Kaupunginvaltuusto, kokous 7.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Henkilöstösuunnitelma 2016 -2018

MliDno-2015-2410

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Henkilöstöpalvelut on laatinut henkilöstösuunnitelman valtuustokaudelle 2016 – 2018. Henkilöstösuunnitelman päälinjat löytyvät henkilöstöstrategiasta. Ne tukevat Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmaa. Henkilöstösuunnittelun avulla määritellään kaupungin strategian ja palvelutuotannon vaatima määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana ovat kaupungin strategia ja henkilöstöstrategia. Niistä ilmenevät henkilöstön kehittämisen ja hyvinvoinnin keskeiset tavoitteet.

Henkilöstösuunnitelman 2016 – 2018 keskeiset tavoitteet ja muutokset ovat seuraavat:

Tavoitteena on, että Mikkelin kaupungilla:
- on oikea määrä henkilöstöä
- prosessit, resurssit ja palvelut ovat tasapainossa
- sisäinen viestintä tukee henkilöstöstrategiaa ja henkilöstösuunnitelmaa.

Tavoitteena on, että Mikkelin kaupungin työntekijöillä on:
- oikeanlaista osaamista
- motivaatiota yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi
- halua itsensä ja työnsä kehittämiseen
- hyvinvointia jaksaa ja jatkaa työelämässä myös henkilökohtaisen eläkeiän täytyttyä.

Henkilöstösuunnittelun ydintä ovat henkilöstön määrän, laadun ja kohdentumisen määrittely tulevaisuuden tarpeita varten. Henkilöstösuunnittelu on ennen kaikkea toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Määrän, laadun ja kohdentumisen lisäksi henkilöstösuunnittelun tulisi kattaa myös se, miten henkilöstövoimavaroista huolehditaan.

Henkilöstösuunnitelmassa kuvataan työhyvinvoinnin kehittämiseen ja raportointiin liittyvä kehitystyö sekä toimialoilta kootut mahdollisimman yhteismitalliset tiedot toimintojen suunnittelusta.

Henkilöstösuunnitelman pohjana ovat toimialoilta kerätyt tiedot:
- Toiminnan ja toimintaympäristön muutos
- Ostopalvelut ja ulkoistaminen
- Henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti
- Työkykytavoite
- Määräaikainen henkilöstö
- Rekrytointitarve ja nimikemuutostarve
- Vakanssipaketti
- Koulutussuunnitelma.

Kerätyt tiedot toimivat jatkossakin henkilöstösuunnitelman runkona, mutta niitä voidaan muokata vuosittain tarpeen mukaan. Henkilöstösuunnitelman laatimista on vaikeuttanut se, että loppuvuonna 2015 henkilöstöpalveluissa ei ole ollut henkilöstöjohtajaa eikä henkilöstöpäällikköä. Kun henkilöstöjohtaja on valittu ja ottanut viran vastaan, osallistuu hän talouden tasapainottamisryhmän työskentelyyn, missä ryhmässä otetaan kantaa myös henkilöstösuunnitelman toteuttamiseen ja tehdään tarvittavat päivitykset.

Henkilöstösuunnitelma on käsitelty kaupungin yhteistoimintaneuvottelukunnassa 2.11.2015.

Vakanssipaketti on osa henkilöstösuunnitelman toteuttamista ja sen keskeinen sisältö on seuraava:

Perustettavia vakansseja 47, joista seitsemäntoista kustannusvaikutus on 362 112 euroa. Perustettavista vakansseista 30:llä ei ole kustannusvaikutusta. Uusien vakanssien perustamisen kustannusvaikutusten vähäisyys johtuu siitä, että tehtäviä on tähän mennessä hoidettu määräaikaisella henkilöstöllä, eikä määräaikaisuuden perustetta enää ole. Sosiaali- ja terveystoimi muuttaa omaksi toiminnaksi aiemmin ostopalveluna olleita tehtäviä. Nämä pysyvät kustannuksiltaan samana tai tuovat jonkin verran säästöjä. Vesilaitoksella muutetaan myös aiemmin tuntipalkkaisena tehtyjä töitä kuukausipalkkaisiksi toimiksi, ilman kustannusvaikutuksia. Lakkautettavia vakansseja on 30, joidem kustannussäästö on 311 984 euroa. Toiminnallisten ja lain vaatimien muutosten sekä tehtävien vaativoitumisen myötä nimikemuutoksia on 53 kappaletta ja kustannusvaikutus 208 686 euroa. Vakanssipaketin kokonaiskustannus on 258 814 euroa.

Perustettavat virat ja toimet (47)

Keskushallinto
Henkilöstöpalveluihin viestintäassistentin toimi. Hallintopalveluihin ohjaaja, kolmen työnsuunnittelijan ja toimistosihteerin toimet. Otavan Opistoon sisältötoimittajan, opetus- ja ohjauskoordinaattorin, koulutussuunnittelijan, kehityspäällikön ja verkko-ohjaajan toimet.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin hoiva-avustajan toimi, sosiaalityöntekijän virka, fysioterapeutin, sairaanhoitajan, kahden lähihoitajan, kolmen henkilökohtaisenavustajan ja toimintaterapeutin toimet.

Sivistystoimen perusopetukseen viisi koulunkäyntiavustajan tointa. Varhaiskasvatukseen neljä lastenhoitajan tointa ja kolme lastentarhanopettajan ja yksi erityislastentarhanopettajan tointa sekä toimistosihteerin toimi.

Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyöhön perustetaan johtavan rehtorin virka.

Liikunta- ja nuorisopalveluihin perustetaan kuusi etsivän nuorisotyöntekijän tointa.

Tekniseen toimeen perustetaan maanmittausinsinöörin toimi.

Vesilaitokselle kolmen putkiasentajan ja yhden imupaineautonkuljettajan toimet.

Lakkautettavat virat ja toimet (30)

Keskushallinto
Hallintopalveluista toimistosihteerin ja palveluavustajan toimet ja henkilöstöpalveluista työnsuunnittelijan toimi sekä elinvoima- ja kilpailukykypalveluista kehitysjohtajan virka. Ruoka- ja puhtauspalveluista viisi suurtalouskokin, viisi tilahuoltajan, kolme laitoshuoltajan ja ruokapalvelutyöntekijän sekä projektityöntekijän tointa.

Sosiaali- ja terveyspalveluista laitosapulaisen, lähihoitajan, ohjaajan ja toimistosihteerin toimet.

Sivistystoimi
Varhaiskasvatuksesta kolmen päivähoidonohjaajan ja yhden toimistosihteerin virat. Johtamisen tukipalveluista hallintopäällikön virka.

Teknisestä toimesta kiinteistöteknikon virka.

Pelastuslaitokselta taloussuunnittelijan virka.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman 2016 -2018.

Esitys kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginhallitus käsitteli §:t  379 - 380 samanaikaisesti.

Merkitään, että Marja Kauppi ja Raine Lehkonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän aikana.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman 2016 -2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A 2 krs.
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2502
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: klo 8-16:15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26.7.1993/701.