Kaupunginvaltuusto, kokous 28.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Mikkelin kaupungin 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) osaa koskeva osayleiskaavan muutos / Ecosairilan osayleiskaava

MliDno-2016-610

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 28. päivänä helmikuuta 2017 päivätyn osayleiskaavojen muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Osayleiskaavojen muutos koskee Mikkelin kaupungin Häyrylän kylän (415) tiloja 6:10, 2:7, 2:9, 2:10, 4:26, 4:32 sekä yleistä vesialuetta (876:2) sekä Sairilan kylän (419) tiloja 1:2, 1:133, 1:134, 1:142, 1:143, 1:344 sekä maantien ja vesialuetta (876:2). Kaava-alueen pinta-ala on n. 563 ha.

Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa kaavalla teollisuus-, energiatuotanto-, bioenergiatuotanto-, kierrätys-, työpaikka-, ympäristö- ja virkistystoimintaan sopivia alueita, mahdollistaa maa-ainesten ottaminen ja edistää kaupungin elinkeinorakennetta. Kaavalla päivitetään kaupunginosanimistöä ja muita vastaavia kaavalla osoitettavia rajoja, nimistöä ja arvoja vastaamaan nykyisiä tavoitteita ja päätöksiä.

Kaupungin osittain omistama Miksei Oy ja Safesaimaa-klusteri ovat kehittämässä EcoSairilan hanketta, ja siinä on luotu kokonaisvisio Metsä-Sairilan alueelle Mikkelissä. Kehittämisohjelman tarkoituksena on luoda Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kansallisesti ainutlaatuinen ympäristöliiketoiminnan keskus ja kehitysympäristö. Metsä-Sairilan jätekeskuksen yhteyteen rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo, ja alueelle on suunnitteilla biokaasulaitos.

EcoSairilan kehittäminen on keskeinen osa Mikkelin kaupungin kehitysstrategiaa. Alueelle pyritään löytämään vahva veturiyritys sekä muita edelläkävijöitä, jotka hyötyisivät synergiaeduista. Samalla EcoSairilaan kehitetään ympäristöalan tutkimusta, koulutusta ja yritysten innovaatiotoimintaa tukeva TKI-konsepti. Yritykset tuottaisivat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Toisen jäte tai tuotannon sivuvirta voi tarjota toiselle yritykselle raaka-ainetta ja muuttua kustannuserästä arvokkaaksi tuotannontekijäksi.

Kaava-alueella sijaitsee Mikkelin seudun kuntien yhteinen jätehuoltoyhtiö – Metsäsairila Oy, Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) hakekenttä, rakenteilla oleva jätevedenpuhdistamo sekä maa-ainesten ottoalueita. Kaava-alueella sijaitsee retkeilyaluetta sekä Tornimäen hiihtokeskus, jonka länsipuolella sijaitsee yksityinen luonnonsuojelualue. Tornimäki on valtakunnallisesti arvokas kallioalue. Kaava-alueen ulkopuolella hiihtokeskuksen pohjoispuolella sijaitsee Riuttalan leirikeskus. Kaava-alueen itäosissa ulkoilumetsää, joka rajautuu kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevaan Konijärven luonnonsuojelualueeseen ja voimajohtoaukeaan. Kantatien eteläpuolella on metsätalous- ja maa-ainesten ottoalueita.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin neljä lausuntoa ja yksi mielipide. Lausunnoissa otettiin esille mm. maakuntakaavan ohjausvaikutus, selvitysten riittävyys ja luonto, virkistys- sekä ympäristöarvot. Kaavaehdotusta ja asiakirjoja on päivitetty lausuntojen johdosta.

Kaavaa varten on laadittu luonto-, liikenne- ja Tornimäen kallioalueen selvitykset. Sen lisäksi tukeudutaan kantakaupungin osayleiskaavan selvityksiin ja ohjausvaikutukseen.

Kaavaprosessin yhteydessä on tutkittu kahta eri maankäyttöluonnosta. Vaihtoehdossa A hyödynnetään olemassa olevaa Metsä-Sairilantien linjausta ja painotetaan teollisuusalueita, vaihtoehdossa B on osoitettu uusi katuyhteys nykyisen Metsä-Sairilantien eteläpuolelle, keskelle teollisuusalueita ja kantatien eteläpuolella painotetaan työpaikka-aluevarauksia. Alueelle sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä kallioalue joka säilyy yhtenäisempänä vaihtoehdossa A.

Osayleiskaavaehdotus on yhdistelmä alustavista maankäytön luonnoksista.  EcoSairilan toiminnallinen kokonaisuus rakentuu Metsä-Sairilan jätekeskuksen ympärille. Voimassa oleva Metsä-Sairilan osayleiskaava on sisällytetty kaava-alueeseen jätekeskuksen osalta ilman muutostarpeita. Teollisuus- ja varastorakennusten alueet sijoittuvat kantatien pohjoispuolella Metsä-Sairilantien eteläpuolelle. Niiden ja asutuksen väliin osoitetaan suojaviheralueita sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.

