Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Tontin 491-21-10-4 myyminen / Asunto Oy Suur-Savon Helmi

MliDno-2019-2173

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Asunto Oy Suur-Savon helmi halllitsee vuokraoikeuden nojalla tonttia 491-21-10-4 osoitteessa Pohjolankatu 18. Nykyinen vuokrasopimus päättyy 31.7.2032. Yhtiö on ilmaissut halukkuutensa ostaa tontti. Tontilla on rakennusoikeutta 6.500 k-m2. Kaupunginvaltuuston päätöksen 18.3.2019 § 32 mukaisesti aiemmin vuokralla olleita tontteja voi lunastaa omaksi valtuuston päätöksen 11.11.2013 § 132 mukaisella hinnoittelulla, mutta kuitenkin siten, että kaupunkiympäristölautakunnalla on oikeus alentaa myytävien kerrostalotonttien yksikköhintoja enintään 20 % ja korottaa enintään 200 %. Tässä tapauksessa päätöksen 11.11.2013 § 132 mukainen hinta on 62,63 €/k-m² elinkustannusindeksin pisteluvun 1.888 tasossa ja alueelle soveltuva plusprosentti on 0 %. Päätöshetken hintatasoon (elinkustannusindeksin pisteluku 1975) muutettuna yksikköhinta on 65,52 €/k-m2. Tontin kokonaiskauppahinnaksi päätöshetken hintatasossa muodostuu siten 65,52 * 6.500 = 425.880 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää myydä tontin 491-21-10-4 Asunto Oy Suur-Savon helmi -nimiselle yhtiölle, jolle tontti on aiemmin ollut vuokrattuna. Kauppahinta on 425.880 € ja muut kaupan ehdot ovat tavanomaiset.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.