Kaupunginvaltuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Metsäsairila Oy:n lainatakaus

MliDno-2019-200

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, jonka perustehtävä on lakisääteisten jätehuoltopalveluiden järjestäminen.

Metsäsairila Oy omistaa BioSairila Oy:n yhdessä Etelä-Savon Energia Oy:n ja BioGTS Oy:n konkurssipesän kanssa. BioSairila Oy on ylimääräisessä yhtiökokouksessaan 3.1.2019 päättänyt 5.000.0000,00 euron maksullisesta osakeannista, jossa annetaan merkittäväksi 8 000 kappaletta uusia osakkeita hintaan 625,00 euroa/osake. Osakkeenomistajilla on oikeus merkitä BioSairilan Oy:n uusia osakkeita. Mikäli osakkeenomistaja ei käytä merkintäoikeuttaan, on toisilla osakkeenomistajilla oikeus merkitä merkitsemättä jääneet osakkeet ensisijaisesti omistuksien suhteessa.

Oikeus merkitä BioSairilan Oy:n uusia osakkeita on Metsäsairila Oy:llä (omistusosuus 50 %), Etelä-Savon Energia Oy:llä (omistusosuus 30 %) ja BioGTS Oy:n konkurssipesällä (omistusosuus 20 %). BioGTS Oy:n konkurssipesä on 2.1.2019 ilmoittanut, että se ei osallistu osakeantiin. Etelä-Savon Energia Oy on ilmoittanut 15.1.2019 alustavasti osallistuvansa osakeantiin omistusosuutensa suhteessa eli 1.500.000,00 eurolla. Etelä-Savon Energia Oy:n hallitus päättää osakeantiin osallistumisesta lopullisesti kokouksessaan 29.1.2019.

Metsäsairila Oy:n hallitus on kokouksessaan 9.1.2019 päättänyt osallistua BioSairila Oy:n osakeantiin omalla omistussuhteeseen oikeuttamalla osuudella. Lisäksi Metsäsairila Oy lunastaa BioGTS Oy:n merkitsemättä jäävät osakkeet. Metsäsairilan rahoitustarve osakkeiden merkitsemiseen on 3.500.000,00 euroa.

Metsäsairila Oy on kilpailuttanut osakkeiden oston rahoittamiseksi tarvittavan lainan.

Metsäsairila Oy:n hallituksen valtuuksilla toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat tehneet 16.1.2019 päätöksen hyväksyä Suur-Savo Osuuspankin rahoitustarjouksen seuraavin ehdoin:  

 • Luoton määrä 3.500.000,00 euroa
 • Laina-aika 10 vuotta
 • Lyhennykset ovat puolivuosittain 184 210,53 euroa 31.1.2020 alkaen
 • Viitekorko 6 kk Euribor 360-korko
 • Korkomarginaali 0,32 %-yksikköä yli viitekoron, tarkistus 3 vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoituksesta

Metsäsairila Oy esittää Mikkelin kaupungille lainan takaamista omavelkaisena takauksena 80 % lainan pääomasta. Jäljelle jäävän 20 %:n pääoman osalta Metsäsairila antaa omat tarvittavat kiinteistövakuudet. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Metsäsairila Oy:lle Suur-Savon Osuuspankilta edellä mainituin ehdoin otettavalle 3.500.000,00 euron lainalle omavelkaisen 80 % takauksen eli takaus on 2.800.000,00 euroa. Takauksesta peritään 0,8 % suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä lainan nostoa seuraavan kuukauden alusta. Vuonna 2019 takausprovisio laskutetaan koko pääomasta. Metsäsairila Oy voi suojata lainan omalla päätöksellään korkomarkkinatilanteen huomioiden.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Metsäsairila Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Miettinen ja toimitusjohtaja Sami Hirvonen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Lisäksi merkitään, että Olli Miettinen osallistui asian esittelyyn asiantuntijana, jonka jälkeen hän ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kuvaus

Kokouksen oheismateriaalina on Metsäsairila Oy:n esitys lainasta sekä BioSairila Oy:n liiketoimintasuunnitelman päivitys, jotka ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24 §:n 20. kohdan perusteella.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Metsäsairila Oy:lle Suur-Savon Osuuspankilta edellä mainituin ehdoin otettavalle 3.500.000,00 euron lainalle omavelkaisen 80 % takauksen eli takaus on 2.800.000,00 euroa. Takauksesta peritään 0,8 % suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä lainan nostoa seuraavan kuukauden alusta. Vuonna 2019 takausprovisio laskutetaan koko pääomasta. Metsäsairila Oy voi suojata lainan omalla päätöksellään korkomarkkinatilanteen huomioiden.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Tapani Korhonen esitti valtuutettu Hannu Tullisen kannattamana, että päätökseen tehdään seuraava lisäys: "Edellytetään, että BioSairila Oy:n biokaasulaitoksen sen hetkisestä tilanteesta informoidaan valtuustoa joka toisessa valtuustoon kokouksessa joko infona tai muilla keinoin rakentamisen aikana."

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko lisäys hyväksyä yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Tapani Korhosen esittämää lisäystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 jaa ääntä ja 13 ei ääntä ja 2 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että lisäystä ei hyväksytty päätökseen.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 3.

Valtuutettu Jukka Pöyry esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Merkitään, että valtuutettu Olli Miettinen ilmoitti olevansa esteellinen (Metsäsairila Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. Hänen tilalle kokoukseen saapui varavaltuutettu Jukka Rossi.

Merkitään, että valtuutettu Marja Kauppi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä ja Metsäsairila Oy:n toimitusjohtaja Sami Hirvonen selostivat asiaa kaupunginvaltuustolle.

Tiedoksi

Metsäsairila Oy/Sami Hirvonen, Mikkelin kaupunki/talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy, Suur-Savon Osuuspankki

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33
Käyntiosoite:  Maaherrankatu 9 - 11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 16.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.