan tarjouspyynnössä ja sen liitteissä sekä sopimusluonnoksessa mainittuja ehtoja koko sopimuskauden ajan.  Tarjouksen liitteenä olevan joukkoliikenneluvan haltija on Tilausliikenne Linjakas Oy:n yhteyshenkilö Matti Tarkiainen ja kaupparekisteriotteen mukaisesti hän on ko. yrityksen hallituksen puheenjohtaja.

Mikkelin kaupungilla on voimassaolevat aikaisempiin kilpailutuksiin perustuvat liikennöintisopimukset Tilausliikenne Linjakas Oy:n kanssa. Tämän vuoksi hankintayksikölle ei ole ollut perusteita epäillä päätöksentekovaiheessa, että kohteen voittanut yritys Tilausliikenne Linjakas Oy ei olisi saanut tarvittavaa lupaa ennen sopimuskauden alkua 1.11.2018.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu (mm. MAO:323/17), ettei tarjoajalta voida edellyttää, että sillä täytyisi jo tarjouksentekohetkellä olla käytettävissään esimerkiksi liikenteen harjoittamista varten tarpeelliset luvat tai kalustoresurssit. Riittävää on, että tarjoaja on osoittanut hankintayksikölle luotettavalla todennäköisyydellä, että sillä sopimuksen täyttämisen alkaessa on siihen edellytykset. Edellä kuvatun tavoin Tilausliikenne Linjakas Oy on osoittanut luotettavalla tavalla hankintayksikölle, että se on sitoutunut tarjouspyynnössä edelletyn tarjouksen toteuttamiseen siinä asetettujen vaatimusten mukaisesti. Vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella Mikkelin kaupunki olisi toiminut hankintalain vastaisesti, jos se olisi sulkenut Tilausliikenne Linjakas Oy:n pois kilpailusta.

Tilausliikenne Linjakas on toimittanut hankintayksikölle jäljennöksen sähköpostitse Tilausliikenne Linjakas Oy:lle 26.7.2018 myönnetystä liikenneluvasta (liite). Liikenteestä vastaa luvan mukaisesti Matti Tarkiainen.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on täydentänyt oikaisuvaatimusta sähköpostitse 4.9.2018, oikaisuvaatimuksen täydennys liitetään pöytäkirjaan. Täydennyksessä on tuotu esille, että kaupungin edustaja on ilmoittanut vastauksena Puikkosen esittämään kysymykseen, että tarjouksen jättäneellä liikennöitsijällä tulee tarjousvaiheessa olla joukkoliikennelupa. Kuten edellä on todettu, vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, ettei tällaista vaatimusta voida asettaa. Hankintapäätöstä tehtäessä Mikkelin kaupunki on toiminut vakiintuneen oikeuskäytännön ja hankintalain määräysten mukaisesti ja hyväksynyt Tilausliikenne Linjakas Oy:n tarjouksen.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen vs. teknisen johtajan päätöksestä § 4, joka koskee Mikkelin kaupungin asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelujen hankintaa 2018-2021, koska edellä kerrotuilla perusteilla oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aihetta kumota päätöstä tai muuttaa sitä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Janne Skott, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki kilpailutti asiointi-, työmatka –ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelut 31.5.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella. Valituksen tekijä on esittänyt markkinaoikeudelle vaatimuksen, että Mikkelin kaupungin teknisen johtajan hankintapäätös 4.7.2018 § 4 tulee kumota kohteen 4 osalta siitä syystä, että tarjouskilpailun voittaneella liikennöitsijällä ei ole tarjouskilpailun aikana ollut voimassa olevaa liikennelupaa ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen tiellä ajoneuvolaissa tarkoitetulla linja-autolla.

Markkinaoikeus on 31.5.2019 antanut asiasta päätöksen. Päätökseen saa hakea muutosta KHO:lta mikäli se myöntää valitusluvan.

Markkinaoikeuden mukaan hankintayksikön olisi kyseisen hankinnan osalta tullut julkaista erityisalojen EU-hankintailmoitus, eikä hankintalain mukaista EU-hankintailmoitusta. Tästä syystä markkinaoikeus katsoo hankintayksikön menetelleen julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, ja markkinaoikeuden mukaan virheellinen menettely voidaan korjata vain siten, että hankinnan kohteen 4 osalta järjestetään uusi tarjouskilpailu. 

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys huomioiden, ei markkinaoikeus katso tarpeelliseksi antaa lausuntoa valittajan esittämistä hankintamenettelyä koskevista väitteistä.

Asian käsittelyn ajan liikennettä on hoitanut Tilausliikenne Linjakas Oy, jonka kanssa on tehty väliaikainen sopimus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki tyytyy markkinaoikeuden päätökseen, sekä päättää kilpailuttaa uudelleen asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelut kohteen 4 osalta sitten, kun markkinaoikeuden päätös tulee lainvoimaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tmi Taksi Valtter Puikkonen, Tilausliikenne Linjakas Oy, hankintapalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.