Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat, kaupunkiympäristölautakunta 2020

MliDno-2019-2346

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Talouspalveluiden ohjeiden mukaan hallintokuntien vuoden 2020 laskujen asiatarkastajista ja hyväksyjistä on tehtävä luettelo joulukuussa 2019. Luetteloon on merkittävä tulosyksikön nimi ja kustannuspaikka, hyväksyjä, hyväksyjän varahenkilöt, asiatarkastajat ja varahenkilöt sekä hyväksyjien osalta voimassaoloaika, jos kysymyksessä on määräakainen henkilö.

Asiatarkastus- ja hyväksymisoikeus on oltava sellaisilla henkilöillä, jotka tietävät asiasisällön. Asiatarkastajan täytyy osata tehdä laskun tlilöinti ja todeta laskun sisällön oikeellisuus, joskin hyväksyjä vastaa koko laskun oikeellisuudesta tiliöinteineen. Kaikkien tositteiden osalta menetellään niin, että vastaanottajana ja/tai asiatarkastajana ei voi olla sama henkilö kuin hyväksyjänä.

Vuoden 2020 aikana laskujen asiatarkastajiin ja hyväksyjiin mahdollisesti tulevat lisäykset/muutokset esitetään, että yksiköiden päälliköt voivat tehdä päätökset ko. lisäyksistä/muutoksista.

Em. ohjeita noudattaen kaupunkiympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden käyttötalouden laskujen sekä palkkailmoitusten hyväksyjät ja asiatarkastajat on koottu oheiseen liitteeseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2020 käyttötalouden laskujen ja palkkailmoitusten sekä investointien hyväksyjät ja asiatarkastajat liitteen mukaisesti ja oikeuttaa palvelualueen johtajan tekemään päätökset vuoden aikana tapahtuviin lisäyksiin/muutoksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Meidän IT ja talous Oy, asiointipiste

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.