Kaavaehdotus selostuksineen on esityslistan liitteenä

Kaavassa osoitetaan teollisuus- ja varastoaluevarauksia 187 ha, erityisalueita 128 ha, maa- ja metsätalousalueita 168 ha ja virkistysalueita 65 ha sekä muita pienempiä alevarauksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy Mikkelin kaupungin 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) osaa koskevan osayleiskaavan muutosehdotuksen (Ecosairilan osayleiskaava), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot seuraavilta tahoilta; Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Metsä-Sairila Oy, Mikkelin Vesiliikelaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Sairilan asukasyhdistys, Tornimäki Oy, Suomen Nuoriso-opisto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oyj, Lemminkäinen Oy, Suomen turvallisuusverkko Oy (STUVE) ja teleoperaattorit.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) osaa koskevan osayleiskaavan muutosehdotuksen (Ecosairilan osayleiskaava), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot seuraavilta tahoilta; Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Metsä-Sairila Oy, Mikkelin Vesiliikelaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Sairilan asukasyhdistys, Tornimäki Oy, Suomen Nuoriso-opisto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oyj, Lemminkäinen Oy, Suomen turvallisuusverkko Oy (STUVE) ja teleoperaattorit.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavamuutosehdotus oli nähtävillä ajan 23.3–24.4.2017, ja siitä pyydettiin päätetyt lausunnot.

Kaavamuutosehdotuksesta saatiin kaksitoista lausuntoa ja yksi muistutus.

Museoviraston, Savonlinnan maakuntamuseon, Etelä-Savon pelastuslaitoksen, Telia Finland Oy:n, Metsähallituksen/Laatumaan, Suomen Turvallisuusverkko Oy:n, Keskustan Heinälahden paikallisyhdistys ry:n, Savon kuljetus Oy:n lausunnot ja Väkimiehen muistutus eivät aiheuttaneet toimenpiteitä kaavassa.

Etelä-Savon ELY-keskus tuo lausunnossaan esille, että kaava ei tarpeeksi suojaa alueen geologisia, maisema- ja luontoarvoja. Vaihtoehtoinen katulinjaus nähdään ongelmallisena ja teollisuuden T-3 korttelialueen liito-oravamerkinnät tulee rajata yksityiskohtaisesti jo nyt.

Kaupunki toteaa, että erilaisia korttelirajauksia on tarkistettu ja geologisesti arvokkaan kallioalueen ydinalueen merkintä on muutettu teollisuusalueesta (T-2) maa- ja metsätalousalueeksi (MU). Sen lisäksi kaavamääräyksiä on täsmennetty. Osayleiskaavan merkinnät ja määräykset täyttävät osayleiskaavalle asetetut tavoitteet ja yksityiskohtaisemmassa kaavassa määritetään mm. liito-oravarajaukset tarkemmin. Kaava-alueelle esitetty eteläinen katulinjaus on poistettu.

Etelä-Savon maakuntaliitto kiinnittää huomiota liikennejärjestelyihin, valtakunnallisesti arvokkaan kallioalueen suojeluun ja rakentamisen korkeuteen.

Kaupunki viittaa ELY:n vastineeseen kallioaluetta koskien ja päivittää/täydentää määräyksiä rakentamisen korkeuden osalta sekä toteaa, että liikenteen järjestelyt huomioidaan jatkosuunnittelussa (asemakaavassa).

Mikkelin ympäristölautakunta esittää lausunnossaan, että liito-oravavia koskevia kaavamerkintöjä ja määräyksiä päivitetään siten, että ne paremmin ottavat huomioon elinpiirit ja liikkumareitit. Valtakunnallisesti arvokas kallioalue tulee paremmin huomioida kaavassa.

Kaupunki toteaa, että merkintöjä ja määräyksiä on päivitetty ja liito-oravan liikkumareittejä on lisätty sekä merkintöjä selkiytetty. Kaupunki viittaa ELY:n vastineeseen kallioaluetta koskien.

Kaupunki järjesti kaavaehdotuksen jälkeisen viranomaisneuvottelun 20.6.2017. Neuvottelussa käytiin läpi kaavaan tehtävät muutokset ja päivitykset sekä alustavat vastineet saapuneisiin lausuntoihin sekä muistutukseen. Lausuntojen pohjalta kaavaselostusta on päivitetty ja kaavamerkintöjä sekä -määräyksiä on täydennetty. Tarkistukset ovat vähäisiä eikä kaavaa ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Yhteenveto lausunnoista vastineineen ovat kaavaselostuksen liitteenä 5.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin kaupungin 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) osaa koskeva osayleiskaavan muutoksen / Ecosairilan osayleiskaava.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) osaa koskeva osayleiskaavan muutoksen / Ecosairilan osayleiskaava.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus, Pohjois-Savon Ely-keskus, Timo Väkimies, Savon Kuljetus Oy, Keskustan Heinälahden paikallisyhdistys

Muutoksenhaku

Kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen (KuntaL 137 §, 410/2015).

Sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään valitusoikeudesta, alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Lisäksi on rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa hyväksymispäätöksestä (MRL 191 §).

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten ja muiden katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäväksi (MRL 188 §).

 Valituskirjassa on ilmoitettava
 - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 - muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai  jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.