Kaupunginvaltuusto, kokous 23.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:n lainan maksuohjelman muutos

MliDno-2017-80

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan vanhustentaloyhdistys ry on purkautunut 12.4.2016 ja sen omaisuus ja hallinto sekä lainat ja velat kaikkinensa ovat siirtyneet Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:lle. Toiminta jatkuu Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:n nimissä. Yhdistys keskittyy omistamiensa vuokra-asuntojen ja muiden tilojen ylläpitämiseen ja vuokraamiseen vanhuksille ja muille, kunkin asuntokohteen mukaisille asukasryhmille.

Yhdistyksellä on 151 asuntoa seuraavasti: Rauhantie 4, Anttola (10 kpl), Rinnetie 3 ja 5 , Anttola (22 kpl), Taipaleentie , Anttola (6 kpl), Hevoshaantie , Rantakylä (10 kpl), Hämäläistentie, Otava (20 kpl), Jokipolku; Rantakylä (14 kpl), Naistingintie, Rantakylä (46 kpl), Pahnakuja, Rantakylä (9 kpl) ja Suonsaari (14 kpl).

Anttolan vanhustentaloyhdistys ry:lle on myönnetty kaupungin ns. tertiääri/ kolmoissijalainaa yhdistyksen asuinkiinteistön Rauhantie 4 rakentamiseksi.  Kolmoissijalaina on erääntynyt maksettavaksi vuonna 2016, kun valtiokonttorin laina on sen lainaohjelman mukaisesti tullut maksetuksi. Kaupunki on lähettänyt yhdistykselle 30.6.2016 eräpäivällä laskun kolmoissijalainan erääntymisestä yhdistyksen Rauhantie 4 kiinteistön osalta; laina 31.139,15 + korko 778,48 euroa, yhteensä 31.917,63 euroa.

Yhdistys ja Rauhantie 4 on siirtynyt Reim Isännöinnille vuonna 2015. Reim Isännöinnin toimitusjohtaja on asumisyksikön ja yhdistyksen heikkoon taloudelliseen tilaan perustuen esittänyt, että kolmoissijalainasta laadittaisiin uusi maksuohjelma.

Perusteluna maksuohjelman muutokselle isännöitsijä on esittänyt, että yhdistyksen taloudellinen asema on asuntojen tyhjäkäynnin johdosta heikentynyt vuoden 2016 aikana, vaikka kohteisiin Hevoshaantie ja Pahnakuja on saatu toimintoja neuvotelluksi.  Anttolan Rauhantien asumisyksikön asuntojen käyttöaste vuonna 2016 on ollut 56 %:n tasoa eli vain noin puolet asunnoista on ollut vuokrattuna.

Talousjohtaja on pyytänyt maksuohjelman muutosesityksen perusteella isännöitsijältä selvityksen yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta, Rauhantie 4 vuokraustilanteesta ja maksusuunnitelman erääntyneen lainan maksulle. Selvitysten perusteella isännöitsijän kanssa käydyissä neuvotteluissa päädyttiin kymmenen vuoden maksuohjelmaan siten, että vuosittain yhdistys maksaa kymmenesosan lainasta korkoineen Mikkelin kaupungille.

Lainapääoma on 31.139,15 euroa. Vuotuinen lainapääoman lyhennys 3.113,92 euroa maksetaan kahdessa erässä 30.6. ja 31.12 vuodesta 2017 alkaen. Vuotuinen lainakorko 1.1.2017 alkaen on 4 % jäljellä olevasta pääomasta. Vuoden 2016 lainakorko laskutetaan erikseen aiemman sopimuksen mukaisesti. Talouspalvelut laatii lainalle maksuohjelman muutoksen siten, että viimeinen maksuerä on 31.12.2026.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:n erääntyneen tertiäärilainan 31.139,15 euroa kymmenen vuoden maksuohjelmaksi siten, että vuosittain yhdistys maksaa kymmenesosan lainasta vuotuisine korkoineen Mikkelin kaupungille. Lainan korko on 4 %. Lainan ensimmäinen erä korkoineen maksetaan 30.6.2017. Vuoden 2016 lainakorko laskutetaan erikseen aiemman sopimuksen mukaisesti. Talouspalvelut oikeutetaan laatimaan maksuohjelman muutos.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:n erääntyneen tertiäärilainan 31.139,15 euroa kymmenen vuoden maksuohjelmaksi siten, että vuosittain yhdistys maksaa kymmenesosan lainasta vuotuisine korkoineen Mikkelin kaupungille. Lainan korko on 4 %. Lainan ensimmäinen erä korkoineen maksetaan 30.6.2017. Vuoden 2016 lainakorko laskutetaan erikseen aiemman sopimuksen mukaisesti. Talouspalvelut oikeutetaan laatimaan maksuohjelman muutos.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutetut Keijo Siitari ja Tapani Korhonen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Tiedoksi

Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.