Kaupunginvaltuusto, kokous 7.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Talouden seuranta 10/2015 ja määrärahamuutosesitykset

MliDno-2015-909

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Laitinen, vt. talousjohtaja, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Taloutta ja toimintaa seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan 2015 mukaisesti kolme kertaa vuodessa (§ 128, Kv 10.11.2014). 31.10.2015 seurannan tavoitteena on luoda vuoden viimeinen arvio taloudellisesta tulosennusteesta ennen tilinpäätöstä. Seurannassa raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat tekevät mahdolliset perustellut muutosesitykset talousarviomäärärahoihin sekä tulosalueiden väliset määrärahasiirrot viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä.

Seurantaraportti sisältäen johdon analyysin ja tuloslaskelmaennusteen, rahoituslaskelman, lautakuntien, taseyksiköiden ja liikelaitosten toteutumisennusteen sekä investointimenojen toteutumisennusteen on liitteenä. Johdon analyysissä on raportoitu myös tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen.

Vuoden 2015 talousarvion toteutumiseen sisältyy riskejä toimintatuottojen, palvelujen ostojen ja investointien toteuman osalta. Kaupungin tilinpäätös tulee ennusteen mukaan olemaan alijäämäinen myös vuonna 2015 tilikauden alijäämän ollessa noin 4,1 milj. euroa. Merkittävin riski tuloksen muodostumisessa on palveluiden ostoissa, joiden ennustetaan ylittävän talousarvion noin 8,6 milj. euroa.

Määrärahaesitykset
Käyttötalous

Lisämäärärahat käyttötalouteen yhteensä tulot 456.550 euroa, menot 1.606.550 euroa. Tulojen alittuminen 2,6 milj. euroa. Lisäksi esitetään määrärahojen kohdentamisen muutos investointiosasta käyttötalouteen 60.000 euroa.

Konsernipalvelut

1) Konsernipalveluihin budjetoidut pysyvien vastaavien saadut myyntivoitot eivät toteudu budjetoidusti, esitetään kustannuspaikalle 140214206 Myyntivoitot/-tappio vähennystä tuloihin 2,6 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta

1) Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate ylittyy 1 milj. eurolla. Oman toiminnan ylitykset katetaan omasta toiminnasta tulevilla tuloilla, mutta erikoissairaanhoidon menojen kasvua ei voida kattaa, lisämäärärahaa toimintamenoihin esitetään seuraavasti:

 • Kustannuspaikalle 140234101 somaattinen erikoissairaanhoito 400.000 euroa
 • Kustannuspaikalle 140234102 psykiatrian erikoissairaanhoito 300.000 euroa
 • Kustannuspaikalle 140234103 yhteispäivystys erikoissairaanhoito 300.000 euroa
 • Yhteensä 1,0 milj. euroa

2) Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Turvakoti on aloittanut toimintansa ja THL:n hyväksymän talousarvion mukaan lisämäärärahaa esitetään toimintamenoihin 456.550 euroa ja tuloihin 456.550 euroa kustannuspaikalle 140231110 Turvakoti.

Toimintamenot

 • Henkilöstökulut 356.550 euroa
 • Palveluiden ostot 40.100 euroa
 • Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12.500 euroa
 • Muut toimintakulut 47.400 euroa
 • Yhteensä 456.550 euroa

Toimintatuotot

 • Muut tuet ja avustukset 456.550 euroa

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

1) Kirjastolle on osoitettu vuoden 2015 investointibudjetissa  60.000 euroa uuden kirjastojärjestelmän hankkimiseen. Lumme-kirjastot ovat päättäneet ottaa käyttöönsä avoimeen lähdekoodiin perustuvan Koha-järjestelmän. Avoimen lähdekoodin järjestelmän käyttöönotto poikkeaa kaupallisen järjestelmän käyttöönotosta. Kohan käyttöönotto ei edellytä lisenssin ostoa, vaan sitä varten tarvitaan ohjelmointi-ja konvertointityötä. Tästä syystä järjestelmän lisenssin ostoon varatut varat tulee siirtää käyttötalouden puolelle. Käyttötaloudesta voidaan maksaa palkka- ja ostopalvelukuluja. Investointibudjetissa uuden kirjastojärjestelmän hankintaan varattu määräraha siirretään käyttötalouteen seuraavasti:

