Kaupunginvaltuusto, kokous 9.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Siikasalmen vesiosuuskunnan lainatakaus

MliDno-2015-852

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Laitinen, vt. talousjohtaja, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on 2.5.2005 §89 tehnyt päätöksen Siikasalmen vesiosuuskunnan käyttö- ja jätevesiverkoston rakentamista varten otetun 900.000 euron lainan omavelkaisesta takauksesta. Osuuskunta huolehtii käyttö- ja jätevesiverkoston toiminnasta Mikkelissä Porrassalmen, Siikasalmen, Olkkolanniemen, Valkolan ja Heimarin alueilla.

Nordea Pankki Suomi Oyj:lle annettu kaupungin omavelkainen takaus on vanhentunut (Laki velan vanhentumisesta §8) . Takaus on tarve uusia velkakirjalainan jäljellä olevalle 78.391,77 euron pääomalle.

Mikkelin kaupunki on antanut omavelkaisen takauksen myös Siikasalmen vesiosuuskunnan verkoston laajennusta koskevalle pääomaltaan 1,3 milj. euron velkakirjalainalle, jäljellä oleva takausvastuu tämän lainan osalta on 150.618,23 euroa. Kaupungin takausvastuut Siikasalmen vesiosuuskunnan osalta ovat yhteensä 229.010,00 euroa (14.9.2015).

Liitteenä Siikasalmen vesiosuuskunnan tilinpäätös vuodelta 2014.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Siikasalmen vesiosuuskunnalle myönnetty takaus jäljellä olevalle 78.391,77 euron lainapääomalle uusitaan.

Esitys kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Siikasalmen vesiosuuskunnalle myönnetty takaus jäljellä olevalle 78.391,77 euron lainapääomalle uusitaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Siikasalmen vesiosuuskunta, talouspalvelut, Kunnan Taitoa/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A 2 krs.
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2502
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: klo 8-16:15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26.7.1993/701.