Kaupunginvaltuusto, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Valtuustoaloite vuoropysäköintikiellosta

MliDno-2019-348

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jarno Strengell ym. esittivät 28.1.2019 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Asia
Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupungin keskusta - alueella talviaikana vuoropysäköintikiellosta kertovat kyltit muutetaan syksyllä 2019 alkamaan illalla klo 20.00 ja päättymään aamulla klo 08.00. Jos voimassa olevat kunnossapitosopimukset eivät mahdollista muutosta syksyllä 2019, niin muutos otetaan käyttöön kunnossapitosopimuksia uusittaessa.

Lisäksi selvitetään mahdollisuutta peittää talviajaksi tarkoitetut vuoropysäköintikyltit syksyllä ja keväällä, jolloin tienhoidollista tarvetta vuoropysäköintikylteille ei ole.

Perustelut
Useat Mikkelin kaupungin keskusta - alueella toimivat yrittäjät ovat toivoneet muutosta tienvarsilla syksyllä, talvella ja keväällä oleville vuoropysäköintimerkeille.

Talviajan vuoropysäköintikiellon siirtäminen yöaikaan sekä vuoropysäköintimerkkien peittäminen syksyllä ja keväällä, lisäävät päivällä tarvittavia keskusta - alueen pysäköintipaikkoja.

Keskusta - alueen lumenajon keskittäminen ilta- ja aamuaikaan, helpottaa ja nopeuttaa työtä, sillä ruuhkaisimmat liikenneajat ovat klo 07.00-20.00 välillä, joka vaikeuttaa teiden kunnossapitoa.

Työn nopeutuessa kustannukset laskevat.
Ilta- ja yölisistä sekä muista toimenpiteeseen liittyvistä lisäkustannuksista tulee tehdä selvitys.

Jos yöaikaisia vuoropysäköintikieltoja ei noudateta, tulee valvontaa tehostaa.

Aloitteen allekirjoittaneet

Jarno Strengell
Paavo Barck, Markku Aholainen, Tapani Korhonen,
Marita Hokkanen, Soile Kuitunen, Satu Taavitsainen,
Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen,
Jussi Marttinen, Raimo Heinänen, Petri Pekonen,
Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen, Liisa Pulliainen,
Heikki Nykänen, Arto Seppälä, Jukka Pöyry,
Eero Aho, Juhani Oksman"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuussa 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Päivi Turkki, kunnossapitopäällikkö, paivi.turkki@mikkeli.fi
Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin Infra-aluepalvelut käyttää vuoropysäköintiä ensisijaisesti parantaakseen kadun liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. Katujen kunnossapito ei ole tässä tapauksessa ensisijainen syy. Pelastuskaluston esteetön liikkuminen on turvattava kaduilla kaikissa olosuhteissa. Samoin on varmistettava henkilö- ja julkisen liikenteen esteetön kulku. Katujen ja kiinteistöjen hoitovastuulla olevat työt tulevat sen jälkeen.

Vuoropysäköntirajoituksia ei ole ns. kivijalkakauppojen läheisyydessä muualla kuin Vuorikatu 9-11 (6-8) korttelin kohdalla.  Jalkakäytävien lumien poisvienti kiinteistöjen kohdilla kuuluu kiinteistön hoitoon. Mikkelin kaupungilla ei ole muuta keinoa puuttua kiinteistöjen lumien poisvientiin, kuin antaa kehotus. Olemme antaneet kehotuksia pahimpiin kohteisiin; vaihtelevalla menestyksellä. Yksityisen kiinteistön osalta olemme saaneet kiitosta vuoropysäköintirajoituksista, koska lumen auraus ja lumen poisvienti ei ole mahdollista saman yön aikaan. Kiinteistöhuollon kone- ja henkilöstöresursseja tarvitaan ainakin 1,5-kertainen määrä nykyiseen verrattuna, jotta lumen auraus ja lumen poiskuljetus voisi tapahtua samana yönä. Yleisesti lumen pois kuljetusta suoritetaan sellaisina öinä, joina lunta ei tarvitse aurata.

Katuosuudet, joille vuoropysäköintirajoituksia on laitettu, ovat kapeita ja päivittäin liikenne näillä kaduilla on vilkasta. Jotta liikenneturvallisuus päivän vilkkaimpaan aikaan pystytään järjestämään sujuvasti, ainoa vaihtoehto on aamun klo 8.00 seuraavan aamun klo 8.00 toteutettava vuoropysäköintimalli.

