Kaupunginvaltuusto, kokous 28.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kaupungin ilmoituslehdet 2017 - 2021

MliDno-2017-1259

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuustokaudella 2013 – 2017 Mikkelin kaupungin kunnalliset ilmoitukset on julkaistu kaupungin ilmoitustaululla sekä sanomalehdissä Mikkelin Kaupunkilehti ja Länsi-Savo.

Uudistuneessa kuntalaissa on muutettu määräyksiä myös kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta. Kuntalain uudet määräykset on otettu huomioon Mikkelin kaupungin uudessa hallintosäännössä.

Kuntalain 108 §:ssä säädetään seuraavaa: ”Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muualla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.”

Kunnan ilmoitukset ovat yleensä kuulutuksia kokouksista, pöytäkirjojen nähtävänä pitämisestä ja vaaleista sekä kaavoitusta koskevia tiedoksiantoja. Kunnallisissa ilmoituksissa noudatetaan lisäksi erityislainsäädännön määräyksiä niissä säädettyjen asioiden tiedoksi antamisesta.  

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 6 §:n mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin viestintää ja tiedottamista kaupungin toiminnasta. Kaupunginhallitus muun muassa päättää siitä, mitä kanavia ja julkaisuja kaupunki käyttää ilmoituksissaan.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 99 §:ssä määrätään valtuuston kokouskutsusta seuraavaa:

”Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kaupungin verkkosivuilla.”

Kuntalaisten tasapuolisen tiedonsaannin varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista julkaista kunnallisia ilmoituksia julkisen tietoverkon lisäksi myös alueella ilmestyvässä lehdessä.

Mikkelin kaupungin hankintapalvelut on kilpailuttanut Mikkelissä ilmestyvät lehdet. Tarjouspyyntö julkaistiin kaupungin pienhankintaportaalissa 8.8.2017, ja aikaa tarjousten tekemiseen oli 15.8.2017 asti. Tarjoukset pyydettiin palstamillimetrihintana (alv 0 %) värillisenä ilmoituksena tekstissä. Muut tarjouspyynnön kriteerit olivat seuraavat:
- Lehti ilmestyy vähintään kerran viikossa
- Painosmäärä on vähintään 28 000 kpl
- Jakelualue Mikkelissä on 80 %  
- Lehti on Sanomalehtien liiton jäsen

Tarjouspyyntö on liitteenä.

Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli kaksi, Kaakon Viestinnältä ja Mikkelin Kaupunkilehdeltä. Kumpikin tarjous täytti yleiset kriteerit.

Tarjoukset jaetaan oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin viralliset lehti-ilmoitukset julkaistaan valtuustokautena vuosina 2017- 2021 edullisimman tarjouksen tehneessä Mikkelin Kaupunkilehdessä. Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 6 §:n nojalla antaa seuraavat ohjeet kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta:

  • Kaupungin ilmoitukset julkaistaan kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivuilla (www.mikkeli.fi > Kuulutukset) ja erityislainsäädännön niin edellyttäessä kaupungin virallisella ilmoitustaululla, joka sijaitsee kaupungin virastotalolla (Maaherrankatu 9 – 11).
  • Ilmoitukset julkaistaan yhteisilmoituksena tarvittaessa myös Mikkelin Kaupunkilehdessä.
  • Lisäksi ilmoituksia julkaistaan tarvittaessa sanomalehti Länsi-Savossa sekä entisten kuntataajamien alueella ilmestyvissä paikallislehdissä Anttolan Sanomat, Haukivuoren Seutu, Ristiinalainen ja Länsi-Saimaan Sanomat.
  • Avoimista viroista ja toimista ilmoitetaan ainakin sähköisissä rekrytointipalveluissa www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi. Lisäksi rekrytoiva yksikkö voi käyttää harkintansa mukaan valitsemiaan sanoma- tai ammattilehtiä.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa palvelualueet julkaisemaan toimivaltansa rajoissa muita tapauskohtaisesti tarpeellisiksi katsomiaan ilmoituksia.

Edelleen kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosäännön 99 §:n mukaisesti valtuuston kokouksista on tiedotettava viimeistään neljä päivää ennen kokousta kaupungin verkkosivuilla ja Mikkelin Kaupunkilehdessä.

Ohjeet ovat voimassa 1.6.2017 alkaneen valtuustokauden loppuun asti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosäännön 99 §:n mukaisesti valtuuston kokouksista on tiedotettava viimeistään neljä päivää ennen kokousta kaupungin verkkosivuilla ja Mikkelin Kaupunkilehdessä.

Ohjeet ovat voimassa 1.6.2017 alkaneen valtuustokauden loppuun asti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Listatiimi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.