Kaupunginvaltuusto, kokous 23.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Valtuustoaloite sinisen biotalouden osaamiskeskuksen perustamisesta Mikkeliin (lisäpykälä)

MliDno-2017-235

Kuvaus

Valtuutettu Tapani Korhonen ym. esittivät 23.1.2017 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Suomessa kiinnitetään yhä enenevässä määrin huomiota vesiluonnonvarojen monipuoliseen hyödyntämiseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Erityisesti vesiin liittyvää tutkimusta, koulutusta, teknologiaa sekä näihin liittyviä vientimahdollisuuksia on viime aikoina korostettu. Suomella on nähty olevan hyvät mahdollisuudet maailmanlaajuisten vesiongelmien ratkaisijana. Puhutaan ns. sinisestä biotaloudesta, joka on osa Suomen hallituksen biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen kärkihankekokonaisuutta. Siniseltä biotaloudelta odotetaan paljon, kehittämissuunnitelma on laadintavaiheessa ja Suomesta on käynnistetty vesiteknologina vientiohjelma.

Maailmanpankin ennusteen mukaan vesisektorin investoinnit kehittyvissä maissa tulevat olemaan yli 3 000 miljardia dollaria vuoteen 2023 mennessä eli enemmän kuin muiden, puhtaaseen teknologiaan liittyvien investointien määrä yhteensä.

Kunnilla ja valtiolla on perinteisesti ollut keskeinen rooli vesitoimijoina mm. vesihuoltopalvelujen järjestäjinä, vesiensuojelun edistäjinä ja vesihuoltohankkeisiin liittyvän hankerahoituksen järjestäjinä. Maakuntien perustaminen tulee väistämättä vaikuttamaan nykyisiin toimintatapoihin. Organisaatiot yhdistyvät ja maakunnat saavat vastatakseen enenevässä määrin myös rahoitukseen liittyviä tehtäviä. Toisaalta valtiolta saatavat suorat, hankekohtaiset tukimahdollisuudet päättyvät. Eri toimijoiden, kunnat mukaan lukien, on sopeuduttava muuttuvaan tilanteeseen ja luotava edellytyksiä jatkaa kehitystyötään yhdessä maakuntaorganisaation kanssa niin että kuntakohtaisten etujen lisäksi hankkeilla saadaan aikaan myös merkittäviä maakunnallisia hyötyjä.

Siniseen biotalouteen keskeisesti liittyvät osatekijät on Mikkelissä jo hyvin tunnistettavissa. Puhtaat ja runsaat vesistöt, osaava yritystoiminta, korkeatasoinen vesitutkimus ja -koulutus, jäte- ja energiahuollon hankkeet sekä vesihuollon palvelut uusine ratkaisuineen luovat poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat sinisen biotalouden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Uudet vientimahdollisuudet ja maakunnallisten vaikutusten huomioiminen edellyttävät kuitenkin vielä nykyistä tiiviimpää yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kesken.

Tavoitteet vesiluonnonvarojen tehokkaammasta hyödyntämisestä sekä vesivientiin tähtäävän yritystoiminnan laajentamisesta ja lisäämisestä yhdessä maakuntauudistuksen kanssa edellyttävät eri toimijoilta uudenlaista osaamista ja toimintatapoja. Toiminnan tulisi olla pitkäjänteistä. Yksi ratkaisumalli voisi olla ”Sinisen biotalouden osaamiskeskus”. Osaamiskeskuksen toimintapohjan muodostaisi verkosto, joka tuottaisi niitä tehtäviä ja palveluja jotka tukevat ja hyödyttävät maakunnan eri toimijoita omissa tehtävissään. Tavoiteltavaa olisi että palvelut tuotetaan pääosiltaan digitaalisina eikä uusia, kiinteitä organisaatioita muodosteta. Toiminnalle olisi tunnusomaista skaalautuvuus ja nopea muutoskyky.

Osaamiskeskuksen muut tehtävät voisivat liittyä esimerkiksi kansainväliseen markkinointiin, referenssikohteiden esittelyyn, hanke- ja tutkimusarkistojen ylläpitoon ja tiedonjakoon sekä yritysvierailujen koordinointiin.

Mikkelissä 23.1.2017

Tapani Korhonen
Marianne Huoponen, Arto Seppälä, Markku Turkia,
Petri Pekonen, Ari Kuikka, Jaana Vartiainen,
Hannu Tullinen, Marita Hokkanen, Kalle Nieminen,
Raine Lehkonen, Markku Aholainen, Paavo Barck,
Petri Tikkanen, Heikki Pyrhönen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.