Kaupunginvaltuusto, kokous 28.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Etelä-Savon pelastuslautakunnan jäsenten valinta 2017-2021

MliDno-2017-1233

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntaliiton yleiskirjeessä 11/2017 todetaan

"Yhteinen toimielin on yksi kuntalain tarjoamista mahdollisuuksista kuntien yhteistoiminnan organisoimiseksi. Yhteinen toimielin kuuluu tehtävää hoitavan kunnan, vastuukunnan, organisaatioon. Kunnat voivat sopia, että muut kunnat valitsevat osan yhteisen toimielimen jäsenistä. Yhteinen toimielin on useimmiten lautakunta, mutta voi olla myös esimerkiksi johtokunta.

Jäseninä yhteisessä toimielimessä voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen (esimerkiksi lautakuntaan tai johtokuntaan) vaalikelpoiset henkilöt."

Kaupungin hallintosäännön 12 §:ssä todetaan

"Etelä-Savon pelastuslautakunnassa on 11 jäsentä. Mikkelin toiminta-alueelta valitaan 5 jäsentä, Savonlinnan toiminta-alueelta 4 jäsentä ja Pieksämäen toiminta-alueelta 2 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Mikkelin toiminta-alueeseen kuuluvat: Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju ja Pertunmaa

Savonlinnan toiminta-alueeseen kuuluvat: Enonkoski, Heinävesi, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava ja Puumala.

Pieksämäen toiminta-alueeseen kuuluvat: Joroinen ja Pieksämäki

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan."

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto nimeää Etelä-Savon pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto nimeää Etelä-Savon pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti jättää asian pöydälle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto nimeää Etelä-Savon pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginvaltuusto nimesi Etelä-Savon pelastuslautakuntaan yksimielisesti

Varsinaiset jäsenet:

 1. Kaija Rautiainen, palveluneuvoja, eläkkeellä (Mikkeli), VPJ
 2. Anni Panula-Ontto Suuronen, ympäristösuojelun asiantuntija, FT (Mikkeli)
 3. Jarkko Lunkka, yrittäjä (Mikkeli/Pertunmaa)
 4. Pirkko Luntta, yrittäjä (Mikkeli/Hirvensalmi)
 5. Päivi Matilainen, mielenterveyshoitaja (Mikkeli/Mäntyharju)
 6. Tuomas Loikkanen, ylipalomies, eläkeläinen (Savonlinna), PJ
 7. Veikko Puustinen, erityispeltiseppä (Savonlinna/Punkaharju)
 8. Auvo Kokkonen, teroittaja (Savonlinna/Rantasalmi)
 9. Anna-Maija Häkkinen, rakennusarkkitehti (Sulkava)
 10. Leena Suhonen, yrittäjä (Pieksämäki)
 11. Jaakko Heinonen, insinööri AMK (Pieksämäki)

Henkilökohtaiset varajäsenet

 1. Jonna Kuutsuo, opiskelija (Mikkeli)
 2. Jari Jalkanen, rehtori, KM (Mikkeli)
 3. Minna Hytönen, työvalmentaja (Mikkeli/Mäntyharju)
 4. Riitta Pellava, FK (Mikkeli/Puumala)
 5. Jose Friman, metallimaalari (Mikkeli)
 6. Sanna Reponen, maatilayrittäjä/myyjä (Savonlinna/Sulkava)
 7. Seppo Kosonen, toimitusjohtaja (Savonlinna/Savonranta)
 8. Teemu Kurikka, tuotevalmistaja (Savonlinna/Heinävesi)
 9. Olli Uosukainen, rovasti (Savonlinna/Rantasalmi)
 10. Riitta Ikonen, myynninedistäjä (Pieksämäki/Joroinen)
 11. Mika Venäläinen, messutuottaja (Pieksämäki)

Lisäksi kaupunginvaltuusto nimesi puheenjohtajaksi Tuomas Loikkasen ja varapuheenjohtajaksi Kaija Rautiaisen.

Tiedoksi

Valitut henkilöt, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Etelä-Savon pelastuslautakunta, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.