Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelma

MliDno-2019-581

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
  • Juha Härkönen, juha.harkonen@delta.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 18.6.2018 § 71 hyväksynyt kaupunkirakenneselvityksen, jossa on esitetty, että perusopetuksen kouluverkko tiivistetään Kouluverkko 2023 -mallin pohjalta lukuvuoden 2023-2024 alkuun mennessä. Toimenpiteenä on päädytty muun muassa siihen, että uusi eteläisen alueen aluekoulu rakennetaan Urpolan koulun tontille. Uuteen yhtenäiskouluun yhdistetään Urpolan koulun luokat 1-6, Moision koulu ja Olkkolan koulu sekä näiden koulujen yläkoululaiset, Sairilan ja Rahulan koulujen yläkoululaiset sekä osa Päämajakoulun yläkoululaisista. Lisäksi Urheilupuiston koulu yhdistetään uuteen eteläisen alueen aluekouluun.

Kaupungin tilapalvelut on koonnut laaja-alaisen käyttäjistä, suunnittelijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän laatimaan Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman laatiminen on käynnistetty syksyllä 2018.  

Eteläinen aluekoulu sijoittuu nykyisen Urpolan koulun tontille, osoitteeseen Rinnekatu 8. Rakennus on maaperätutkimusten perusteella järkevintä sijoittaa nykyisen koulurakennuksen paikalle, jolloin perustamistavassa, maanrakennustöissä ja aluetöissä saadaan varmempia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja.

Nykyinen Urpolan koulu on sisäilmaongelmainen rakennus, joka vaatisi täydellisen rakenteellisen ja taloteknisen peruskorjauksen, eikä senkään jälkeen voida saada täydellistä varmuutta rakennuksen turvallisuudesta käyttäjille. Terveysvalvonta on vaatinut, että kiinteistön omistajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin suojaavien toimien toimivuuden tarkastamiseksi ja muiden mahdollisten sisäilmaongelmia aiheuttavien tekijöiden selvittämiseksi. Terveysvalvonnalle on ilmoitettu, että koulu pyritään siirtämään väistötiloihin syksyllä 2020.

Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.6.2019 § 77 Mikkelin kaupungin 11. kaupunginosan (Urpolan) korttelia 16 koskevan asemakaavan muutoksen / Urpolan koulu.  

Asemakaavan muutoksessa alueelle on osoitettu käyttötarkoitusmerkintä (Y) Yleisten rakennusten korttelialue. Korttelialueelle on osoitettu opetustoimintaa ja muita yleisiä toimintoja varten 15 000 k-m² neljään kerrokseen. Vanhalle Urpolan koulun rakennukselle ei ole osoitettu kaavassa suojelumerkintää. Rakennuslupajaos on hyväksynyt 20.11.2019 § 49 koulun purkuluvan.

Eteläinen aluekoulu

Eteläinen aluekoulu on 1-9 luokkien yhtenäiskoulu, joka on mitoitettu 850 oppilaalle ja 100 henkilön työyhteisölle. Koulutoimintojen lisäksi tiloissa on iltapäivä- ja nuorisotoimintaa.
Rakennuksen huoneala on tilaohjelman, 6.11.2019 mukaan, 9 903 m2 ja arvioitu bruttoala 10 900 m2.

Eteläinen aluekoulu rakentuu eri-ikäiset oppilaat huomioivista rakennusosista, hallinnon- ja oppilashuollon tiloista sekä aula/ruokasalitiloista ja liikuntatiloista. 

Koulun tilat mahdollistavat luokkamuotoisen oppimisen (kotiluokka) lisäksi projektimaisen työskentelyn pienryhmä tiloissa ja käytävien/aulojen työskentelypisteissä.

Neljään osaan jaettavissa oleva liikuntasali ja pieni liikuntatila omine kulkureitteineen tarjoavat seuroille/yhdistyksille ja harrastajille mahdollisuuden liikuntatilojen iltakäyttöön.

Aula, ruokasali ja näyttämö muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jota voidaan käyttää kouluajan ulkopuolella erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Piha-alueelle suunnitellaan erilaisia liikuntalajien harjoituspaikkoja ja leikkialueita. Urpolanlammen ympäristöön rakennetut liikunta- ja virkistyspaikat ovat myös koulun käytettävissä.

Piha-alueen eri toiminnot erotellaan selkeästi toisistaan. 

