Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Määräalan myyminen liitettäväksi tonttiin 491-35-10-1 / SBS Betoni Oy

MliDno-2019-1320

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Suutarinen-yhtiöihin kuuluva SBS Betoni Oy Mikkelin Tikkalassa tuottaa valmisbetonia sekä betonielementtejä rakentamisen eri tarpeisiin. Tehdas oli valmistuessaan vuonna 2014 pinta-alaltaan ja tuotantokapasiteetiltaan Suomen suurin betonielementtitehdas. Tehdas työllistää tällä hetkellä noin 60 henkilöa.

Tehtaan tulevien laajentamistarpeiden turvaamiseksi on nyt neuvoteltu kaupungin omistaman, tehtaan eteläpuolella sijaitsevan korttelialueen (määräalan kiinteistöstä 491-417-1-870) luovuttamisesta lisäalueeksi liitettäväksi tehtaan nykyiseen tonttiin 491-35-10-1. Lisäalue on kooltaan lähes 29 ha. Kaupan toteuduttua koko kortteli 10 olisi SBS Betoni Oy:n omistuksessa olevaa aluetta, joten kaupunki vapautuisi kaikista uuden infrastruktuurin rakentamistarpeista tehtaan järjestäessä tarpeelliset rakenteet alueelle itse.

Luovutettavan määräalan käyvästä hinnasta on pyydetty kiinteistöarvio, joka on nähtävillä kokouksessa. Alustavasti sovittu kauppahinta ylittää arvion mukaisen käyvän hinnan 10.000 eurolla ollen 154.200 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää myydä SBS Betoni Oy:lle noin 288.368 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä 491-417-1-870 liitettäväksi tonttiin 491-35-10-1. Kauppahinta on 154.200 euroa ja muut ehdot ovat liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaiset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

SBS Betoni Oy, maaomaisuuspalvelut/Jukka Piispa, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00