tili kustannuspaikka euroa
403500 140255101 23 100
406000 140255101 1 200
410000 140255101 3 900
415000 140255101 500
416000 140255101 500
417000 140255101 100
418000 140255101 100
442000 140255101 2 000
447100 140255101 14 000
447200 140255101 14 600
Yhteensä   60 000 euroa

2) Vuonna 2014 tapahtunutta jäähallivastikkeen korotusta ei ole huomioitu vuoden 2015 talousarviossa. Osa jäähallivastikkeen 281.000 euron ylityksestä pystyttäneen kattamaan henkilöstömenoista, palveluiden ostoista ja avustuksista. Lautakunta esittää 150.000 euron lisämäärärahaa toimintamenoihin seuraavasti:

tili kustannuspaikka euroa
494000 140256201 150 000

 

Investointiosa

Investointiosan tuloihin esitetään alitusta yhteensä -5.065.000 euroa, lisämäärärahaa menoihin yhteensä 2.716.348 euroa sekä investointeihin osoitettujen määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksia (hankkeiden väliset määrärahasiirrot) yhteensä 780.000 euroa.

Peruskaupunki

Tulot (alitus)

1) Maa- ja vesialueiden myynti:

 • Tuloennuste on 0,5 milj. euroa (talousarvio 2,5 milj. euroa). Muutos tuloihin on noin - 2,0 milj. euroa.

2) Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt, tulo:

 • Raviradantien valtionosuustulo 100.000 jää tänä vuonna toteutumatta koska tässä vaiheessa ei ollut perusteita hakea työllisyysperusteista investointiavustusta. Avustus tullaan hakemaan ensi vuonna. Muutos tuloihin -100.000 euroa.

3) Lentoaseman valtionosuustulo:

 • Liikenneministeriö ei myöntänyt lentoaseman valtionosuutta eduskunnan päätöksen laajuisena, eikä lopullisesta investointeihin kirjattavaa tuloa ole vielä päätetty. Mahdollinen muutos tehdään vuodenvaihteessa kun tulo tarkentuu.

Menot (lisämääräraha)

1) Kunta ERP (toiminnanohjausjärjestelmä):

 • Investointiin varattu määräraha vuodelle 2015 oli 300.000 euroa. Investoinnin ylittyessä menoennuste 630.000 euroa. Lisämäärärahaesitys 330.000 euroa.

2) Osakkeet ja osuudet:

 • Kaupunginvaltuusto päätti Etelä- Savon työterveys liikelaitoksen yhtiöittämisestä 1.9.2014 §86. Osakepääoman maksuna käytettiin apporttiomaisuutta, käytännössä liikelaitoksen konsernitilin yksikkötilillä olevia varoja. Osakepääomaan kirjattiin 300.000 euroa ja osakepääoman ylittävä osuus, 1.871.347,34 euroa, merkintähinnasta kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kaupungin näkökannalta osakkeiden merkintä suoritettiin konsernitilin yksikkötilin 31.12.2014 saldon 2.171.348,34 euroa mukaisesti. Osakkeiden hankintaan vuodelle 2015 ei ole budjetoitu määrärahaa. Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeita on kirjattu 2,1 milj. euroa. Lisämäärärahaesitys 2.171.348,34 euroa.

Menot (määrärahasiirrot hankkeiden välillä)

1) VT 5 rakentaminen:

 • VT 5 Mikkelin kohdan rakentaminen on edennyt suunniteltua ripeämmässä aikataulussa, joka näkyy nopeammassa aikataulussa realisoituvissa maksupostierissä (100.000 euroa vuoden 2015 TA lukuun). Hankkeen kokonaiskustannus on ylittymässä noin 400.000 eurolla, mikä johtuu Savilahden sillan perusparannuksesta. Silta tulee korjata urakan yhteydessä ja sillan omistaa Mikkelin kaupunki. Menoylitys 100.000 euroa katetaan hankkeelta Katujen jakamaton (pien- ja rivitalotonttien luovutus) määräraha.

