Kaupunginvaltuusto, kokous 23.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Valtuustoaloite Waltti-kortista

MliDno-2016-2125

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutetut Paavo Barck ja Tapani Korhonen esittivät 10.10.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Joukkoliikenteen Waltti lippujärjestelmä on periaatteessa erittäin hyvä. Kuitenkin sen toteuttamisessa on käyttäjän kannalta ollut koko ajan hankaluutena sekä aikataulujen että Waltti-kortin hankinnan vaikea saatavuus ja varsin sekava informointi kortin käytöstä.

Aikataulut on saatavilla vain esittelylehtisestä ja netistä. Mitä sitten, kun joku lähtee vanhasta muistista linja-autoasemalle ja yrittää saada selville, milloin lähtee esim. Anttolan bussi. Aikatauluja ei saa Matkahuollosta eikä nettiä ole käytettävissä. Miten käy satunnaisen matkailijan? Matka jää tekemättä.

Esittelylehtisen ja netin tekstit ovat vaikeaselkoisia ja tavallisen käyttäjän on vaikea saada selkoa lippujen käytöstä. Teksti on ilmeinen kirjoituspöytäversio.

Edellä esitettyihin vedoten esitämme, että Mikkelin kaupunki ja Ely-keskus ryhtyvät välittömästi toimenpiteisiin ja neuvotteluihin muiden yhteistyökumppaneiden kanssa niin, että aikataulut ovat linja-autoasemalla saatavilla ja seuraavaa esittelylehtistä tehtäessä se luetutetaan tavallisella kansalaisella selkokieliseksi, jossa selviää esim., mikä ero on henkilö- tai haltijakohtaisella lipulla ja kuka saa seniorikortin ja mille linjoille. Samoin tulee korttijärjestelmä yksinkertaistaa yhdeksi kaikkeen soveltuvaksi kortiksi.

Hetimmiten tulee käyttäjille informoida edellä mainitut aikataulut ja lippujärjestelmät siten, että ne ovat helposti saatavilla ja ymmärrettävissä esim. yksityiskohtaisella lehdistötiedotteella.

Tätä aloitetta ei tule vatuloida virastoissa, vaan aikataulut tulee saattaa linja-autoasemalle mitä pikimmiten ja tietoa järjestelmästä on ymmärrettävässä muodossa saatavilla kaikille kulkijoille.

Mikkelin Anttola

Paavo Barck
Tapani Korhonen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Päivi Toivari, logistiikkapäällikkö, paivi.toivari@mikkeli.fi

Kuvaus

Teknisen toimen selvitys:

"Joukkoliikenteen Waltti-lippujärjestelmästä on tehty valtuustoaloite koskien tiedottamista ja Waltti-lipun käytön laajentamista koskemaan kaikkea joukkoliikennettä. Aloitteessa edellytetään Mikkelin kaupungin ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen aloittavan neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa aikataulutiedottamisen laajentamisesta myös heidän toimipisteisiinsä.

Waltti-lippujärjestelmä on valtakunnallinen joukkoliikenteen lippujärjestelmä, jonka Mikkelin kaupunki otti käyttöön 1.6.2016. Tuolloin ns. Waltti-liikenteenä aloitti Mikkelin kaupungin ylläpitämä joukkoliikenne. Waltti-lippu laajeni myös Pohjois-Savon Ely-keskuksen liikenteeseen 6.6.2016 alkaen. Näiden lisäksi alueella on ns. markkinaehtoista joukkoliikennettä. Asiointi- ja neuvontapisteenä toimii keskitetysti Mikkelin kaupungin Asiointipiste.

Tällä hetkellä Waltti-liikenteiden aikataulujulkaisut hoidetaan yhteistyössä kaupungin ja Ely-keskuksen kanssa. Neuvotteluja Matkahuollon Mikkelin toimipisteen kanssa aikatauluneuvonnasta on käyty, mutta toistaiseksi tuloksetta.

Mikkelin kaupunki järjesti 23.9.2016 joukkoliikenteen teemapäivän, jolloin esiteltiin ja jaettiin tietoa Waltti-lipusta ja kaupungin joukkoliikenteestä. Kaikessa neuvonnassa asiakas pyritään ohjaamaan asiointipisteeseen sekä kaupungin tai Ely-keskuksen www-sivuille. Aikataulujulkaisuja on saatavilla kaupungin palvelupisteissä, mm. kirjastoissa sekä liikennöitsijöiden autoissa, joissa myös kuljettajat opastavat ja neuvovat asiakkaita.

Mikkelin kaupunki sekä Ely-keskus toimittavat waltti-aikataulujulkaisuja matkakeskukselle asiakkaiden saataville. Matkahuolto on yksityinen taho, joka rahoittaa liikennöitsijäsopimusten kautta aikataulu- ym. palvelun. Mikkelin kaupungilla ei ole Matkahuollon kanssa sopimusta aikataulupalvelusta, joten aikataulujulkaisuja ei saada jakoon Matkahuollon kautta. Kaupunki etsii kuitenkin jatkuvasti uusia tiedottamiskanavia asiakkaiden palvelemiseksi. Kaupunki on marraskuussa päättänyt liittyä v. 2017 aloittavaan valtakunnalliseen Digitransit -reittioppaaseen, jossa aikataulu- ja reittitiedot ovat reaaliaikaisesti saatavilla. Järjestelmään voivat liittyä muutkin kuin Waltti-liikennettä tarjoavat liikennöitsijät."

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta antaa yllä olevan selvityksen Waltti-liikennettä koskevaan valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Päivi Toivari, logistiikkapäällikkö, paivi.toivari@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen toimen selvityksen valtuutettujen Paavo Barckin ja Tapani Korhosen valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen toimen selvityksen valtuutettujen Paavo Barckin ja Tapani Korhosen valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.