Kaupunginvaltuusto, kokous 21.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Rahulan koulun lakkaaminen 1.8.2016 alkaen

MliDno-2016-480

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.1.2013 § 16 Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman. Sen toimenpiteissä todetaan, että vuonna 2013 tehdään koulu- ja päiväkotiverkkoselvitys. Tavoitteena ovat toimivat yksiköt, joissa toisaalta henkilöstöresurssia voidaan kohdentaa paremmin, henkilöstön on mahdollista erikoistua paremman palvelun toteuttamiseksi ja toisaalta saada säästöä käyttötalousmenoissa.

Mikkelin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen päivitetty palveluverkkoselvitys käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 15.10.2015 ja kaupunginhallituksessa 12.10.2015.

Siinä esitetyn alustavan aikataulutuksen mukaan Rahulan koulua esitetään yhdistettäväksi Sairilan kouluun 1.8.2017 alkaen.

Budjettikäsittelyn yhteydessä marraskuussa 2015 kaupunginvaltuuston päättämä säästövelvoite on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta niin suuri (säästövelvoite on 596 000 euroa enemmän kuin lautakunnan talousarvioesitys), että Rahulan koulun yhdistymisen aikataulua on aikaistettava tapahtuvaksi jo 1.8.2016. Sairilan koulu sijaitsee noin 6 kilometrin päässä Rahulan koululta. Sairilan koulun oppilasmäärä on laskenut siinä määrin, että tilankäyttöä on mahdollista tehostaa siten, että Rahulan koulun oppilaat sijoitetaan jatkossa Sairilan kouluun.

Rahulan koululla järjestetään asiaan liittyvä kuulemistilaisuus ti 23.2.2016.

Rahulan ja Sairilan koulujen oppilasennusteet liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se lakkauttaa Rahulan koulun 1.8.2016.

Lisäksi todetaan, että yhteistoimintamenettelyn mukainen koulun henkilöstön kuuleminen pidetään ennen valtuuston päätöksen tekoa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Janne Strengellin, Sari Rautiaisen ja Markku Paukun kannattamana, että Rahulan koulun lakkauttamisen varhennusta 2016 ei toteuteta. Asiaan palataan vuoden 2017 budjetin valmistelussa.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko ja Eeva Vihermäki), yhdeksän (9) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Susanna Rusakko, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt, Markku Paukku, Jarkko Sanisalo, Janne Strengell ja Henna Kauria) ja yksi (1) ”tyhjä”-ääni (Leila Selenius).

Puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen esitys on äänestetty kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkittiin, että Niko Mikkonen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:56.

Merkittiin, että Matti Piispa jääväsi itsensä ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti Rahulan koulun lakkauttamisen varhennusta 1.8.2016 alkaen ei toteuteta. Asiaan palataan vuoden 2017 budjetin valmistelussa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Petri Pekonen luovutti adressin Rahulan koulun säilyttämisen puolesta.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti Rahulan koulun lakkauttamisen varhennusta 1.8.2016 alkaen ei toteuteta. Asiaan palataan vuoden 2017 budjetin valmistelussa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jyrki Koivikko esitti valtuutettu Olli Miettisen kannattamana, että Rahulan koulu lakkautetaan 1.8.2016 alkaen. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät "Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Jyrki Koivikon esitystä, äänestävät "Ei". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 56 Kyllä-ääntä, 2 Ei-ääntä ja 1 tyhjä ääni.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 3.

Tiedoksi

Sivistystoimi/Virpi Siekkinen ja Seija Manninen, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.