2) Kirkonvarkauden asuinalue:

 • Työt ovat edellä aikataulusta. Tästä syystä menot ylittyvät 100.000 eurolla. Tämä huomioitiin vuoden 2016 talousarviossa. Määrärahan siirto hankkeelta 146300000001/Raviradan alueen katu ja pysäköintijärjestelyt.

3) Linnantie-Linnaniementie:

 • Menot ylittyvät n. 150.000 euroa. Määrärahan siirto hankkeilta146300000004 Ristiinan kadut 100.000 euroa sekä katujen jakamaton määräraha 50.000 euroa.

4) Sepäntie ja Tiitus-Matintien peruskorjaus:

 • Menot ylittyvät 45.000 euroa. Määrärahan siirto hankkeelta 146300000001/Raviradan alueen katu ja pysäköintijärjestelyt.

5) Katuvalojen saneeraus:

 • Lisämäärärahatarve 50.000 euroa. Määrärahan siirto 50.000 euroa hankkeelta 146300004031/Kaihun ja Kenkäveron matkailualueen kehittäminen (Mikkelipuisto ja tapahtumapelto).

6) Korvaavat luistelukentät:

 • Menot ylittyvät n. 20.000 euroa. Määrärahan siirto hankkeelta 146300004031/Kaihun ja Kenkäveron matkailualueen kehittäminen (Mikkelipuisto ja tapahtumapelto).

Tilakeskus

Tulot (alitus)

1) Energiataloudelliset investoinnit:

 • Hankkeelle on vuodelle 2015 budjetoitu tuloja 90.000 euroa. Energiataloudelliset investoinnit eivät kuitenkaan toteudu suunnitellusti vuoden 2015 aikana. Vähennys 20.000 euroa, tuloennuste 70.000 euroa.

2) Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen:

 • ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle 148700009007 avustusta 50.000 euroa. Rakennusautomaatiojärjestelmien uudistamisten investoinnit eivät kuitenkaan toteudu suunnitellusti vuoden 2015 aikana. Vähennys 45.000 euroa, tuloennuste 5.000 euroa.

3) Omaisuuden myyntitulot:

 • Omaisuuden myyntitulotavoite 2.950.000 euroa ei toteudu. Rantakylä-talon (1,78 milj. euroa) ja Kyyhkylän rakennusten (0,412 milj. euroa) myynnit toteutumassa, mutta tulot eivät ehdi kuluvalle vuodelle. Pieniä rakennusten myyntituloja on kirjautunut 17.000 euroa. Muutos tulomäärärahaan -2,9 milj. euroa.

Tulot (lisäys)

1) Liikettä Anttolaan –hanke:

 • Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Anttolan lähiliikuntapaikan rakentamiseen avustusta 22.000 euroa, mikä lisätään tuloennusteeseen.

2) Sotakoulu, Ristiina:

 • ELY-keskus on myöntänyt Sotakoulun korjaus- ja muutostyöhankkeelle rakennusperintöavustusta 4.000 euroa, mikä lisätään tuloennusteeseen.

3) Urpolan kentän huoltorakennus:

 • ELY-keskus on myöntänyt Urpolan kentän huoltorakennuksen rakentamiseen avustusta ja loppuerä 5.000 euroa lisätään tuloennusteeseen.

Menot (lisämääräraha)

1) Anttolan koulun saneeraus:

 • Hankkeen talousarviomääräraha vuodelle 2015 on 200.000 euroa ja tarkistettu määrärahatarve on 730.000 euroa. Ylitys 530.000 euroa esitetään katettavaksi 215.000 euron lisämäärärahalla ja hankkeiden välisillä määrärahasiirroilla (315.000 euroa).