Hankesuunnitelma sisältää kuvauksen nykytilanteesta, selvityksen tulevista tilantarpeista sekä uudisrakennuksen alustavan kustannusarvion.

Uudisrakennuksen tavoitteet

Rakennus edustaa arkkitehtuuriltaan nykyaikaista koulurakennusta. Rakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon myös kestävä kehitys sekä ympäristö- ja elinkaarinäkökohdat.  

ELY-keskus on antanut lausunnon Urpolan koulun purkulupahakemukseen:
“Uuden koulun suunnittelussa tavoitellaan maisemallisesti ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoista ratkaisua, joka voi lunastaa paikkansa nykyisen kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävän koulun (Urpolan koulu) korvaajana.” 

Rakennuksen tulee olla monikäyttöinen ja tulevaisuuden vaatimuksia ennakoiva, viihtyisä ja esteettisesti innostava. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota tilojen käytettävyyteen, akustointiin, valoon ja valaistukseen sekä erityisesti hyvään sisäilmaan. 

Kustannukset

Hankesuunnitelman mukaisen uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 26,7 milj. euroa (alv 0 %) ja irtaimistohankintojen (kalusteet + varusteet) 1,7 milj. euroa (alv 0 %).

Eteläinen aluekoulu on linjattu toteutettavaksi perinteisillä urakkamuodoilla (kh 30.9.2019 § 366), joka mahdollistaa paikallisille pk-yrittäjille paremmat osallistumismahdollisuudet hankintaan sekä antaa tilaajalle vahvemman otteen suunnittelun ohjaukseen ja toteutusratkaisujen valintaan.

Hankesuunnittelutyöryhmän esityksenä on koulun toteuttaminen jaetulla urakalla, jolloin tilaaja suunnittelee kohteen ja pystyy määrittämään toteutusratkaisut muun muassa toimivuuden, elinkaarikustannusten, talouden ja ympäristöarvojen näkökulmasta.

Rahoitus

Hankkeen toteutukseen on kaupunginvaltuuston 9.12.2019 hyväksymässä talousarviossa 3 milj. euroa vuodelle 2020 ja 16 milj. euroa sekä 8,5 milj. euroa taloussuunnitelmavuosille 2021 - 2022. Yhteensä 27,5 milj. euroa.

Toteutusaikataulu

Hankeen alustava toteutusaikataulu on:

  • toteutussuunnittelu ja kilpailutukset     3/2020 – 2/2021   
  • rakentaminen                                       4/2021 – 4/2023    
  • koulu uusissa tiloissa                           8/2023

 

Asiasta on pyydetty lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnalta, hyvinvoinnin- ja osallisuudenlautakunnalta, nuorisovaltuustolta, vammaisneuvostolta, sekä vanhusneuvostolta liitettäväksi kaupunginhallituksen esityslistaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelman 3.12.2019. Hanke toteutetaan jaettuna urakkana ja uusi koulu sijoitetaan nykyisen Urpolan koulun paikalle.

Päätös

Keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että asia lähetetään uudelleen valmisteluun. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Jaakko Väänänen jätti päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen:
"Kaupunki on rakentamassa eteläistä aluekoulua ohitustien laitaan Urpolaan sijaintinsa puolesta koulu soveltuu puurakenteiseksi ollen Egolokinen maamerkki ohikulkijoille.
Etelä-Savo on Suomen metsätalousvaltaisin maakunta, Mikkelin metsien kasvu on suurempi kuin vuotuiset hakkuut.
Ristiinassa sijaitsee Euroopan suurin vaneritehdas, ja Otavan sahalla jalostetaan Mikkelin metsissä kasvavaa puuta.
Maakunnan  puuta tulisi käyttää uusrakentamisessa, puurakentaminen on ilmastoteko jolla saadaan sidottua hiilen vapautumista ilmakehään. 
Rakentamalla puukoulu edistetään puurakentamisen osaamista, metsätaloutta sekä metsäteollisuutta.
Puuelementtien valmistus tapahtuu suurelta osin tehdastiloissa säältä suojassa ja on kustannuskilpailukykyinen.
Esimerkillään Mikkelin tulee olla edistämässä puu rakentamista.
Eteläinen koulu on virkamiesvalmistelussa suunniteltu rakennettavaksi betonielementti kouluksi.
Sementin valmistus on ilmaston kannalta ongelma lisäten ilmaston lämpenemistä."

Merkitään, että Keijo Siitari poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, tilapalvelut/Juha Härkönen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.