Kaupunginvaltuusto, kokous 21.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Löytö-Vitsiälän vesiosuuskunnan lainatakaus

MliDno-2016-692

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa Ristiinan keskustan pohjoispuolelle Löydön, Vitsiälän ja Sokkalanmäen eteläosien alueelle on kaavailtu viemäriverkosto. Alueella on jo Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesijohtoverkosto.

Löytö- Vitsiälän Vesiosuuskunta laati yhdessä Mikkelin kaupungin kanssa vuonna 2014 alueelle vesihuoltohankkeen yleissuunnitelman halukkuuskyselyn perusteella. Vuoden 2015 aikana hankkeesta on laadittu rakennussuunnitelmat. Viemärilinjastoa suunnitelmassa on noin 13 000 metriä ja liittymiä noin 70 kpl. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä. Arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset koko hankkeen osalta (osa- alueet 1- 6) ovat 2.632.952 euroa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan osa- alueet 1,2 ja 4, joiden osalta arvonlisäveroton kokonaiskustannus on 1.563.408 euroa. Osa- alueet 3, 5 ja 6 toteutetaan, kun Juurisalmen vesistöalituksille on myönnetty vesilain mukaiset luvat.

Osuuskunta on tehnyt hankkeen osa- alueista 1,2 ja 4 rakentamispäätöksen 12.12.2015 pitämässään kokouksessa. Osuuskunta valtuutti hallituksen viemään hanketta eteenpäin ja hakemaan hankkeelle rakentamisaikaista lainaa ja sille kaupungin takauksen.

Hankkeen rahoitus koostuu liittymismaksusta 10 %, avustuksista 50 % ja lainasta 40 %. Laina on osuuskunnan, eikä yksittäinen jäsen ole vastuussa lainasta. Osuuskunta hakee osa- alueiden 1,2 ja 4 rakentamista varten lainaa 1.100.000 euroa, koska avustusten maksatus ja arvonlisäverojen palautus tapahtuu jälkijättöisesti. Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunta on kilpailuttanut rakentamisaikaisen lainan ja rahoituslaitokseksi on valittu Suomenniemen Säästöpankki.

Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunta hakee Mikkelin kaupungin omavelkaista takausta Suomenniemen Säästöpankista otettavalle pankkilainalle:

 • luoton määrä 1.100.000 euroa
 • laina- aika 15 vuotta, rakentamisaika lyhennyksistä vapaa
 • viitekorko euribor 12 kk
 • marginaali 1,07 %
 • lyhennykset ja koronmaksu erikseen sovittavan maksuohjelman mukaisesti
 • toimitusmaksu 1.000 euroa
 • järjestelypalkkio 1.000 euroa

Lainapääomaa lyhennetään avustuksilla, alv- palautuksilla ja liittymismaksuilla, jonka jälkeen pitkäaikaista lainaa jää noin 675.000 euroa.

Vesiosuuskunta on saanut hankkeelle avustusta Etelä- Savon ELY- keskukselta ja Mikkelin kaupungilta. Maaseutu- ja tielautakunta on myöntänyt 20.5.2015 § 48 vesiosuuskunnalle vesihuoltoavustusta 390.852 euroa osa-alueiden 1, 2 ja 4 vesihuoltolinjojen rakentamiseen, kuitenkin enintään 25 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeen toteuttamiseksi on perusteltua ja johdonmukaista antaa kaupungin takaus lainalle.

Kokouksessa on nähtävillä:

 • Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan ylimääräinen kokous pöytäkirja 12.12.2015
 • Etelä-Savon ELY -keskus avustuspäätös 21.1.2016 
 • Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunta avustuspäätös 20.5.2015
 • Lainatarjouspyyntö 16.2.2016
 • Suomenniemen Säästöpankki lainatarjous 25.2.2016
 • Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan hallituksen kokous pöytäkirja 10.3.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnalle Suomenniemen Säästöpankilta edellä selostetuin lainaehdoin otettavalle enintään 1.100.000 euron lainalle omavelkaisen takauksen ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 1,0 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Sari Teittinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnalle Suomenniemen Säästöpankilta edellä selostetuin lainaehdoin otettavalle enintään 1.100.000 euron lainalle omavelkaisen takauksen ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 1,0 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunta, talouspalvelut, maaseutu- ja tietoimi/Markku Suomela, Kunnan Taitoa/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.