Menot (määrärahasiirrot hankkeiden välillä)

1) Anttolan koulun saneeraus/ kattaminen hankkeiden välisillä määrärahasiirroilla, yhteensä 315.000 euroa:

 • hankkeiden 148700010001 Keskusta-alueen päiväkoti ja 148700010003 Naisvuoren uimahalli suunnittelumäärärasta, mistä jää käyttämättä määrärahoja 10.000 euroa
 • hankkeiden 148700006001 Kyyhkylän lämmänjakokeskus/vesikatto ja 148700006002 Vaarinsaari pesutilat sosiaali- ja terveystoimen korjausmäärärahasta 10.000 euroa, mistä jää käyttämättä määrärahoja 45.000 euroa
 • hankkeelta 148700009002 Kaupungintalon pintakorjaus, mistä jää käyttämättä määrärahoja 20.000 euroa
 • hankkeelta 148700009003 Ristiinan sotakoulu 15 000 euroa, mistä jää käyttämättä määrärahoja 20.000 euroa
 • hankkeelta 148700009007 Kiinteistöjen rakennusautomaatio, mistä jää käyttämättä määrärahoja 160.000 euroa
 • energiataloudellisia investointeja (KETS) koskevilta hankkeilta 148700011001- 148700011013, mistä jää käyttämättä määrärahoja 100.000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi seurantaraportin 31.10.2015 tilanteesta. Edelleen kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy käyttötalouteen seuraavat tulojen alitukset, lisämäärärahat menoihin ja määrärahojen kohdentamisen muutoksen investointiosasta käyttötaloudeen sekä seuraavat investointiosan tulojen alitukset, lisämäärärahat investointimenoihin ja tuloihin sekä investointeihin osoitettujen määrärahojen käyttötarkoituksen muutokset (hankkeiden väliset määrärahasiirrot):

Käyttötalouden tulojen alitus

 • Konsernipalveluihin budjetoidut pysyvien vastaavien saadut myyntivoitot eivät toteudu budjetoidusti, kustannuspaikalta 140214206 Myyntivoitot/-tappio vähennetään tuloja 2,6 milj. euroa.

Lisämäärärahat käyttötalouteen

 • Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnalle myönnetään erikoissairaanhoidon kuluihin lisämääräraha menoihin kustannuspaikalle 140234101 Somaattinen erikoissairaanhoito 400.000 euroa, kustannuspaikalle 140234102 Psykiatrian erikoissairaanhoito 300.000 euroa ja kustannuspaikalle 140234103 Yhteispäivystys erikoissairaanhoito 300.000 euroa.
 • Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnalle myönnetään Turvakotitoimintaa varten kustannuspaikalle 140231110 Turvakoti lisämäärä tuloihin 456.550 euroa ja menoihin 456.550 euroa.
 • Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle myönnetään jäähallivastikkeeseen kustannuspaikalle 140256201 Kilpahalli lisämääräraha menoihin 150.000 euroa.

Määrärahojen kohdentamisen muutos

 • Investointiosassa uuden kirjastojärjestelmän hankkimiseen varatut määrärahat 60.000 euroa siirretään käyttötalouteen kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle kustannuspaikalle 140255101 Pääkirjasto.

Investointiosan tulojen alitus

 • Maa- ja vesialuiden myynnistä saatava tuloennuste on 0,5 milj. euroa, hankkeelta 146500000999 Maaomaisuuden myynti vähennetään tuloja 2.000.000 euroa.
 • Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyjä koskeva valtionosuustulo ei toteudu, vähennetään hankkeelta 146300000001 Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt tuloja 100.000 euroa.
 • Lentoaseman valtionosuustulo ei toteudu eduskunnan päätöksen laajuisena, hankkeelta 146300007001 Lentoasema vähennetään tuloja, kun saatava tulo tarkentuu.
 • Energiataloudelliset investoinnit eivät toteudu suunnitellusti vuoden 2015 aikana, vähennetään hankkeilta 148700011001- 148700011013 tuloja yhteensä 20.000 euroa.
 • Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen ei toteudu suunnitellusti, vähennetään hankkeelta 14870000900 Kiinteistöjen rakennusautomaatio tuloja 45.000 euroa.
 • Omaisuuden myyntitulotavoite 2.950.000 euroa ei toteudu, vähennetään tuloja 2,9 milj. euroa.