Vuoropysäköinti vähentää käytettävissä olevien pysäköintipaikkojen määrää talviaikana, mutta pysäköinnintarkastajien näkemyksen mukaan tällä ei ole ollut keskusta-alueella suurta merkitystä. Keskustassa vuoropysäköintiosuuksia on vain muutamalla kadulla. Pienen kävelymatkan päässä vapaita paikkoja on ollut aina tarjolla.

Suurempi ongelma on lumisena talvena tullut siitä, että lumipenkat ovat kaventaneet ajoratoja poikkeuksellisen paljon ja estäneet pysäköinnin monilla katuosuuksilla. Penkkojen viereen pysäköidyt autot ovat tukkineet liikennettä ja aiheuttaneet vaaratilanteita. Nopeammalla lumipenkkojen poistamisella pysäköintipaikkoja saataisiin enemmän käyttöön ja parannettaisiin liikenneturvallisuutta.  Mikäli vuoropysäköintirajoitukset olisivat voimassa vain yöaikana, ei katuja olisi mahdollista aurata, eikä lumipenkkoja poistaa päiväsaikaan. Yöllä tehtävästä työstä tulisi merkittävää melu- ym haittaa näillä katuosuuksilla asuville.

Mikäli vuoropysäköintimerkkeihin asetettaisiin jokin ylimääräinen aikarajoitus, tulisi merkkiyhdistelmistä monissa kohteissa hyvin vaikeaselkoisia. Kun keskusta-alueella vuoropysäköintiä käytetään yleensä sellaisissa kohteissa, joissa on normaalisti aikarajoitettu pysäköinti, olisi samaan pylvääseen kiinnitettävä sekä vuoropysäköintimerkki ja sen aikarajoitusta osoittava lisäkilpi että normaali pysäköintikielto ja sen aikarajoitus ja mahdollisesti vielä pysäköintikiekon käyttövelvollisuutta tänä aikana osoittava lisäkilpi. On epäselvää, onko tällainen merkkiyhdistelmä edes mahdollinen. Jos merkkinä olisi pelkkä vuoropysäköinti yöaikana, päivällä autoja saisi pysäköidä kadun molemmille puolille ilman aikarajaa. Paikoilla olisi hidas vaihtuvuus ja molemmin puolin lumipenkkojen viereen pysäköidyt autot kaventaisivat ajorataa huomattavasti ja pahimmillaan tukkisivat tien ainakin kookkaammilta autoilta.

Vuoropysäköinnin valvonta yöaikana olisi hankalaa. Kun pysäköintipalveluissa on kaksi kokoaikaista ja kaksi puolipäiväistä tarkastajaa, ei olisi mielekästä ohjata näitä muutenkin vähäisiä resursseja yöaikaiseen pelkkään vuoropysäköintikieltojen valvontaan. Yöaikana ei juuri muuta virheellistä pysäköintiä tapahdu, kun maksullinen pysäköinti ja aikarajoitukset ja kiekonkäyttövelvollisuus koskevat yleensä vain päiväsaikaa. Yövalvonta olisi pois päiväajan valvonnasta, joka kuitenkin on paljon tärkeämpää. Lisäksi yövalvonta vaatisi tarkastajien työn muuttamista vuorotyöksi ja yöaikana ei pysäköintipalveluiden turvallisuusohjeiden mukaan voi tehdä kuin parityöskentelyä. Poliisin resurssit eivät riitä pysäköintikieltojen valvomiseen eikä voi olettaa, että poliisi lisäisi yöaikaista valvontaa vuoropysäköinnin takia.

Edellä kerrotuilla perusteilla vuoropysäköintikäytäntöä ole syytä muuttaa. Kunnossapidossa pyritään siihen, että kieltomerkit poistetaan keväällä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olosuhteet (lumisade, liukkaus, hiekan poisto) eivät enää vaadi pysäköinnin rajoittamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä olevan lausunnon vastauksena tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Päivi Turkki, kunnossapitopäällikkö, paivi.turkki@mikkeli.fi
Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan selvityksen valtuutettu Jarno Strengellin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Markku Aholaisen kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun, koska 

