Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Anttolan koulun liikuntasalin tarjouspyyntö

MliDno-2018-1976

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilapalvelut on yhteistyössä ulkopuolisen konsultin kanssa valmistellut tarjouspyyntöä Anttolan koulun liikuntasalista. Uusi liikuntasalirakennus sjoitetaan samalle tontille, kuin entinen koulu on ollut.

Kaupungin hankintasäännön mukaan taloudellisesti merkittävissä (hankinta-arvoltaan yli 1 M€) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä lautakunnassa ennen niiden julkaisua.

Liikuntasalirakennus on noin 740 m² koostuen liikuntasalista 416 m² (16 m x 26 m) sekä oheistiloista. Liikuntasalirakennukseen tulee osa koulun väestönsuojatiloista. Loput väestönsuojatilat sijaitsevat Anttola-talossa.

Liikuntasali ei sisälly ulkopuoliselta rahoittajalta vuokrattavaan kokonaisuuteen, vaan se on kaupungin oma investointi. Rahoitus (1,6 M€) on huomioitu talousarvioesityksessä vuodelle 2019. Hanke toteutetaan jaettuna urakkana, jossa rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja LVI- sekä sähköurakka ovat alistetettuja sivu-urakoita.

Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on hinnaltaan edullisin tarjous. Urakkalaskenta-aika on alustavasti 18.12.2018 - 28.1.2019. Rakentaminen ajoittuu huhtikuusta joulukuuhun 2019.

Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen ja hankinnan yritysvaikutusten arviointi. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, mutta ei EU-kynnysarvoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevat tarjouspyyntöasiakirjat

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kasvatus- ja opetuslautakunta, hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16