Lisämäärärahat investointimenoihin ja tuloihin

 • Kunta ERP- toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan vuodelle 2015 osoitettu määräraha ylittyy, myönnetään hankkeelle 146100000001 KuntaErp Talouden ohjausjärjestelmä lisämääräraha menoihin 330.000 euroa.
 • Etelä- Savon Työterveys Oy:n osakkeiden merkintään ei ole osoitettu vuodelle määrärahaa, myönnetään hankkeelle 146500001002 Etelä-Savon Työterveyden osakkeet lisämääräraha menoihin 2.171.348,34 euroa.
 • Anttolan koulun saneeraukseen myönnetään hankkeelle 148700007006 Anttolan koulu lisämääräraha 215.000 euroa. 315.000 euroa katetaan hankkeiden välisillä määrärahasiirroilla.
 • Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt  Anttolan lähiliikuntapaikan rakentamishankkeelle avustusta 22.000 euroa, myönnetään lisämääräraha tuloihin 22.000 euroa.
 • ELY-keskus on myöntänyt Sotakoulun korjaus- ja muutostöihin rakennusperintöavustusta 4.000 euroa, myönnetään lisämääräraha tuloihin 4.000 euroa.
 • ELY-keskus on myöntänyt Urpolan kentän huoltorakennuksen rakentamiseen avustusta ja loppuerä 5.000 euroa lisätään tuloennusteeseen, myönnetään lisämääräraha tuloihin 5.000 euroa.

Investointihankkeiden väliset määrärahasiirrot

 • VT 5 Mikkelin kohdan rakentamiseen siirretään 100.000 euroa hankkeelle 146300000002 VT 5 kaupungin osuus hankkeelta  Katujen jakamaton (pien- ja rivitalotonttien luovutus) määräraha .
 • Kirkonvarkauden asuinalueen rakentamiseen siirretään 100.000 euroa hankkeelle 146300000003 Kirkonvarkauden asuinalue hankkeelta 146300000001 Raviradan alueen katu ja pysäköintijärjestelyt.
 • Linnantie- Linnaniementie rakentamiseen siirretään yhteensä 150.000 euroa hankkeelle 146300000007 Linnantie-Linnaniementie 100 000 euroa hankkeelta 146300000004 Ristiinan kadut ja 50 000 euroa hankkeelta Katujen jakamaton (pien- ja rivitalotonttien luovutus) määräraha.
 • Sepäntie ja Tiitus-Matintien peruskorjaukseen siirretään 45.000 euroa hankkeelle 146300000005 Sepäntie-Tiitus-Matintien peruskorjaus hankkeelta 146300000001 Raviradan alueen katu ja pysäköintijärjestelyt.
 • Katuvalojen saneeraukseen siirretään 50.000 euroa hankkeelle 146300001001 Katuvalojen investoinnit ja saneeraus hankkeelta 146300004031 Kaihun ja Kenkäveron matkailualueen kehittäminen (Mikkelipuisto ja tapahtumapelto).
 • Korvaaviin luistelukenttiin siirretään 20.000 euroa hankkeelle 146300006021 /Korvaavat luistinkentät hankkeelta 146300004031/Kaihun ja Kenkäveron matkailualueen kehittäminen (Mikkelipuisto ja tapahtumapelto).
 • Anttolan koulun saneeraukseen siirretään yhteensä 315.000 euroa hankkeelle 148700007006 Anttolan koulu seuraavasti:
  • hankkeiden 148700010001 Keskusta-alueen päiväkoti ja 148700010003 Naisvuoren uimahalli suunnittelumäärärasta 10.000 euroa
  • hankkeiden 148700006001 Kyyhkylän lämmänjakokeskus/vesikatto ja 148700006002 Vaarinsaari pesutilat sosiaali- ja terveystoimen korjausmäärärahasta 10.000 euroa
  • hankkeelta 148700009002 Kaupungintalon pintakorjaus 20.000 euroa
  • hankkeelta 148700009003 Ristiinan sotakoulu 15.000 euroa
  • hankkeelta 148700009007 Kiinteistöjen rakennusautomaatio 160.000 euroa
  • energiataloudellisia investointeja (KETS) koskevilta hankkeilta 148700011001- 148700011013 yhteensä 100.000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että vt. talouspäällikkö Jari Laitinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi seurantaraportin 31.10.2015 tilanteesta.

