Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Tonttien 491-14-26-1, 491-14-26-2 ja 491-14-26-3 myyminen / Asunto Oy Vaahterakatu 6-10

MliDno-2019-2321

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Asunto Oy Vaahterakatu 6-10 hallitsee vuokraoikeuden nojalla tontteja 491-14-26-1, 491-14-26-2 ja 491-14-26-3 osoitteessa Vaahterakatu 6-10. Nykyinen vuokrasopimus päättyy 30.11.2024. Yhtiö on ilmaissut halukkuutensa ostaa tontit. Tonteilla on rakennusoikeutta yhteensä 2.922 k-m2. Kaupunginvaltuuston päätöksen 18.3.2019 § 32 mukaisesti aiemmin vuokralla olleita tontteja voi lunastaa omaksi kaupunginvaltuuston päätöksen 11.11.2013 § 132 mukaisella hinnoittelulla, mutta kuitenkin siten, että kaupunkiympäristölautakunnalla on oikeus alentaa myytävien kerrostalotonttien yksikköhintoja enintään 20 % ja korottaa enintään 200 %.. Tässä tapauksessa päätöksen 11.11.2013 § 132 mukainen hinta on 62,63 €/k-m² elinkustannusindeksin pisteluvun 1.888 tasossa ja alueelle soveltuva plusprosentti on 20 %. Päätöshetken hintatasoon (elinkustannusindeksin pisteluku 1975) muutettuna yksikköhinta on 65,52 €/k-m2 * 1,2 = 78,62 €/k-m2. Tontin kokonaiskauppahinnaksi päätöshetken hintatasossa muodostuu siten 78,62 * 2.922 = 229.727 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää myydä tontit 491-14-26-1, 491-14-26-2 ja 491-14-26-3 Asunto Oy Vaahterakatu 6-10 -nimiselle yhtiölle, jolle tontit ovat aiemmin olleet vuokrattuina. Kauppahinta on 229.727 € ja muut kaupan ehdot ovat tavanomaiset.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asunto Oy Vaahterakatu 6-10, maaomaisuuspalvelut/Jukka Piispa, Anne Anttonen, kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00