Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat, kaupunkiympäristölautakunta 2019

MliDno-2018-2503

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Talouspalveluiden ohjeiden mukaan hallintokuntien vuoden 2019 laskujen asiatarkastajista ja hyväksyjistä on tehtävä luettelo joulukuussa 2018. Luetteloon on merkittävä tulosyksikön nimi ja kustannuspaikka, hyväksyjä, hyväksyjän varahenkilöt, asiatarkastajat ja varahenkilöt sekä hyväksyjien osalta voimassaoloaika, jos kysymyksessä on määräakainen henkilö.

Asiatarkastus- ja hyväksymisoikeus on oltava sellaisilla henkilöillä, jotka tietävät asiasisällön. Asiatarkastajan täytyy osata tehdä laskun tlilöinti ja todeta laskun sisällön oikeellisuus, joskin hyväksyjä vastaa koko laskun oikeellisuudesta tiliöinteineen. Kaikkien tositteiden osalta menetellään niin, että vastaanottajana ja/tai asiatarkastajana ei voi olla sama henkilö kuin hyväksyjänä.

Vuoden 2019 aikana laskujen asiatarkastajiin ja hyväksyjiin mahdollisesti tulevat lisäykset/muutokset esitetään, että yksiköiden päälliköt voivat tehdä päätökset ko. lisäyksistä/muutoksista.

Em. ohjeita noudattaen kaupunkiympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden käyttötalouden laskujen sekä palkkailmoitusten hyväksyjät ja asiatarkastajat on koottu oheiseen liitteeseen.

Investointien laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat hyväksytään käyttösuunnitelman yhteydessä tammikuussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2019 laskujen ja palkkailmoitusten käyttötalouden hyväksyjät ja asiatarkastajat liitteen mukaisesti ja oikeuttaa tulosyksiköiden päälliköt tekemään päätökset vuoden aikana tapahtuviin lisäyksiin/muutoksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnan Taitoa Oy/Kirsi Pesonen, Saita Oy, asiointipiste/Marianne Tavast-Pasonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.