Edelleen kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy käyttötalouteen seuraavat tulojen alitukset, lisämäärärahat menoihin ja määrärahojen kohdentamisen muutoksen investointiosasta käyttötaloudeen sekä seuraavat investointiosan tulojen alitukset, lisämäärärahat investointimenoihin ja tuloihin sekä investointeihin osoitettujen määrärahojen käyttötarkoituksen muutokset (hankkeiden väliset määrärahasiirrot):

Käyttötalouden tulojen alitus

 • Konsernipalveluihin budjetoidut pysyvien vastaavien saadut myyntivoitot eivät toteudu budjetoidusti, kustannuspaikalta 140214206 Myyntivoitot/-tappio vähennetään tuloja 2,6 milj. euroa.

Lisämäärärahat käyttötalouteen

 • Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnalle myönnetään erikoissairaanhoidon kuluihin lisämääräraha menoihin kustannuspaikalle 140234101 Somaattinen erikoissairaanhoito 400.000 euroa, kustannuspaikalle 140234102 Psykiatrian erikoissairaanhoito 300.000 euroa ja kustannuspaikalle 140234103 Yhteispäivystys erikoissairaanhoito 300.000 euroa.
 • Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnalle myönnetään Turvakotitoimintaa varten kustannuspaikalle 140231110 Turvakoti lisämäärä tuloihin 456.550 euroa ja menoihin 456.550 euroa.
 • Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle myönnetään jäähallivastikkeeseen kustannuspaikalle 140256201 Kilpahalli lisämääräraha menoihin 150.000 euroa.

Määrärahojen kohdentamisen muutos

 • Investointiosassa uuden kirjastojärjestelmän hankkimiseen varatut määrärahat 60.000 euroa siirretään käyttötalouteen kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle kustannuspaikalle 140255101 Pääkirjasto.

Investointiosan tulojen alitus

 • Maa- ja vesialuiden myynnistä saatava tuloennuste on 0,5 milj. euroa, hankkeelta 146500000999 Maaomaisuuden myynti vähennetään tuloja 2.000.000 euroa.
 • Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyjä koskeva valtionosuustulo ei toteudu, vähennetään hankkeelta 146300000001 Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt tuloja 100.000 euroa.
 • Lentoaseman valtionosuustulo ei toteudu eduskunnan päätöksen laajuisena, hankkeelta 146300007001 Lentoasema vähennetään tuloja, kun saatava tulo tarkentuu.
 • Energiataloudelliset investoinnit eivät toteudu suunnitellusti vuoden 2015 aikana, vähennetään hankkeilta 148700011001- 148700011013 tuloja yhteensä 20.000 euroa.
 • Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen ei toteudu suunnitellusti, vähennetään hankkeelta 14870000900 Kiinteistöjen rakennusautomaatio tuloja 45.000 euroa.
 • Omaisuuden myyntitulotavoite 2.950.000 euroa ei toteudu, vähennetään tuloja 2,9 milj. euroa.

