Kaupunginvaltuusto, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Eron myöntäminen Veli Liikaselle kaupunkiympäristölautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen

MliDno-2017-1229

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Veli Liikanen on lähettänyt 9.8.2019 sähköpostilla seuraavan eropyynnön:
"Pyydän Mikkelin kaupunginvaltuustoa myöntämään minulle eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta. Eroanomuksen syynä on uusi aikaavievä päivätyöni puoluesihteerinä Helsingissä."

Kaupunkiympäristölautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017 -​ 2021 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Siitari Keijo,​ maanviljelijä,​ yliluutnantti evp.
 2. Väänänen Jaakko,​ maaseutuyrittäjä,​ eläkeläinen
 3. Strandman Jaana,​ erityisopettaja,​ kasvatustieteen maisteri
 4. Kauppi Marja,​ fysioterapeutti,​ yrittäjä
 5. Hokkanen Marita,​ opettaja
 6. Vartiainen Jaana,​ lastentarhanopettaja
 7. Tullinen Hannu,​ parkettimallienvalmistaja
 8. Himanen Markku,​ tietoliikenneasentaja,​ eläkeläinen
 9. Puhakka Paavo,​ DI
 10. Gråsten-Tarkiainen Tarja, herastuomari, Venäjä-ekspertti
 11. Himanen Vesa,​ laitosmies,​ VPJ
 12. Liikanen Veli,​ nuorisotutkija,​ PJ
 13. Hakala Kerttu,​ luontokeskuksen toiminnanohjaaja


Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Taskinen Terhi,​ FM,​ metsätalousyrittäjä
 2. Panula-​Ontto-​Suuronen Anni,​  FT,​ ympäristönsuojelun asiantuntija
 3. Partio Keijo,​ maatalousyrittäjä,​ eläkeläinen
 4. Pöntinen Risto,​ yrittäjä
 5. von Pandy-​Seurujärvi Katariina,​ sairaanhoitaja (AMK)
 6. Rautiainen Kaija,​ palveluneuvoja,​ eläkeläinen
 7. Pulkkinen Esa,​ yrittäjä
 8. Ruotsalainen Raimo,​ asiantuntija,​ eläkeläinen
 9. Salonen Veli-​Pekka,​ toimitusjohtaja,​ yrittäjä
 10. Kultanen Kirsi,​ sairaanhoitaja,​ KM
 11. Korhola Anne,​ myyjä
 12. Pylvänäinen Anni,​ opiskelija
 13. Heikkilä Pekka,​ vastaava suojelubiologi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Veli Liikaselle hänen pyytämänsä eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää kaupunkiympäristölautakunnalle uuden puheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Veli Liikaselle hänen pyytämänsä eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto nimeää kaupunkiympäristölautakunnalle uuden puheenjohtajan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Veli Liikaselle ja valitsi hänen sijaansa kaupunkiympäristölautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi luonnonsuojelupäällikkö Pekka Heikkilän sekä valitsi Kerttu Hakalan varajäseneksi filosofian maisteri Vesa Rouhiaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Veli Liikanen, valittu jäsen, valittu varajäsen, nimetty puheenjohtaja, kaupunkiympäristölautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33
Käyntiosoite:  Maaherrankatu 9 - 11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.