Kaupunginvaltuusto, kokous 7.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Sopimus Esper-hankkeen rahoituksesta

MliDno-2015-147

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Liitteenä oleva Esper-hankkeen hankesuunnitelma on luettavissa Mikkelin kaupungin kotisivuilta osoitteesta www.mikkeli.fi kohdasta päätöksenteko/kaupunginvaltuusto/Tulevan kokouksen esityslista.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi Esper -hankkeeseen liittyvät linjaukset koskien Mikkelin kantakaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluiden toimipisteiden siirtämistä keskussairaalan kampukselle sekä toteaa, että erilliset toiminnalliset kokonaisuudet tuodaan erikseen kaupungihallituksen ja -valtuuston käsittelyyn sitä mukaa, kun hanke etenee.

Päätös

Keskustelun aikana valtuutettu Seija Kuikka esitti valtuutettu Kirsi Olkkosen kannattamana seuraavan lisäyksen päätösehdotukseen: Mikkelin kaupunki vuokraa sairaanhoitopiiriltä ne tilat, jotka se tarvitsee omiin perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimintaan.".

Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko valtuutettu Seija Kuikan esitys hyväksyä yksimielisesti. Kukaan ei vastustanut, joten se hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutettu Arto Seppälä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25.5.2015 § 57 Esper -hankkeeseen liittyvät linjaukset koskien Mikkelin kantakaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluiden toimipisteiden siirtämistä keskussairaalan kampukselle sekä totesi, että erilliset toiminnalliset kokonaisuudet tuodaan erikseen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn sitä mukaa, kun hanke etenee. Lisäksi valtuusto päätti, että Mikkelin kaupunki vuokraa sairaanhoitopiiriltä ne tilat, jotka se tarvitsee omiin perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimintaan.

Valtuuston päätöksen jälkeen Esper-hankkeen rahoitusta on käsitelty useamman kerran Etelä-Savon sotealueen kuntajohtajaryhmässä. Käytyjen neuvottelujen perusteella on valmisteltu sopimus, jossa sovitaan Mikkelin kaupungin rahoitusosuudesta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toteuttamassa ESPER-rakennushankkeessa Mikkelin kaupungin perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tilatarve huomioiden.

Sairaanhoitopiiri toteuttaa Esper-rakennushankkeen, joka mm. mahdollistaa Mikkelin kaupungin omien perusterveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden siirtymisen uudistuvalle Mikkelin keskussairaala-alueelle vaiheittain loppuvuodesta 2016 alkaen. Kaupungin rahoitusosuus koskee ensimmäisessä vaiheessa Pankalammen yleislääkärivastaanottoa (syksy 2016). Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ja kaupungin rahoitusosuuden laskennassa on käytetty pohjana Esper-hankkeen suunnitteluvaiheen (syyskuu 2015) rakentamisen kustannusarviota ja Mikkelin kaupungin esittämää siirrettävien palveluiden laskennallista tilatarvetta. Kaupungin osuuteen lasketaan em. peruspalveluiden tuottamiseen tarvittavien tilojen investointikustannukset.

Mikkelin kaupungin rahoitusosuuden suuruus on ensimmäisen vaiheen osalta arviolta 2.705.000 euroa, mistä määrästä kohdentuu 2.100.000 euroa vuodelle 2016. Rahoitusosuuden lopullinen suuruus määräytyy investoinnin toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Investointiosaan esitetään yhteensä 2,705 milj. euron lisämäärärahaa jakautuen seuraavasti: 2.100.000 euroa vuodelle 2016, 155.000 euroa vuodelle 2017, 150.000 euroa vuodelle 2018, 150.000 euroa vuodelle 2019  ja 150.000 euroa vuodelle 2020.  Investointi katetaan ottamalla lisää velkaa. Lainamäärän kehityksestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuoden 2016 seurantaraporttien yhteydessä, jolloin talousarviossa (kv 9.11.2015 § 104) vahvistetun 193,9 milj. euron ylittävälle lainamäärälle haetaan tarvittaessa kaupunginvaltuuston hyväksyntä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan rahoitussopimuksen. Lisäksi kaupunginhaliltus esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2016 investointiosaan 2.100.000 euron lisämäärärahaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Arto Seppälä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan rahoitussopimuksen.

Lisäksi kaupunginhaliltus esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2016 investointiosaan 2.100.000 euron lisämäärärahaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutetut Arto Seppälä, Mali Soininen, Eero Aho ja Marja Kauppi ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky, sosiaali- ja terveystoimi/Timo Talo ja Hans Gärdström, talouspalvelut, Kunnan Taitoa/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A 2 krs.
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2502
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: klo 8-16:15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26.7.1993/701.