Lisämäärärahat investointimenoihin ja tuloihin

 • Kunta ERP- toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan vuodelle 2015 osoitettu määräraha ylittyy, myönnetään hankkeelle 146100000001 KuntaErp Talouden ohjausjärjestelmä lisämääräraha menoihin 330.000 euroa.
 • Etelä- Savon Työterveys Oy:n osakkeiden merkintään ei ole osoitettu vuodelle määrärahaa, myönnetään hankkeelle 146500001002 Etelä-Savon Työterveyden osakkeet lisämääräraha menoihin 2.171.348,34 euroa.
 • Anttolan koulun saneeraukseen myönnetään hankkeelle 148700007006 Anttolan koulu lisämääräraha 215.000 euroa. 315.000 euroa katetaan hankkeiden välisillä määrärahasiirroilla.
 • Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Anttolan lähiliikuntapaikan rakentamishankkeelle avustusta 22.000 euroa, myönnetään lisämääräraha tuloihin 22.000 euroa.
 • ELY-keskus on myöntänyt Sotakoulun korjaus- ja muutostöihin rakennusperintöavustusta 4.000 euroa, myönnetään lisämääräraha tuloihin 4.000 euroa.
 • ELY-keskus on myöntänyt Urpolan kentän huoltorakennuksen rakentamiseen avustusta ja loppuerä 5.000 euroa lisätään tuloennusteeseen, myönnetään lisämääräraha tuloihin 5.000 euroa.

Investointihankkeiden väliset määrärahasiirrot

 • VT 5 Mikkelin kohdan rakentamiseen siirretään 100.000 euroa hankkeelle 146300000002 VT 5 kaupungin osuus hankkeelta Katujen jakamaton (pien- ja rivitalotonttien luovutus) määräraha.
 • Kirkonvarkauden asuinalueen rakentamiseen siirretään 100.000 euroa hankkeelle 146300000003 Kirkonvarkauden asuinalue hankkeelta 146300000001 Raviradan alueen katu ja pysäköintijärjestelyt.
 • Linnantie- Linnaniementie rakentamiseen siirretään yhteensä 150.000 euroa hankkeelle 146300000007 Linnantie-Linnaniementie 100 000 euroa hankkeelta 146300000004 Ristiinan kadut ja 50 000 euroa hankkeelta Katujen jakamaton (pien- ja rivitalotonttien luovutus) määräraha.
 • Sepäntie ja Tiitus-Matintien peruskorjaukseen siirretään 45.000 euroa hankkeelle 146300000005 Sepäntie-Tiitus-Matintien peruskorjaus hankkeelta 146300000001 Raviradan alueen katu ja pysäköintijärjestelyt.
 • Katuvalojen saneeraukseen siirretään 50.000 euroa hankkeelle 146300001001 Katuvalojen investoinnit ja saneeraus hankkeelta 146300004031 Kaihun ja Kenkäveron matkailualueen kehittäminen (Mikkelipuisto ja tapahtumapelto).
 • Korvaaviin luistelukenttiin siirretään 20.000 euroa hankkeelle 146300006021 /Korvaavat luistinkentät hankkeelta 146300004031/Kaihun ja Kenkäveron matkailualueen kehittäminen (Mikkelipuisto ja tapahtumapelto).
 • Anttolan koulun saneeraukseen siirretään yhteensä 315.000 euroa hankkeelle 148700007006 Anttolan koulu seuraavasti:
  • hankkeiden 148700010001 Keskusta-alueen päiväkoti ja 148700010003 Naisvuoren uimahalli suunnittelumäärärasta 10.000 euroa
  • hankkeiden 148700006001 Kyyhkylän lämmönjakokeskus/vesikatto ja 148700006002 Vaarinsaari pesutilat sosiaali- ja terveystoimen korjausmäärärahasta 10.000 euroa
  • hankkeelta 148700009002 Kaupungintalon pintakorjaus 20.000 euroa
  • hankkeelta 148700009003 Ristiinan sotakoulu 15.000 euroa
  • hankkeelta 148700009007 Kiinteistöjen rakennusautomaatio 160.000 euroa
  • energiataloudellisia investointeja (KETS) koskevilta hankkeilta 148700011001- 148700011013 yhteensä 100.000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Kunnan Taitoa/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A 2 krs.
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2502
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: klo 8-16:15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26.7.1993/701.