Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Asemakaavan muutos 20. kaupunginosan (Tusku) rautatie-, katu- ja puistoalueita/Tehtaanpuisto

MliDno-2018-890

Valmistelija

  • Heikki Manninen, kaavoittaja, heikki.manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 11.12.2018 päivätyn asemakaavan muutoksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Suunnittelualue

Kaava-alue sijaitsee Mikkelin kaupungin 20. kaupunginosassa (Tusku). Alue sijoittuu n. 3.5 kilometrin etäisyydelle kaupungin keskustasta länteen. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Timpurinkatuun, Kympinkatuun ja Vuolingonkadun viereisiin suojaviheralueisiin. Lännessä alue rajautuu lentokenttäalueen länsirajan tasolle. Idässä suunnittelualue rajautuu Insinöörinkatuun. Etelässä alue rajautuu Lentokentänkatuun. Kaava-alueen koko on n. 56 hehtaaria.

Hankkeen käynnistyminen ja kaavatilanne

Asemakaavan muutos tuli vireille keväällä 2018. Asemakaavan muutos on aloitettu kaupungin aloitteesta. Osallisia informoitiin ja kuuleminen aloitettiin lähettämällä osallistumis- ja arviointisuunnitelma kirjeitse 18.4.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu mielipiteitä määräaikaan 18.5.2018 mennessä.

Alueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava (2010), Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava (2016) ja Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava (2016).

Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi.

Kaavalle asetetut tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa rautatiealueet sekä osa Tehtaanpuistosta osaksi teollisuusaluetta sekä päivittää teollisuusalueiden kaavamerkinnät siten, että ne mahdollistavat edellä mainittujen alueiden liittämisen osaksi teollisuusalueen tontteja.

Laadittavat selvitykset

Alueella suoritettiin liito-oravaselvitys keväällä 2018. Selvityksessä löydettiin liito-oravan pesäpuita sekä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja Tehtaanpuiston alueelta.

Kaavaratkaisun sisältö ja perustelut

Alustavassa tarkastelussa pohdittiin mahdollisuutta muuttaa rautatiealueet viereisten tonttien kaavamerkintöjen mukaisiksi. Ratkaisu vaikeuttaisi tonttijakoa joten siitä luovuttiin. Samasta syystä luovuttiin ajatuksesta jakaa Tehtaanpuistosta teollisuusalueeksi otettava alue kahdeksi eri kaavamerkintäalueeksi. Kaavan toteutumisen kannalta on luontevinta yhdistää kaavamerkinnät T-2 ja TTV-12 T-merkinnöiksi.

Kaavan laatimisen yhteydessä suoritetussa liito-oravaselvityksessä löytyi liito-oravan ydinalueita Tehtaanpuiston ympäristöstä. Liito-orava on luonnonsuojelulain 49 § tarkoittama direktiivilaji. Alueelle kohdistettavat toimenpiteet tai alueella tapahtuva toiminta ei saa vaarantaa alueen ominaispiirteitä tai aiheuttaa haittaa direktiivilajille. Kaavalla pyritään turvaamaan direktiivilajin elinympäristö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 20. kaupunginosan (Tusku) kortteleita 21, 29, 30, 31, 32 ja 34 sekä lähivirkistys- ja katualueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Tehtaanpuisto), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, paikalliset asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Savonlinnan maakuntamuseo, Museovirasto, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.