Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Lausunnon antaminen koskien Valtatien 13 ja Otavantien liittymän parantamista koskevaan suunnitelmaan

MliDno-2019-2068

Valmistelija

  • Antero Cederström, suunnitteluinsinööri, Antero.Cederstrom@mikkeli.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Mikkelin kaupungin lausuntoa tiesuunnitelman ”Valtatien 13 ja Otavantien liittymän parantaminen, Mikkeli” -suunnitelmasta. Liitteenä olevassa lausuntopyynnössä on esitetty lausunnossa huomioitavat käsittelyä ja sisältöä koskevat asiat sekä muut lausunnossa ilmoitettavat asiat. 

Hankkeen suunnittelun aikaiset kokonaiskustannukset on arvioitu 3,2 milj. euroa, alv 0 %, mr-ind. 105.6, 7/2019, (vuosi 2010=100) sisältäen kaupungin maksuosuuden. Kaupungin maksuosuudeksi on esitetty 50 % kokonaiskustannuksista. Hankkeelle on myönnetty rahoitus vuoden 2019 valtion budjetin käsittelyn yhteydessä.

Tiejärjestelyt on esitetty suunnitelmakartalla 3T-1, liikenneteknisissä poikkileikkauksissa 4T-1 ja pituusleikkauksessa 5T-1.

Ajoneuvoliikenteen järjestelyt maantiellä: Valtatien 13 (Jyväskyläntie) / Vanha Otavantien / Otavankadun liittymään rakennetaan osittain kaksikaistainen nk. turbokiertoliittymä nykyisen valo-ohjatun nelihaaraliittymän paikalle. Toimenpiteiden kohdalla teiden peruspoikkileikkaus on 10,5/7,5.

Jalankulku ja pyöräily: Liittymän pohjoispuolelle on suunniteltu valtatielle jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävä. Lisäksi alikulusta on suunniteltu yhteydet nykyisille jalankulku- ja pyöräilyväylille. Uusille väylille on suunnitelmassa esitetty valaistus toteutettavan asiakirjan 11T-1 mukaisessa laajuudessa.

Joukkoliikenne: Liittymäalueelle on suunniteltu uudet linja-autopysäkit liittymän länsipuolelle Vanha Otavantielle. Nykyiset pysäkit puretaan.

Kadut: Turbokiertoliittymästä on suunniteltu katuyhteys K1 (Vanha Otavantie) kaistajärjestelyineen länteen radan suuntaan (plv 35 – 318). Nousua radan ylitykseen, on pienennetty, nostamalla K1 kadun tasausta Johtokadun liittymässä. Otavankatu K3 esitetään toteutettavan Yrittäjänkadun liittymään saakka sekä jalankulku- ja pyöräilyväylä K1J tonttiliittymään T1 saakka. Katuyhteydet toteutetaan kaupungin erillisten katusuunnitelmien mukaisesti.

Johtokadun K2 liittymään on suunniteltu kääntymiskaista ja liikennevalot.

Kaupungin lausunto

Suunnittelua ohjanneessa hankeryhmässä kaupunkia ovat edustaneet suunnitteluinsinööri sekä tarvittavilta osin tekninen johtaja, kaavoituspäällikkö ja liikennesuunnittelija.

Tiesuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä kaupungin kirjaamossa 7.11.–6.12.2019 välisen ajan. Nähtävänäolosta sekä muistutusten toimitustavasta ja -ajasta kuulutettiin Mikkelin Kaupunkilehdessä sekä kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Nähtävänäolon aikana muutossuunnitelmasta ei ole jätetty muistutuksia.

Tiesuunnitelma on ympäristöminimisteriön vuonna 2010 vahvistaman Etelä-Savon maakuntakaavan sekä suunnitelma-alueella voimassa olevan Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 2040 (lainvoimainen 15.8.2019) mukainen. Kaupunki on laatimassa suunnittelualueelle asemakaavan muutosta. Tiesuunnitelman mukaiset maanteiden suoja- ja näkemäalueiden aiheuttamat rakentamisrajoitukset sisällytetään asemakaavaan.

Valtatien 13 suoja-alue ulotetaan 30 metrin etäisyydelle lähimmän ajoradan keskiviivasta. Kaupungilla ei ole huomauttamista suunnitelmassa esitettyihin suoja-alueisiin ja ne otetaan huomioon asemakaavan laadinnassa.

Valtatie 13 on valtakunnallisesti merkittävä pääväylä, jolle pääsystä voidaan määrätä vain tiesuunnitelmassa. Valtatiellä 13 määrätään paaluvälille 0 – 580 liittymäkielto, ja sille sallitaan vain tiesuunnitelman mukaiset liittymät. Kaupunki hyväksyy valtatielle 13 tiesuunnitelmassa määrätyn liittymäkiellon esityksen mukaisesti.

Hankkeen suunnittelun aikaisiksi rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 3,2 milj. euroa. Kaupunki osallistuu hankkeen rakentamisesta aiheutuviin toteutuneisiin rakentamiskustannuksiin jakoperusteen mukaan laskettuna 1,6 milj. euron maksuosuudella (50 % kokonaiskustannuksista). Laskutuksessa summaan lisätään arvonlisävero. Lopullinen kaupungin kustannusosuus selviää urakkakilpailutuksen jälkeen ajankohdan hintatason ja kustannusjako-osuuden mukaan. Hankkeen tavoitteellinen rakentamisaikataulu on vuosina 2020–2021.

Kaupunki luovuttaa korvauksetta tarvittavat omistamansa maa-alueet maantien tekemisen tietarkoituksiin. Kaupunki puolestaan edellyttää, että valtio luovuttaa omistamansa tiealueen tarvittaessa maantien parantamisesta aiheutuvien asemakaavan mukaisten katujen ja kevyen liikenteen väylien tekemistä varten.

Kaupungilla ei ole huomauttamista tiesuunnitelman kevyen liikenteen siltaan S1, ja työmaa-aikaisiin kiertoteihin.

Väylien ja laitteiden hoitovastuista laaditaan Ely-keskuksen ja kaupungin kesken yksityiskohtaisempi asiakirja hankkeen valmistuttua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että kaupunginhallitus antaa ”Valtatien 13 ja Otavantien liittymän parantaminen, Mikkeli” -suunnitelmasta esityksen mukaisen lausunnon Pohjois-Savon Ely-keskukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.