Kaupunginvaltuusto, kokous 28.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Osuuskunta Karjaportti, velkojen anteeksianto

MliDno-2015-1779

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Osuuskunta Karjaportti (0165105-9) ent. Järvi-Suomen Portti Osuuskunta, hakeutui yrityssaneeraukseen 17.11.2004. Mikkelin kaupungin saatavien määrä yrityssaneerauksen alkaessa oli yhteensä 5 639 154 euroa. Mikkelin kaupunki on saanut saneerausohjelman jälkeen suorituksia yhteensä 335 661 euroa (sisältää Tikkalan kiinteistöstä saadun myyntitulon osuuden 293 615 euroa).

Osuuskunnan varat eivät riitä jäljellä olevien velkojen täysimääräiseen maksamiseen. Selvityshallinnon esityksen mukaan paras tulos saavutetaan loppuunsaattamalla osuuskunnan selvitysmenettely nyt, kun kaikki merkittävät omaisuuserät on realisoitu. Osuuskunnan selvityshallinto esittää, että osuuskunnan velat annetaan anteeksi, jolloin selvitysmenettely voidaan saattaa loppuun ja osuuskunta purkaa. Mikäli Osuuskunnalla jää velkojille jaettavia varoja purkamismenettelyn kustannusten jälkeen, jaettaisiin ne velkojille saatavien mukaisessa suhteessa (velkojen anteeksiantamisesta huolimatta).

Vaihtoehtona on konkurssimenettely, jossa velkojille ei olisi odotettavissa suorituksia. Osuuskunnan purkaminen olisi tässä tilanteessa konkurssimenettelyä kustannustehokkaampi vaihtoehto.Purkamistilanteessa Osuuskunnan lopputilitys esitetään Osuuskunnan edustajiston viimeiselle kokoukselle ja Osuuskunnan tilintarkastajalle. Myös velkojille toimitettaisiin purkamisen jälkeen lopullinen raportti selvitystilasta.

Anteeksi annettavan velan määrä on noin 6,2 miljoonaa euroa (summassa ei ole huomioitu viivästyskorkoja saneerausohjelman jälkeiseltä ajalta). Vesilaitoksen osuus tästä summasta on noin 0,5 miljoonaa euroa. Kyseiset määrät ovat Mikkelin kaupungin kirjanpidossa alaskirjattu (vuonna 2008 n. 6,3 milj. euroa ja 2016 n. 0,2 milj. euroa) menoksi lukuun ottamatta Tilakeskuksen avoimia vuokria (8 442,30 e). Kyseinen Tilakeskuksen avoin saatava tulee myöhemmin alaskirjattavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää ilmoittaa Osuuskunta Karjaportin selvityshallinnolle, että Mikkelin kaupunki antaa anteeksi Osuuskunta Karjaportin velan siltä osin kuin sille ei kerry selvitysmenettelyssä suorituksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää ilmoittaa Osuuskunta Karjaportin selvityshallinnolle, että Mikkelin kaupunki antaa anteeksi Osuuskunta Karjaportin velan siltä osin kuin sille ei kerry selvitysmenettelyssä suorituksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Castren & Snellman Oy, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.