Kaupunginvaltuusto, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Lisämäärärahaesitys Päämajatalon vesikaton uusimiseen

MliDno-2015-2230

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Päämajatalon vesikatto on teknisen käyttöikänsä päässä. Rakennuksessa tapahtui kevättalven 2019 aikana vesivuotoja sekä tilapalveluiden että Päämajamuseon puolella. Päämajatalon korjaustyöt ovat tällä hetkellä suunnitteilla keväällä 2021 avattavan Sodan ja rauhan keskus Muistin käyttöön. Katon kunnostus on syytä toteuttaa ennen tiedekeskus Muistin sisäpuolisia korjauksia, koska nykyinen kattorakenne on riskialtis uusille vesivuodoille. Katon uusinta ja korjaus on toteutettava rakennuksen käyttötarkoituksesta riippumatta, sillä rakennuksella on tulevassa asemakaavassa rakennussuojeluvelvollisuus.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen 29.5.2019 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjoukset Päämajatalon vesikaton korjauksesta ja uusinnasta. Rakennuksen kolmikerroksisen osan vesikatto uusitaan kokonaisuudessaan. Yksikerroksisen puurakennuksen vesikatto kunnostetaan ja pinnoitetaan.  Katon korjaustyöt on tarkoitus aloittaa elo-syyskuun vaihteessa 2019 ja työt valmistuvat maaliskuussa 2020.

Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, mutta ei EU-kynnysarvoa. Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa ja tarjouspalvelussa 29.5.2019.

Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on halvin hinta. Laatutekijät on asetettu vähimmäisvaatimuksena sekä tarjoavan yrityksen että käytettävän työnjohdon osalta.

Määräaikaan 5.8.2019 kello 12:00 mennessä urakkatarjouksen antoivat seuraavat toimijat:

Pelhane Oy, Rakennustoimisto Aripe Oy, Rkl Avikainen Oy ja Rakennus Alakangas Oy.

Vesikaton uusimiselle ei ole määrärahavarausta vuoden 2019 investointiohjelmassa. Vesikattotyölle haetaan lisämääräraha kaupunginvaltuustolta elokuussa 2019. Hankkeen kustannusarvio on 0,5 M€.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hylkää Päämajatalon vesikaton korjauksen ja uusinnan edullisimman urakkatarjouksen Rakennus Alakangas Oy. Hylkäämisen syynä on tarjouspyynnössä määritetyn vähimmäisvaatimuksen täyttymättä jääminen tarjoajan referenssien osalta (Hankintalaki 83 §).

Kaupunginhallitus hyväksyy Päämajatalon vesikaton korjauksen ja uusinnan tarjouksen Rkl Avikainen Oy 406 490 euroa (alv 0 %) sekä myöntää hankkeelle aloitusluvan ja oikeuttaa tilapalvelut solmimaan urakkasopimuksen edellä hyväksytyn urakoitsijan kanssa normaalein sopimusehdoin.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää hankkeelle lisämäärärahan 500 000 euroa vuodelle 2019. Investoinnin ja sen aloittamisluvan ehtona on, että haettava lisämääräraha myönnetään.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Päämajatalon vesikaton korjaus ja uusinta hankkeelle 500 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutettu Jyrki Koivikko saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana ja varavaltuutettu Hannu Toivonen poistui kokouksesta.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, talouspalvelut, Meidän IT ja talous/kirjanpito, tilapalvelut/Jarkko Hyttinen, Saija Himanen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33
Käyntiosoite:  Maaherrankatu 9 - 11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.