Kaupunginvaltuusto, kokous 21.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2015

MliDno-2016-656

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota (KuntaL 110§). Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamisesta.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Varainhoitovuoden aikana talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään määrärahamuutoksina. Varainhoitovuoden päätyttyä talousarvion määrärahan ylitys menojen ja alitus tuloarvioiden kohdalla on hyväksytettävä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä. Muutokset (menojen ylitysoikeudet ja tulojen alitusoikeudet) vuoden 2015 talousarvioon:

Käyttötalous
Keskusvaalilautakunnan menot ylittyivät 0,002 milj. euroa. Menojen ylitys johtui kokous- ja muiden palkkioiden ylittymisestä.

Kaupunginvaltuuston menot ylittyivät 0,022 milj. euroa valtuustosalin työpisteiden sähköistyksestä ja äänentoistojärjestelmän laitehankinnoista ja asennuksista johtuen.

Konsernipalveluiden tulot alittuivat 0,983 milj. euroa muiden myyntituottojen, tukien ja avustusten sekä muiden toimintatuottojen alittuessa.

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan tulot alittuivat 0,014 milj. euroa kunnilta saatujen yhteistoimintakorvausten jäätyä alle talousarvion.

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan menot ylittyivät 4,817 milj. euroa aikaisemmin myönnettyjen lisämäärärahojen lisäksi. Tulot ylittyivät 2,892 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta on oman toiminnan osalta nettositova ja erikoissairaanhoidon osalta bruttositova yksikkö. Oman toiminnan osalta menot ylittyivät 4,018 milj. euroa ja tulot ylittyivät 2,892 milj. euroa. Toimintakatteen ylitys oli 1,126 milj. euroa sosiaalipalveluiden itsenäistymisvarojen uudelleen järjestelyistä (0,3 milj. euroa), terveyspalveluiden akuuttiosaston laboratoriopalveluiden ostoista (0,3 milj. euroa) ja lomapalkkajaksotusta koskevasta toimintatavan muutoksesta (0,5 milj. euroa) johtuen. Erikoissairaanhoidon menot ylittyivät aikaisemmin myönnettyjen lisämäärärahojen lisäksi 0,8 milj. euroa Esper- ja Esso- hankkeiden sähköisten palveluiden kehittämiseen liittyvistä kuntaosuuksista johtuen.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan menot ylittyivät 0,117 milj. euroa palveluiden sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoista johtuen. Tulot alittuivat 0,006 milj. euroa.

Teknisen lautakunnan menot ylittyivät yhteensä 2,012 milj. euroa. Rakennusten purkukustannusten sekä tonttien maanparannuksen kirjaamisessa on noudatettu uusia ohjeita ja ne on kirjattu käyttötalouteen (talousarviossa investoinneissa). Purkukustannusten osalta aiheutui käyttötalousmenoja noin 0,188 milj. euroa ja Kirkonvarkauden alueen maanparannuskustannuksesta noin 2,3 milj. euroa. Määrärahat säästyivät investoinneista.

Maaseutu- ja tielautakunnan tulot alittuivat 0,768 milj. euroa. Valtio maksaa kokonaisuudessaan lomituspalveluiden menot (pl. lomituspalveluiden hallinto), tulot toteutuvat siis aina menojen suhteessa. Lomituspalveluita ei tuotettu suunnittelussa laajuudessa, jolloin sekä menot että tulot alittuivat.

Rakennuslautakunnan tulot alittuivat 0,104 milj. euroa. Myyntituotot ja muihin toimintatuottoihin kuuluvat pysäköintivirhemaksut alittuivat.

Investoinnit
Kunta ERP toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan osoitetut investointimäärärahat (menot) ylittyivät 0,141 milj. euroa myönnettyjen lisämäärärahojen lisäksi.

Maanmyyntitulot alittuivat 0,152 milj. euroa. Investointiosan maa- ja vesialueiden myyntiä koskeviin tuloihin esitettiin vähennystä 2,0 milj. euroa lokakuun seurannan yhteydessä. Yleinen talouden alavire ja epävarmuus heijastuu rakentamisen investointien määrään.

Rakennusten myyntivoitot alittuivat 0,218 milj. euroa.

Etelä- Savon pelastuslaitoksen investointitulot alittuivat 0,785 milj. euroa. Hankintaan osoitetut investointimäärärahat (menot) alittuivat vastaavasti 0,892 milj. euroa.

Tilakeskuksen peruskorjausinvestoinnit ylittyivät 0,002 milj. euroa (netto) ja muiden rakennusinvestointien tulot alittuivat 0,033 milj. euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2015 menoihin ylitysoikeuden ja tuloihin alitusoikeuden:

 • Keskusvaalilautakunnan menojen ylitys 0,002 milj. euroa
 • Kaupunginvaltuuston menojen ylitys 0,022 milj. euroa
 • Konsernipalveluiden tulojen alitus 0,983 milj. euroa
 • Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan tulojen alitus 0,014 milj. euroa
 • Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan toimintakatteen ylitys 1,126 milj. euroa oman toiminnan osalta ja menojen ylitys 0,8 milj. euroa erikoissairaanhoidon osalta
 • Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan menojen ylitys 0,117 milj. euroa ja tulojen alitus 0,006 milj. euroa
 • Teknisen lautakunnan menojen ylitys 2,012 milj. euroa
 • Maaseutu- ja tielautakunnan tulojen alitus 0,768 milj. euroa
 • Rakennuslautakunnan tulojen alitus 0,104 milj. euroa
 • Investoinnit KuntaERP menojen ylitys 0,141 milj. euroa
 • Investoinnit Maa- ja vesialueiden myynti tulojen alitus 0,152 milj. euroa
 • Investoinnit Rakennusten myynti (voitto) tulojen alitus 0,218 milj. euroa
 • Etelä- Savon pelastuslaitoksen investointitulojen alitus 0,785 milj. euroa
 • Tilakeskuksen peruskorjausinvestointien ylitys 0,002 milj. euroa ja muiden rakennusinvestointien tulojen alitus 0,033 milj. euroa

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2015 menoihin ylitysoikeuden ja tuloihin alitusoikeuden:

 • Keskusvaalilautakunnan menojen ylitys 0,002 milj. euroa
 • Kaupunginvaltuuston menojen ylitys 0,022 milj. euroa
 • Konsernipalveluiden tulojen alitus 0,983 milj. euroa
 • Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan tulojen alitus 0,014 milj. euroa
 • Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan toimintakatteen ylitys 1,126 milj. euroa oman toiminnan osalta ja menojen ylitys 0,8 milj. euroa erikoissairaanhoidon osalta
 • Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan menojen ylitys 0,117 milj. euroa ja tulojen alitus 0,006 milj. euroa
 • Teknisen lautakunnan menojen ylitys 2,012 milj. euroa
 • Maaseutu- ja tielautakunnan tulojen alitus 0,768 milj. euroa
 • Rakennuslautakunnan tulojen alitus 0,104 milj. euroa
 • Investoinnit KuntaERP menojen ylitys 0,141 milj. euroa
 • Investoinnit Maa- ja vesialueiden myynti tulojen alitus 0,152 milj. euroa
 • Investoinnit Rakennusten myynti (voitto) tulojen alitus 0,218 milj. euroa
 • Etelä- Savon pelastuslaitoksen investointitulojen alitus 0,785 milj. euroa
 • Tilakeskuksen peruskorjausinvestointien ylitys 0,002 milj. euroa ja muiden rakennusinvestointien tulojen alitus 0,033 milj. euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Kunnan Taitoa/kirjanpito, PwC Julkistarkastus Oy/Elina Hämäläinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.