Kaupunginvaltuusto, kokous 28.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston jäsenten valinta 2017-2021

MliDno-2017-1300

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:ssä todetaan

"Kokoonpano ja toimikausi

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän valtuusto, johon jäsenkuntien valtuustot valitsevat edustajansa toimikautensa ajaksi.

Valtuustoon valitaan edustajia seuraavasti:

Kunnan asukasluku Jäseniä
  2 000 tai vähemmän  2
  2 001 - 6 000  3
  6 001 - 10 000  4
10 001 - 25 000  5
25 001 tai enemmän  8

 

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Valtuuston kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntalain § 58 mukaisesti.

Kuntien yhdistyessä kesken valtuuston toimikauden niiden asukasluvut lasketaan yhteen ja yhdistyneen kunnan valtuusto valitsee valtuustoon entisten tilalle uudet jäsenet toimikautensa ajaksi.

Asukaslukuna käytetään tilastokeskuksen vahvistamaa edellisen kalenterivuoden viimeisen päivän asukaslukua."

Edellä esitetyn mukaisesti Mikkelin kaupunki voi nimetä kahdeksan (8) jäsentä  ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto nimeää kahdeksa (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Etelä-Savon  sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon toimikaudelle 2017-2021.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto nimeää kahdeksa (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Etelä-Savon  sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon toimikaudelle 2017-2021.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti jättää asian pöydälle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto nimeää kahdeksan (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon toimikaudelle 2017-2021.

Päätös

Kaupunginvaltuusto nimesi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon yksimielisesti

Varsinaiset jäsenet:

 1. Sirkka Härkönen, lähihoitaja, eläkeläinen
 2. Tapani Korhonen, kiinteistönhoitaja, eläkeläinen
 3. Niina Koponen, henkilöstöasiantuntija, tradenomi yamk
 4. Risto Rouhiainen, kauppatieteiden maisteri
 5. Eero Aho, palomestari, insinööri
 6. Eija Peura, opettaja, TM
 7. Tiia Rautio, SOTE-palveluasiantuntija
 8. Raimo Heinänen, yrittäjä

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Ulla Leskinen, myyjä
 2. Hannu Tullinen, parkettimallienvalmistaja
 3. Niina Kuuva, tohtorikoulutettava, projektipäällikkö
 4. Heino Lipsanen, aluejohtaja, liikuntaneuvos
 5. Juha Vuori, eläkeläinen, vanhempi konstaapeli
 6. Elina Hölttä, YTM, KTM, yrittäjä
 7. Riitta Lappi
 8. Anne Korhola, myyjä

Tiedoksi

Valitut henkilöt, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.