 • päätösesityksessä ei kerrota Mikkelin vuoropysäköintipaikkoja, määriä tai kuinka vuoropysäköintipaikkojen määrät ovat vuosien aikana kasvaneet,
 • päätösesityksestä ei myöskään selviä vuoropysäköintialueiden talvikunnossapidon sopimusten määrää, sisältöä tai laadunvalvontaa eikä sitä onko talvikunnossapidon laatu huonontunut, pysynyt samana tai parantunut  esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana,
 • päätösesityksessä ei myöskään ole laskelmia esitetyistä lisäkustannuksista nykyisen talvivuoropysäköinnin muuttamisesta aloitteen mukaisesti keskusta-alueen yrittäjien toivomassa muodossa yöaikaan,
 • päätösesitys on vajavainen ja perustuu arvailuihin, luottamushenkilöt eivät voi tehdä oikeaan tietoon perustuvaa päätöstä asian suhteen,
 • edellä mainitut lisätiedot ovat tärkeitä myös kunnossapidon palvelusopimuksia uusittaessa.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jarno Strengellin esitys asian palauttamiesta uuteen valmisteluun hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että Olkkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja hänen tilalleen kokoukseen saapui varajäsen Jaakko Väänänen.

Valmistelija

Maini Väisänen, kaupungininsinööri, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Katualueella ja kaupungille kuuluvilla pysäköintialueilla olevat pysäköintipaikat kuuluvat kaupungin kunnossapidon talviaurauksiin. Pääsääntöisesti kadun varren pysäköintipaikkojen reunoissa olevat lumivallit (ajoradan ja jalkakäytävän välissä) kuuluvat kiinteistöjen poistettaviksi kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaisesti, lukuun ottamatta kevyenliikenteen vieressä olevia lumivalleja.

Uusia vuoropysäköintikatuosuuksia v. 2018-2019 oli seuraavasti:

 • Kappalaisenkatu
 • Keltasirkunkatu välillä Launialankatu - Peurankatu
 • Vehkaraitti
 • Sammonkatu välillä Otavankatu – Nuijamiehenkatu
 • Porrassalmenkatu välillä Pirttiniemenkatu - Kivisakasti
 • Lönnrotinkatu välillä Savilahdenkatu - Vuorikatu
 • Linnankatu välillä Mannerheimintie- Porrassalmenkatu (asennetaan vasta kun
 • Siilon purkutyömaasta johtuvat liikennejärjestelyt ovat päättyneet)
 • Pirttiniemenkatu välillä Maaherrankatu - Päämajankatu
 • Arkistokatu välillä Pirttinimenkatu - Olkkolankatu
 • Kansankatu välillä Pirttiniemenkatu - Olkkolankatu
 • Olkkolankatu välillä Maaherrankatu – Kansankatu
 • Puistokatu välillä Yrjönkatu - kääntöpaikan alku
 • Pietarinkatu välillä Savilahdenkatu - Vuorikatu
 • Linnamäenkatu


Pääosin uudet vuoropysäköinnit koskivat ydinkeskustan ulkopuolista aluetta.

Talvikunnossapitotyöt  (laatu ja hinta) on vuodesta 2009 alkaen kilpailutettu ulkopuolisella urakkasopimuksella. Laatukriteerit on hyväksytty teknisessä lautakunnassa. Kaupungin talvihoidon nykyinen laatu, koskien pysäköintipaikkojen aurausta ja lumenpoistoa, on urakkasopimuksen mukainen ja pysynyt viimeiset kymmenen vuotta samana. Viimeisen kymmenen vuoden aikana autoilu on lisääntynyt ja autojen koko kasvanut, mikä näkyy pysäköintipaikkojen kapeutena suhteessa uusiin autoihin.

Kaupungin urakoitsijalta saaman tiedon mukaan, pelkästään kaupungille kuuluvien nykyisten vuoropysäköintipaikkojen muuttaminen yövuoropysäköintiaikaan maksaa lisää 100 000-160 000€, riippuen talven lumimäärästä ja sadannantiheydestä. Esim. talvi 2018-19 oli sadannan suhteen kallis.

Liitteenä kartta, jossa näkyy kaupungin vuoden 2018-19 vuoropysäköintipaikat. Viimeisen kymmenen vuoden aikana keskustan alueen pysäköintipaikkojen lukumäärä on kasvanut reilusti tori- ja sairaalaparkin johdosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä olevan lausunnon vastauksena tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi edellä olevan vastauksen valtuutettu Jarno Strengellin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi edellä olevan vastauksen valtuutettu Jarno Strengellin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että varavaltuutettu Jere Liikanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.